Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA pievienojas ETUCE prasībām risināt augstākās izglītības un zinātnes aktuālos problēmjautājumus Boloņas procesā

Trešdiena 23/05/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir viena no dalīborganizācijām Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības komitejā (ETUCE), kas pārstāv 11 miljonus izglītības un zinātnes sektorā strādājošos 40 ES valstīs. Solidarizējoties ar komitejas pārstāvjiem un pārējām ES dalībvalstīm, LIZDA aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) augstāko izglītību un zinātni pārstāvošās amatpersonas aktīvāk pievērsties augstākās izglītības un zinātnes problēmjautājumu risināšanai Latvijā.

ES pārstāvjus, tāpat kā LIZDA biedrus, dara bažīgus gan Boloņas procesa nākotne, gan Eiropas augstākās izglītības un zinātnes nākotne kopumā.

Valstu izglītības ministru kārtējā tikšanās reizē 2018. gada 24.-25. maijā Parīzē tiks pieņemtas ES rezolūcijas, kurām būtu aktīvāk jānodrošina akadēmiskās vides fundamentālās vērtības - izteiksmes brīvība, augstākās izglītības institūciju autonomija, akadēmiskā brīvība, neatkarīgas studējošo pašpārvaldes, un studējošo un personāla brīva mobilitāte integrācijai Eiropas augstākās izglītības telpā.

Augstākajā izglītībā un zinātnē nodarbinātie gan Latvijā, gan Eiropā kopumā saskaras ar grūtībām, kas noved pie izglītībā nodarbināto statusa pazemināšanās. ETUCE dalībvalstis regulāri ziņo par profesionālisma autonomijas draudiem, apdraudot akadēmisko brīvību. Pasliktinās docētāju darba un dzīves apstākļi, t.sk. raksturīga atalgojumu „iesaldēšana”, samazināšana, un nepilnīgi pensiju maksājumi. Terminētie līgumi rada nedrošību, neskaidrību par nākotnes perspektīvām. Šie apstākļi nerada pievilcīgu darba vidi jauno speciālistu piesaistei augstākās izglītības un zinātnes sektoram.

LIZDA atbalsta un pievienojas ETUCE prasībām, kas adresētas valstu izglītības ministriem. Ziņojumā prasīts nekavējoties nodrošināt:

1. Nacionālās augstākās izglītības un zinātnes politikas atbilstību demokrātijas fundamentālajām vērtībām, respektējot brīvību, kultūras, sociālo, ekoloģisko un ekonomisko attīstību sabiedrībā;

2. Augstākās izglītības un zinātnes institūciju demokrātisku pārvaldību un lēmumu pieņemšanu, augstākās izglītības mērķu realizāciju, izmantojot efektīvu un jēgpilnu sociālo dialogu un koleģiālu pārvaldību sadarbībā ar institūciju personālu un izglītības arodbiedrībām;

3. Akadēmisko brīvību augstākajā izglītībā un zinātnē nodarbinātajiem, t.sk., iespēju brīvi izvēlēties pētījumus un pētījumu tēmas, metodes, pieejas un pētījumu laika grafiku;

4. Atturēties no augstākās izglītības sektora komercializācijas, t.sk. pārspīlējot ar uz izpildījuma rezultātiem bāzētu finansējuma modeļu ieviešanu;

5. Ilgtermiņa investīcijas augstākajā izglītībā un zinātnē, palielinot valsts finansējumu, ieviešot bezmaksas augstākās izglītības studijas.

LIZDA, sadarbībā ar ETUCE uzskata, ka nepieciešams aktīvāk risināt šādus jautājumus augstākās izglītības un zinātnes sektorā gan Latvijā, gan Eiropā kopumā:

1. Akadēmiskā brīvība kā fundamentāla vērtība Boloņas procesā;

2. Bāzes finansējuma palielināšana;

3. Atbalstoši un cienīgi darba apstākļi akadēmiskajam un zinātniskajam personālam, uzlabojot darba apstākļus un nodrošinot darba līgumu nepārtrauktību, izbeigt terminētos un nepilnas slodzes līgumus;

4. Augstākajā izglītībā nodarbināto nepārtraukta profesionālā pilnveide, ietverot augstas kvalitātes digitālo rīku apguvi;

5. Augstākās izglītības docētāju un zinātnieku amata prestiža celšana;

6. Veidot augstākās izglītības un zinātnes politiku tā, lai mazinātu nevienlīdzību docētāju vidū, un veidotu akadēmisko vidi kā pievilcīgu darbavietu jaunajiem speciālistiem;

7. Palielināt sieviešu īpatsvaru augstākajos akadēmiskajos un vadības amatos augstākās izglītības un zinātnes institūcijās;

8. Nodrošināt akadēmiskā personāla darba un ģimenes dzīves sabalansētību, samazinot kontaktstundu skaitu un administratīvo slogu;

9. Nodrošināt mācīšanas un pētnieciskā darba vienotību un sabalansētību akadēmiskajam personālam.

ETUCE prasības, kas adresētas valstu izglītības ministriem