Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Grafika apstiprināšanu izgāž paša K.Šadurska nekvalitatīvi veiktais darbs

Trešdiena 05/09/2018

2018.gada 4.septembrī notikušajā Ministru kabineta (MK) sēdē tika pieņemts lēmums uz nedēļu atlikt jautājumu par pedagogu minimālās algas likmes celšanu un MK noteikumu "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē atbilstoši minimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam, un kritērijiem maksimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam" apstiprināšanu, jo sociālajiem un sadarbības partneriem bija iebildumi par kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem, kas ietekmētu pedagogu atalgojumu vidusskolas posmā.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) norāda, ka kopumā neiebilst pret kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem, bet vērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto MK noteikumu projektu, norāda uz vairākiem iebildumiem, kas saistīti ar radīto nevienlīdzību starp pašvaldību, augstskolu dibinātajām un privātajām izglītības iestādēm, kā arī formulu centralizētā eksāmena indeksa aprēķinam, kur tiek ņemts vērā izglītojamo skaits uz mācību gada 1.septembri, ne mācību gada beigās reāli eksāmenu kārtojušo skaits utt. LIZDA norāda, ka izstrādātā dokumenta projektā vairākās vietās ir lietots vārds "un" un "vai". Šo vārdu lietojums ilgtermiņā var būtiski ietekmēt izglītības iestādes turpmāko pastāvēšanu un saņemtās mērķdotācijas apmēru.

Pēc garākām diskusijām Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē pats izglītības un zinātnes ministrs piekrita vārda "vai" lietojumam, bet MK noteikumu projektā šī vienošanās netika ietverta.

LIZDA cer, ka Ministru prezidenta dotajā nedēļā tiks organizēta IZM tikšanās ar sociālajiem un sadarbības partneriem, lai spētu atrast kompromisus par konkrētiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem. LIZDA un citi sadarbības partneri (Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija u.c.), norāda, ka IZM pirms izstrādāto MK noteikumu apstiprināšanas valdības sēdē neorganizēja saskaņošanas sanāksmi.

LIZDA uzskata, ka IZM ministra K.Šadurska vadībā 8 mēnešos (no 01.01.2018) bija iespējams izstrādāt attiecīgo MK noteikumu projektu savlaicīgi un profesionāli, kā arī sasaukt saskaņošanas sanāksmi ar sociālajiem un sadarbības partneriem. Šīs izmaiņas kārtējo reizi tika virzītas sasteigti un neizdiskutēti, kā rezultātā tika atlikta jautājuma par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku izskatīšana.

Gadījumā, ja valdība nākamajā otrdienā nepieņems jau iepriekš MK apstiprināto pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, LIZDA rīkos izglītības un zinātnes darbinieku piketu pie Saeimas ēkas 2018. gada 18. septembrī. 

Lēmumu pieņemšanas hronoloģija:

1)      Saeimā 22.11.2017. apstiprinātajos grozījumos Izglītības likumā, kas stājas spēkā ar 01.01.2018. 14.pants Ministru kabineta kompetence izglītībā:

41) nosaka minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijus maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai klasē un klašu grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs. Minētos kritērijus izglītības iestādes dibinātājs ņem vērā, nosakot maksimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē un klašu grupā;

42) nosaka kritērijus un kārtību, kādā valsts, tai skaitā ņemot vērā izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes rādītājus, piedalās pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās izglītības iestāžu vispārējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā, ja izglītojamo skaits attiecīgajā klasē vai klašu grupā vidējās izglītības pakāpē neatbilst Ministru kabineta noteiktajam minimāli pieļaujamam izglītojamo skaitam.

LIZDA nostāja: balstoties uz demogrāfisko situāciju valstī atbalsta virzītos grozījumus.

2)      Izglītības likums nosaka, ka attiecīgie MK noteikumi par kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem IZM bija jāizstrādā un jāapstiprina MK līdz 31.08.2018.

3)      25.07.2018. notika IZM saskaņošanas sanāksme par MK noteikumu projektu "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē atbilstoši minimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam, un kritērijiem maksimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam".

LIZDA nostāja: iebilst pret izstrādāto MK noteikumu projekta redakciju tālāku virzību, kamēr tajā nav iekļauti kvalitātes rādītāji.

4)      27.08.2018. notika Ministru prezidenta M.Kučinska un Saeimas deputāta A.Mežuļa un LIZDA Padomes pārstāvju – I.Vanagas un L.Semjonovas tikšanās, kurā tika diskutēts par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika apstiprināšanu un MK noteikumu tālāku virzību valdības dienaskārtībā.

LIZDA nostāja: IZM līdz 31.08.2018. ir jāizstrādā un MK jāapstiprina noteikumi "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē atbilstoši minimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam, un kritērijiem maksimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam"un arodbiedrība savu viedokli varēs paust tikai pēc dokumenta projekta versijas saņemšanas.

5)      28.08.2018. Saeimas Koalīcijas sadarbības padomes sēdē, kurā piedalījās arī LIZDA Padomes pārstāvji I.Vanaga, I.Ermansone, A.Klētniece, I.Libreiha un S.Bērziņš, tika panākta vienošanās, ka pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku sāks īstenot ar 2018. gada 1.septembri. Grozījumi MK noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un MK noteikumi "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē atbilstoši minimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam, un kritērijiem maksimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam" tiks apstiprināti 4. septembra MK sēdē. 

LIZDA nostāja: konceptuāli atbalsta kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus, taču norāda, ka vēla iepazīties ar IZM izstrādāto MK noteikumu projektu, lai varētu sniegt savu viedokli.

6)      30.08.2018. Ministru kabineta mājaslapā (www.mk.gov.lv) tika ievietota IZM izstrādātā MK noteikumu projekta versija, par kura netika prasīts atzinums, kā arī netika sasaukta saskaņošanas sanāksme ar sociālajiem un sadarbības partneriem.

7)      04.09.2018. notikušajā MK sēdē tika atlikta abu MK noteikumu pieņemšana, jo sociālajiem un sadarbības partneriem bija iebildumi par IZM izstrādātajiem MK noteikumiem, kas netika iepriekš apspriesti.

Balstoties uz augstākminēto, arodbiedrība aicina K.Šadurski apzināti nemaldināt sabiedrību. Minētie fakti pierāda, ka LIZDA iestājas par kvalitāti un cienīgu pedagogu atalgojumu.