Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aicina Satversmes tiesu skaidrot, kā turpmāk aprēķināt piemaksas pedagogiem par kvalifikācijas pakāpēm

Trešdiena 11/04/2018

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir iepazīstoties ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2018.gada 21.februāra spriedumu lietā Nr. 2017-11-03 „Par Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 350 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” 91. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 64., 91. pantam un Izglītības likuma 49.1 panta pirmajai un trešajai daļai, kā arī Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam” ir nosūtījusi vēstuli visām Republikas pilsētu un novadu pašvaldību domēm un izglītības pārvalžu vadītājiem un speciālistiem, kurā informē par turpmāko.

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27.punkta atzīšana par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža nerada tiešas tiesiskas sekas. Satversmes tiesas spriedumā ir noteikts, ka, ņemot vērā Izglītības likuma Pārejas noteikumu 58.punktā un 59.punktā noteikto tiesību piemērotājam arī turpmāk, nosakot piemaksas pedagogiem, ir jāņem vērā minētajās normās nostiprinātais princips, ka personai ir tiesības turpināt saņemt piemaksu par kvalitātes pakāpi tādā apmērā, kāds tai bija noteikts līdz 2017. gada 9. augustam.

Lai izvairītos no pieņemtā tiesas lēmuma dažādu interpretāciju veidošanās, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicināja Saeimas deputātus, kas iesniedza augstākminēto pieteikumu Satversmes tiesai lūgt tiesu snieg skaidrojumu sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem:

-        Kā tiesību piemērotājiem turpmāk aprēķināt piemaksas pedagogiem par kvalifikācijas pakāpēm?

-        Ja piemaksa par kvalitātes pakāpi pēc Sprieduma spēkā stāšanās aprēķināma saskaņā ar MK Noteikumu Nr.836 28.punktā noteikto, tad kādas tiesiskās sekas tas rada laika periodā no 2016.gada 1.septembrim līdz 2018.gada 21.februārim?

12. Saeimas deputāte Inga Bite ir 2018.gada 6.aprīlī ir nosūtījusi lūgumu Satversmes tiesas tiesnešiem pēc skaidrojuma par spriedumu saistībā par piemaksām pedagogiem par kvalifikācijas pakāpēm  norādot: “Lai arī IZM sniegtajiem skaidrojumiem nav normatīvi saistošs spēks un tie nekādā veidā juridiski nevar ietekmēt Satversmes tiesas lemto, daudzas ministrijas un amatpersonas šādu skaidrojumu uztver kā autoritatīvu. Lai šo situāciju risinātu būtu nepieciešams autoritatīvs Satversmes tiesas skaidrojums, ka saskaņā ar Spriedumu, pedagogu darba samaksas daļa, kas piesaistīta pedagoga kvalifikācijas pakāpei, nedrīkst būt mazāka kā pirms pedagogu darba samaksas reformas 2016.gada septembrī. Paļaujos, ka šāds skaidrojums tiktu respektēts un izbeigtu turpmākas diskusijas un strīdus pedagogu, ministrijas un pašvaldību starpā”.