Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA viedoklis - PAR un PRET grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā

Ceturtdiena 31/05/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2018.gada 25.maijā nosūtīja vēstuli Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātiem, Saeimā pārstāvētajām deputātu frakcijām un visiem pie frakcijām nepiederošajiem deputātiem atklātu vēstuli, kurā pauda savu nostāju par Grozījumiem Vispārējās izglītības likumā un Izglītības likumā.

LIZDA uzsver, ka iestājas PAR KVALITATĪVĀM, SAVLAICĪGI IZDISKUTĒTĀM REFORMĀM ar visām iesaistītajām pusēm, un atbalstu pedagogiem to īstenošanā. LIZDA uzskata, ka ļoti daudzi grozījumi normatīvajos aktos ir nepieciešami, bet par daļu no tiem vēl ir nepieciešama profesionāla diskusija un plašāks izvērtējums.

LIZDA savā vēstulē norādīja, ka iestājas PRET nepārdomātām, sasteigtām, neizdiskutētām reformām izglītībā. Lēmumus politikas veidotāji var pieņemt ātri, bet pedagogi būs tie, kas šīs reformas īstenos izglītības iestādēs. Pirms to ieviešanas nozarē strādājošajiem ir jābūt izpratnei un pārliecinātībai par to nepieciešamību, ieviešanas mērķi un būtību.

LIZDA vairākas reizes ir vērsusies pie Izglītības un zinātnes ministrijas paužot bažas par vairākiem jautājumiem saistībā ar gaidāmajām reformām nozarē, aicinājusi uz vairākām tikšanās reizēm, lai kopīgi sēstos pie sarunu galda un meklētu labākos risinājumus, bet daļu no prasītajām atbildēm no nozares politikas veidotājiem līdz šim nav saņēmusi.

LIZDA atbalsta šādus likumprojekta grozījumus:

1)      Vispārējās izglītības iestāžu tipu sakārtošanu;

2)      Sociālās un pedagoģiskās korekcijas programmu pārskatīšanu;

3)      Izglītības iestāžu nosaukumu maiņu;

4)      Mācību stundas ilguma un mācību organizācijas formu noteikšanu vispārējās izglītības programmās;

5)      Mācību stundu saīsināšanu pirmssvētku dienās;

6)      Iespēju vidējās izglītības iestādēm noteikt iestājpārbaudījumus, u.c. grozījumus.

LIZDA neatbalsta šādus likumprojekta grozījumus:

1) Par mācību uzsākšanu 1.klasē no 6 gadiem esošajā redakcijā, jo nav rastas atbildes uz virkni būtiskiem jautājumiem, piemēram, fiskālā ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu izglītības iestāžu vides pilnveidošanai, par mācību līdzekļu nodrošinājumu, par sešgadīgu izglītojamo maksimālo skaitu klasē, par pedagogu palīgu nodrošināšanu,  u.c. jautājumiem.

2) Par liegumu speciālās izglītības iestādēm īstenot speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskajām saslimšanām, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem un īstenot tās iekļaujoši – vispārizglītojošo skolu speciālo klašu vai grupu veidā, kā arī integrēt izglītojamos vispārējās izglītības klasēs.

LIZDA uzskata, ka, nenodrošinot resursus un neveicot ieguldījumus kvalitatīvu un individualizētu atbalsta pasākumu nodrošināšanai izglītojamo iekļaušanai ar speciālām vajadzībām vispārizglītojošās izglītības iestādēs, tiks pazemināta izglītības kvalitāte. Uzsākot skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas īstenošanu vispārējās izglītības iestādēs, nepieciešams nodrošināt katram skolēnam nepieciešamo atbalstu.

3) Likumprojektā noteiktos kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešanas termiņus, jo uzskatām, ka šādos termiņos nav iespējams nodrošināt visiem pedagogiem kvalitatīvu profesionālo pilnveidi, atbilstošus mācību līdzekļus, mācību vidi. LIZDA uzsver, ka ir nepieciešama profesionāla un konstruktīva sadarbība starp nozares ministriju, pašvaldībām, pedagogu organizācijām un izglītojamo vecākiem, lai tiktu kvalitatīvi īstenotas iecerētas reformas.  

4) Plānotās izmaņas Vispārējo izglītību reglamentējošos dokumentos, jo nepieciešams konstruktīvi un profesionāli izvērtēt un novērst visus iespējamos riskus, kas saistīti ar jaunā satura ieviešanu un tikai tad, veikt nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos.

LIZDA aicināja visus Saeimas deputātus rast iespēju izvērtēt un iesniegt Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai likuma grozījumiem izstrādātos priekšlikumus un argumentus. Izprotot likumprojektu grozījumu nozīmību, kā arī uzklausot arodbiedrības pārstāvju viedokli, konstruktīvai sarunai un atsaucās vairāki deputāti. LIZDA aicinājumam iesniegt priekšlikumus likumprojektos atsaucās Zaļo un Zemnieku savienības, “Latvijas Reģionu apvienības”, “SASKAŅA” frakcijas deputāti, kā arī pie frakcijām nepiederošie deputāti Inguna Sudraba un Gunārs Kūtris.

LIZDA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar visām 12. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām un vienojusies par konkrētiem punktiem nozarei aktuālo jautājumu sakārtošanā, tādēļ, lai panāktu visai nozarei svarīgu jautājumu aktualizēšanu arodbiedrība uzrunā visas Saeimā pārstāvētās politiskās partijas un pie frakcijām nepiederošos deputātus.

LIZDA uzskata, ka ir jāturpina darbs pie iesāktajām reformām un atzinīgi novērtē jau atsevišķas paveiktās lietas. Arodbiedrība aicina izglītības politikas veidotājus veikt plānotās reformas secīgi un pakāpeniski, nodrošinot atbalstu pedagogiem, kuri ikdienā būs šo plānoto reformu realizētāji.

LIZDA nosūtītā vēstule Saeimas deputātiem par Grozījumiem Vispārējās izglītības likumā un Izglītības likumā