Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   MK apstiprina sociālā atbalsta programmu pedagogiem

Otrdiena 17/04/2018

Ministru kabinets (MK) 2018.gada 17.aprīlī pieņēmis noteikumus “Kārtība, kādā piešķir un administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem”. Noteikumi izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 40.punktu un 52.panta ceturto daļu. Pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) ilgstošiem centieniem nostiprināt normatīvajos aktos sociālā atbalsta programmu pedagogiem pirmspensijas vecumā, kuri zaudēs darbu izglītības iestādes likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, beidzot ir izdevies panākt, ka MK ir pieņemti noteikumi par kārtību, kādā valsts piešķirs sociālo palīdzību pedagogiem, kuri zaudēs darbu.

Noteikumi paredz sniegt valsts sociālo atbalstu tiem pedagogiem, kuriem līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”  ir mazāk nekā trīs gadi un kopējais pedagoga darba  stāžs valsts un pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās izglītības programma, ir vismaz 25 gaditai skaitā pēdējie pieci gadi pirms izglītības iestādes likvidācijas vai reorganizācijas nostrādāti pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas. Noteikumi nosaka institūcijas, kas administrē valsts sociālā atbalsta izmaksu vai pārtraukšanu, kā arī nepieciešamo dokumentu veidlapas. Sociālā atbalsta izmaksas finansē no Izglītības un zinātnes ministrijas šim mērķim izveidotas valsts budžeta apakšprogrammas, sociālā atbalsta izmaksu un tās pārtraukšanu administrē reorganizētās vai likvidētās izglītības iestādes dibinātājs – pašvaldība, savukārt sociālā atbalsta saņēmēju valsts pensiju un bezdarba gadījumu apdrošināšanai reģistrē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Pedagogam, kas atbilst Izglītības likuma 52.panta otrajā un trešajā daļā minētajiem kritērijiem, ir tiesības saņemt sociālo atbalstu līdz sešu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā saskaņā ar Darba likumā noteikto kārtību par vidējās izpeļņas aprēķināšanu. No izmaksātās summas tiks ieturētas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai.

Pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas divu mēnešu laikā pedagogs iesniedz iesniegumu pašvaldībā, kura ir reorganizētās vai likvidētās izglītības iestādes dibinātāja. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato pedagoga darba stāža atbilstību Izglītības likuma 52.panta otrajā daļā minētajām prasībām. Pašvaldība izvērtē iesniegumā minētās informācijas atbilstību Izglītības likuma nosacījumiem un pieņem lēmumu par sociālā atbalsta piešķiršanu līdz sešiem mēnešiem vai atteikumu to piešķirt. Sociālais atbalsts par trim mēnešiem vidējās izpeļņas apmērā tiek izmaksāts ne vēlāk kā trešajā mēnesī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas, savukārt, sociālais atbalsts viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā tiek izmaksāts attiecīgi ceturtajā, piektajā un sestajā mēnesī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas, ja pedagogs negūst ienākumus no algota darba, komercdarbības vai saimnieciskās darbības, nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai vecuma pensiju.  Pedagogam ir pienākums ne vēlāk kā triju dienu laikā paziņot pašvaldībai, ja viņam ir zudis pamats sociālā atbalsta saņemšanai.

Pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sociālā atbalsta piešķiršanu iesniedz ministrijā pieprasījumu sociālā atbalsta saņemšanai pirmajiem trim mēnešiem. Par nākamajiem trim mēnešiem pašvaldība iesniedz pieprasījumu ik mēnesi.

LIZDA novērtē politikas veidotāju spēju pieņemt atbildīgus lēmumus, lai pedagogiem nodrošinātu zināmu stabilitātes sajūtu.