Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kā nosaka un apmaksā pedagogu darbu Latvijā - LR Valsts kontroles ziņojums

Piektdiena 26/10/2018

Valsts kontrole (VK) ir veikusi likumības (atbilstības) revīziju “Vai valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai vadības sistēma ir efektīva un nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu līdzekļu izlietojumu?”

VK revīzijas mērķis ir sekmēt pašvaldību pārziņā esošo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas sistēmas atbilstības normatīvajam regulējumam nodrošināšanu.

 

 

 

 

 

 

 

VK revīzijas mērķa sasniegšanai ir izvirzījusi šādus uzdevumus:

ü  Vai likumos noteiktās prasības pedagogu darba organizēšanai, darba laika uzskaitei un darba samaksai ir jēgpilnas, ērti izpildāmas ?

ü  Vai rezultātā tas nodrošina pedagogiem skaidrību par viņu darba pienākumiem, darba laiku un darba samaksu?

ü  Kāds ir IZM kā nozares politikas veidotājas darbs pedagogu darba samaksas sistēmas izveidē un atbalsta sniegšanā izglītības iestādēm un pašvaldībām, tām noteikto funkciju īstenošanai izglītības jomā.

Revidējamo vienību izlasē ir iekļautas 10 pašvaldības, kurās revidētas 32 vispārējās izglītības iestādes, kas kopumā skar 5305 izglītojamos un  828 pedagogus.

Galvenie secinājumi:

ü  Skolu vadītāji pedagogu slodzi un algu nosaka pēc saviem ieskatiem, jo nav izstrādāta darba samaksas noteikšanas kārtība, t.sk. paaugstinātas darba algas likmes noteikšanas kārtība.

ü  Piemaksas skolotājiem tiek noteiktas par pamatpienākumu izpildi:  skolas piešķir pedagogiem piemaksas par papildu darbu, lai gan nav definēti pienākumi, par kuriem piemaksa nosakāma, un piemaksas apmēra noteikšanas kritēriji, bieži tiek noteiktas piemaksas par tādu pienākumu veikšanu, kas jau ietilpst skolotāja amata aprakstā.

ü  Prēmijas skolotājiem tiek maksātas, izmantojot maksimāli pieejamo finansējumu.

ü  Skolotāji par slodzi un samaksu jaunajā mācību gadā tiek informēti, saņemot algu pēc nostrādāta pirmā mēneša (skaits uz 1.septembri, IZM aprēķini līdz septembra beigām, tarifikāciju apstiprināšana oktobrī), tādējādi Darba likumā noteiktais pienākums informēt darbinieku par izmaiņām darba nosacījumos ne vēlāk kā mēnesi iepriekš, netiek ievērots.

ü  Sarežģīta darba samaksas sistēma: arī tajās pašvaldībās un skolās, kuras ir izstrādājušas darba samaksas, tajā skaitā piemaksu un prēmiju, noteikšanas kārtību.

ü  Skolotāji netiek informēti vai arī neizprot pārāk sarežģīto slodžu sadali, kā arī tiem nav saprotami piemaksu un prēmiju noteikšanas principi, kas ir neskaidri, nav definēti skolotāju pienākumi un darba novērtēšanas kritēriji

ü  Ir izstrādāts pedagogu darba samaksas normatīvais regulējums: pedagogu darba samaksas noteikumi un valsts piešķirtās mērķdotācijas izlietojuma kārtība.

ü  Ir izveidots programmrīks VIIS, ar kura palīdzību atvieglot izglītības iestāžu, pašvaldību, nozari pārraugošās IZM darbu, nodrošinot tām noteikto funkciju īstenošanu izglītības jomā, kā arī iegūt precīzu statistiku par nozares attīstību.

ü  Ir izveidota un pastāvīgi tiek pilnveidota kontroles sistēma nolūkā nodrošināt efektīvu un ekonomisku, kā arī tiesisku valsts piešķirto līdzekļu izlietošanu pašvaldību izglītības iestādēs.

Vairāki VK revīzijas fakti tiek konstatēti atsaucoties uz LIZDA pētījumu par pedagogu darba tiesībām (2017). VK revidenti revīzijas veikšanas laikā bija vizītē LIZDA, lai izdiskutētu problēmas saistībā ar pedagogu darba tiesībām un darba samaksu. VK Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins revīzijas akta ievadā pateicas LIZDA par konstruktīvu sadarbību, sniedzot revīzijas veikšanai nepieciešamo informāciju un apspriežot revīzijas rezultātus.

LIZDA piekrīt, revīzijā konstatētajam, ka jāprecizē un jāuzlabo pedagogu darba organizācijas normatīvais regulējums, tajā skaitā novēršot neatbilstības vispārējām darba tiesību normām. Būtiski, lai pedagogi būtu informēti par savu darba slodzi un tai atbilstošo darba samaksu vismaz mēnesi pirms jaunā mācību gada sākuma. Pedagogiem ir jānodrošina informētība par slodžu plānošanas un paaugstinātas darba algas likmes kārtību izglītības iestādēs. LIZDA ir vienisprātis, ka pedagogus nedrīkst pārslogot un ir nepieciešams identificēt un apmaksāt visus darba pienākumus. Tomēr revīzijas ieteikumam par 40 stundu darba nedēļu visiem pedagogiem, LIZDA norāda, ka ir nepieciešama padziļināta visu iesaistīto pušu diskusija. Ņemot vērā, Valsts izglītības satura centra projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" jauno satura ieviešanu, iespējams, ir nepieciešams pārskatīt kontaktstundu skaitu un proporcionāli stundu skaita palielinājumam, paaugstināt arī mēneša zemāko darba algas likmi. 

Saite uz revīzijas ziņojumu