Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina iesaistīties vēstuļu un parakstu vākšanas kampaņās

Otrdiena 22/05/2018

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padome 2018. gada 16. maija sēdē lēma rīkot vēstuļu un parakstu vākšanas kampaņas, adresējot tās valsts amatpersonām. Kampaņu mērķis ir panākt visu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta, sākot ar 2019. gadu, un “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likuma” pieņemšanu.  

Ieguldījumi izglītībā ir svarīgi, ja raugāmies uz valsts nākotni ilgtermiņā. Vienaldzība, pasivitāte ir kļūda, kuras sekas nākotnē izmaksās dārgāk nekā izglītības nodrošināšana šobrīd. Aktīva dalība vēstuļu un parakstu vākšanas kampaņās ir apliecinājums LIZDA biedru solidaritātei un spēkam, ikviena viedoklis ir no svara. Tāpēc aicinām nepalikt malā, bet atbalstīt LIZDA kampaņas, aktīvi paust savu viedokli. Nepaliekam vienaldzīgi - kopā mēs esam spēks!

Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku

nodrošināšanu no valsts budžeta

LIZDA ilgstoši akcentē nevienlīdzību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes noteikšanā un darba samaksas apmērā, salīdzinot ar citās izglītības pakāpēs strādājošajiem pedagogiem. Pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecuma posmā no 1,5 līdz 4 gadi, atalgojums tiek nodrošināts no pašvaldību budžeta, līdz ar to atalgojuma apmēru ietekmē katras pašvaldības finansiālās iespējas.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ziņojumā par izglītību Latvijā norādīts:

1. Latvijā ir izcilas pirmsskolas izglītības iestādes, no kurām var pārņemt pieredzi;

2. Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam jābūt līdzvērtīgam salīdzinājumā ar to, ko saņem citās izglītības pakāpēs strādājošie pedagogi;

3. Jālikvidē nevienlīdzība, ceļot darba samaksu šajā izglītības pakāpē strādājošajiem pedagogiem.

LIZDA, tāpat kā OECD, atzīmē, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi ir jānovērtē līdzvērtīgi visiem pedagogiem un samaksai par stundu ir jābūt vienlīdzīgai visās izglītības pakāpēs, jo izglītības un kvalifikācijas prasības visiem skolotājiem ir līdzvērtīgas. Sabiedrība iegūs motivētāku un novērtētāku pedagogu, kas, mūsuprāt, pozitīvi ietekmēs viņa ikdienas darba kvalitāti. Ikvienam vecākam būtiski, lai ar viņa bērnu pirmsskolas izglītības iestādē strādā pedagogs, kurš jūtas novērtēts atbilstoši paveiktajam darbam un atbildībai. “Eiropas stratēģijā 2020” ir uzsvērts, ka pirmsskolas izglītība un aprūpe ir svarīgs pamats veiksmīgai apmācībai, sociālajai integrācijai un vēlāk arī darba tirgum – personības veidošanās kontekstā. Eiropas Padome ir aicinājusivisas Eiropas Savienības dalībvalstis investēt vairāk līdzekļu pirmsskolas izglītībā, jo tā nodrošina izaugsmi nākotnē.

Par “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju

izdienas pensiju likuma” pieņemšanu

LIZDA norāda, ka 1993. gadā tika pārtraukta izdienas pensiju piešķiršana pedagogiem, un uzskata, ka šis jautājums pakāpeniski risināms, nodrošinot izdienas pensijas piešķiršanu 3 pedagogu grupām.  Pedagogi pēc 50 gadu vecuma bieži saskaras ar fiziskās veselības traucējumiem (redze, dzirde, balssaites, mugurkaula u.c.), kas rada problēmas darba pienākumu izpildē. Domājot par izglītības kvalitāti, ir svarīgi atzīt, ka pedagoga profesijas pienākumu veikšanai laba veselība ir svarīga un pēc noteikta laika nostrādāšanas pedagogi ir pakļauti daudz lielākam riskam „izdegt” un zaudēt profesionālās iemaņas. Tiesības uz izdienas pensiju nodrošinātu konkrētajās pedagogu grupās strādājošajiem sociālās garantijas un kalpotu kā atbalsts brīžos, ja viņi savā darbā jūtas “izdeguši”, neaizsargāti un nespēj kvalitatīvi strādāt. Speciālās izglītības, sporta un pirmsskolas izglītības skolotāju izdienas pensiju likumprojekts tika pieņemts Saeimā pirmajā lasījumā 2015. gada 17. septembrī, taču tā tālāka virzība nenotiek.

