Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Personas datu aizsardzība un vispārīgā datu aizsardzības regula

Otrdiena 24/04/2018

Ar 2018.gada 25.maiju tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Regulas spēkā stāšanās nekādā veidā nekavē arodbiedrības tiesību un funkciju pildīšanu. Personu datu apstrāde uz pušu vienošanās pamata, ko šobrīd veic arodbiedrība, ir tiesiska gan pamatojoties uz pašlaik spēkā esošo Fizisko personu datu aizsardzības likumu (spēkā no 20.04.2000.), gan to atļauj Vispārīgā datu aizsardzības regula.

Datu regula paredz piešķirt cilvēkam daudz vairāk kontroles pār to, kas notiek ar viņa datiem, un tiesības prasīt pārziņiem, kuri uztur datubāzes vai vāc personas datus, paskaidrot, kāpēc viņi to dara, un noteiktos gadījumos pret šādu datu vākšanu iebilst, aizliegt to vākšanu vai lūgt datus izdzēst. Regula uzliek vairāk pienākumu pašam pārzinim domāt un pamatot, kāpēc viņam konkrēti dati ir vajadzīgi un kāpēc tas ir tiesiski.

Datu pārzinis ir jebkura juridiska persona, kas apstrādā savu darbinieku (vai biedru) datus. Datu apstrādes pamats var būt likums, arodbiedrībām - Arodbiedrību likums, statūti, darba koplīgums. Tiesiskais pamats un mērķis - galvenie nosacījumi likumīgai datu apstrādei. Personas datu apstrāde ir atļauta, ja ir datu subjekta piekrišana un datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir izstrādājusi vadīniju projektu Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai, kurā paredzējusi arī izglītot arodbiedrības personālu par Regulas piemērošanu un ar to saistītajām jaunajām prasībām, kā arī noteiks un sagatavos pienākumu pildīšanai atbildīgo datu aizsardzības speciālistu.

Zem raksta ir pievienoti vairāki noderīgi linki par personas datu aizsardzību un prezentācija - Jekaterinas Macukas, Tieslietu ministrijas pārstāves intervija. Viņa darbojusies Eiropas Savienības Padomes darba grupā, kura bija atbildīga par Vispārīgās datu aizsardzības regulas izstrādi, kā arī piedalās nacionālā regulējuma izstrādes procesā; Laura Linaberga - Datu valsts inspekcijas Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības no daļas vadītāja uzstāšanos LBAS Padomes sēdes informatīvajā seminārā 2018.gada janvārī.

Noderīgi:

Kas ir personas dati? Vispārīgā datu aizsardzības regula I

Personas datu apstrāde. Vispārīgā datu aizsardzības regula II

Datu valsts inspekcijas prezentācija par Personas datu aizsardzību Vispārīgo datu aizsardzības regulu