Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM saskaņošanas sanāksme par pedagogiem nozīmīgiem MK noteikumiem

Piektdiena 27/07/2018

Otrdien, 2018. gada 25. jūlijā, LIZDA piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajās saskaņošanas sanāksmēs, kurās tika izskatīti šādi Ministru kabineta (MK) noteikumu projekti un tiem pievienotie sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumi (anotācijas):

1. „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs””;

2. “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 523 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas””;

3. Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi””;

4. „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 „Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējā izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība””;

5. “Noteikumi par minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijiem maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai klasē un klašu grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs”.

Gatavojot atzinumus par noteikumu projektiem un to anotācijām, LIZDA iebilda, ka noteikumos nav paredzēta pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšana no 2018. gada 1. septembra. IZM norādīja uz to, ka noteikumu projekti tiek grozīti tikai esošā finansējuma ietvaros. IZM skaidro, ka pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai uz 710 euro 2019. gadā valsts budžetam nepieciešami papildus 17 miljoni euro. Savukārt pirmsskolas izglītības pedagogiem (5.  un 6. gadi), lai zemāko mēneša darba algas likmi palielinātu uz 945 EUR papildus vēl 14 miljoni euro. Augustā, LIZDA Padomes sēdē, tiks pieņemts lēmums par arodbiedrības biedru rīcību, ja valdība neievēros savus pieņemtos lēmumus (MK 2018. gada 15. janvāra rīkojums Nr.17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim paredz pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi sākot ar 2018. gada 1. septembri noteikt 710 euro apmērā). LIZDA 2018. gada 7. augustā piedalīsies MK sēdē, kurā tiks apstiprināti MK noteikumi Nr. 445 un cīnīsies par pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu no 2018. gada 1. septembra.

LIZDA sniegtajā atzinumā iebilda un saskaņošanas sanāksmē aktualizēja, ka speciālās izglītības iestādēm - attīstības centriem ir jānosaka piemaksa 10% apmērā no mēneša darba algas, tāpat kā tā tiek noteikta Valsts ģimnāzijās un profesionālās izglītības kompetences centros, jo arī speciālās izglītības iestādes - attīstības centri veic metodiskā darba funkciju. IZM norādīja, ka tam nepieciešams aptuveni 1 miljons euro gadā.

Saskaņošanas sanāksmē spraiga diskusija izvērtās par finansējuma apjomu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām (turpmāk – kvalitātes pakāpes) vecajā (līdz 2017. gada 9. augustam) un jaunajā (pēc 2017. gada 9. augusta) kvalitātes pakāpju sistēmā. Jaunajā sistēmā, lai nodrošinātu kvalitātes pakāpju piemaksas “direktora fonds” tiks paaugstināts no 13.5% uz 14.5%. Anotācijā IZM norāda, ka sākot ar 2019. gada 1. septembri varētu atbrīvoties apmēram 75% finansējuma (kopā aptuveni 12 miljoni) no vecās kvalitātes pakāpju sistēmas. Lai neveidotos situācija, ka iepriekšminētais finansējums tiek novirzīts citiem mērķiem, LIZDA panāca, ka anotācija tiek papildināta ar precīzāku skaidrojumu - finansējums, kas atbrīvosies, tiks saglabāts pedagogu darba samaksas sistēmā.

Pozitīvi, ka MK noteikumos tika iekļauts LIZDA rosinātais grozījums, ka septembrī pašvaldībām, savlaicīgai darba algas saņemšanai, tiks pārskaitīts mērķdotācijas avansa maksājumu 75 % apmērā no viena mēneša mērķdotācijas.

Sanāksmē izvērtās diskusija par Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) priekšlikumu administrācijai un atbalsta personālam piešķirtā finansējuma 20,43% apmērā izlietojumu. Priekšlikums bija palielināt izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku darba samaksai piešķirto mērķdotācijas apjoma no 15% uz 16,61%. LIZDA konceptuāli tam piekrīt. Tomēr, ņemot vērā, ka šāda priekšlikuma rezultātā samazinātos mērķdotācijas apjoms atbalsta personālam no 5,43% uz 4,82%, LIZDA ieteica to skatīt kopā ar speciālo skolu finansēšanas kārtības izstrādi (2018. gada rudenī), jo ar to tiks ieviesta skaidrība par nepieciešamo atbalsta personāla skaitu.

LIZDA saskaņošanas sanāksmē rosināja arī klātesošos “Noteikumus par minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijiem maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai klasē un klašu grupā...” virzīt tikai vienkopus ar noteikumiem, kuri reglamentē kvalitatīvo rādītāju kritērijus.