LIZDA Padome abu iepriekš minēto jautājumu risināšanā ir veikusi dažādas aktivitātes - vairākkārt paudusi viedokli Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Ministru kabineta sēdēs, Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē, tikusies gan ar Ministru prezidentu M. Kučinski, gan Izglītības un zinātnes ministru K. Šadurski, gan Finanšu ministrijas pārstāvjiem, informējusi visas Saeimā pārstāvētas frakcijas utt. Pirms 12. Saeimas vēlēšanām visas Saeimā pārstāvētās partijas rakstiski noslēdza vienošanos ar LIZDA, kurā iekļauti šādi uzdevumi:

1. sākot ar 2016. gadu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu par izglītības programmu īstenošanu pakāpeniski nodrošināt no valsts budžeta;

2. risināt jautājumu par izdienas pensiju piešķiršanu pedagogiem ar 30 gadu pedagoģiskā darba stāžu.

LIZDA Padome 21.03.2018. sēdē lēma pieprasīt tikšanos ar Ministru prezidentu, Izglītības un zinātnes ministru un Finanšu ministri, lai pārrunātu iepriekšminēto jautājumu risināšanu. Ņemot vērā, ka atbilde netika saņemta un tikšanās nav notikusi, tika nolemts īstenot vēstuļu un parakstu vākšanas kampaņas.

LIZDA aicina ikvienu izglītības nozarē strādājošo piedalīties kampaņās un uzrunāt arī vecākus, lai panāktu, ka valsts amatpersonas IEKLAUSĀS, SADZIRD UN RĪKOJAS!

 

 Parakstu vākšanas kampaņa

Lūdzam Jūsu aktīvu atbalstu un skaidrošanas darbu, lai savāktu lielu skaitu parakstu, ko iesniegt Saeimas priekšsēdētājai I. Mūrniecei un Ministru prezidentam M. Kučinskim.

Lūdzam aiciniet visus izglītības iestādēs strādājošos, vecākus, kā arī citus atbalstītājus  iesaistīties un parakstīties.

Pielikumā pievienojam parakstu lapu ar prasībām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka:

•   parakstu lapā obligāti ir jābūt norādītai izglītības iestādei;

•   ja paraksti ir uz vairākām lapām, tad katrai nākamajai lapai ir jābūt tādai pašai kā pirmajai (kā pielikumā);

•   parakstīties var VISI izglītības iestādē strādājošie, vecāki, kā arī citi atbalstītāji.

 

Lūdzam Jūs sekot līdz kampaņas norisei, kā arī parakstu lapu ORIĢINĀLUS nogādāt LIZDA birojā (Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001) līdz š.g. 13.jūnijam.

Vēstuļu kampaņa

Lūdzam aicināt ikvienu izglītības iestādē strādājošo pedagogu, darbinieku, vecākus, kā arī citus atbalstītājus  no š.g. 4.-8. jūnijam ne mazāk kā reizi dienā (katru dienu) Saeimas priekšsēdētājai, Ministru prezidentam, Saeimas koalīcijas frakcijām, Izglītības un zinātnes ministram un Finanšu ministrei uz norādītajām e-pasta adresēm nosūtīt šādu tekstu:

Pieprasām Jūsu aktīvu rīcību, lai izpildītu zemāk minētās prasības:

  1. sākot ar 2019. gadu visiem pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksu pakāpeniski nodrošināt no valsts budžeta;
  2. pieņemt “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likumu”.

Lūdzam sniegt rakstisku atbildi, kāda būs Jūsu rīcība, lai šīs prasības tiktu izpildītas.

E-pastu adreses:

Inara.Murniece@saeima.lvGuntra.Rinke@saeima.lvMaris.Krastins@mk.gov.lvvk@mk.gov.lvmps@mk.gov.lv;vienotiba@saeima.lvhosams.abu.meri@saeima.lv
zzs@saeima.lvAugusts.Brigmanis@saeima.lvnacionala.apvieniba@saeima.lv;Raivis.Dzintars@saeima.lv;   pasts@izm.gov.lvkarlis.sadurskis@izm.gov.lv
andis.geizans@izm.gov.lvpasts@fm.gov.lv;ringolds.beinarovics@fm.gov.lv

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar LIZDA priekšsēdētājas vietnieci Ilzi Priževoiti (tālr.26683551, e-pasts: ilze.prizevoite@lizda.lv).

 

Kampaņu materiāli:

Kampaņu aicinājuma vēstule un norises kārtība

Parakstu lapa

Kampaņu plakāts