Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM apdraud darba ņēmēju interešu pārstāvniecību augstskolās

Trešdiena 07/11/2018

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saskaņošanai ir izsludinājusi vairākus augstskolām un koledžām nozīmīgus Ministru Kabineta (MK) noteikumus, kā: "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi", "Studiju programmu licencēšanas noteikumi" un "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi".

Kopš normatīvajos aktos ir noteikta arodbiedrības dalība ekspertu vizītītēs, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) to aktīvi ir izmantojusi un piedalījusies piedāvātajās licencēšanas un akreditācijas vizītēs. LIZDA eksperti kā novērotāji piedalījās licencēšanas un akreditēšanas vizītēs Latvijas Universitātē, Vidzemes Augstskolā, Transporta un sakaru institūtā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Banku Augstskolā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Biznesa augstskolā “Turība”. Par dalību vizītēs saņemts pozitīvs novērtējums, izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Akadēmiskās informācijas centru (AIC), un LIZDA eksperts 2018. gada februārī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) starptautiskās izvērtēšanas procesā  tika aicināts uz Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras (ENQA) pārstāvju intervijām.

LIZDA biedru pārstāvniecība ir gan augstskolās, gan koledžās, tādēļ LIZDA pārstāvim kā nacionālas nozīmes sociālajam partnerim ir būtiski piedalīties studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas procesā. LIZDA pārstāv biedru ekonomiskās, sociālās, profesionālās tiesības un intereses augstskolās un koledžās, kā arī veido sociālo dialogu visos līmeņos. Kā norādījusi Pasaules Banka - augstākajā izglītībā nepieciešams stiprināt arodorganizāciju lomu un dalību, veicinot sociālo dialogu un aizstāvot akadēmiskā personāla intereses (Pasaules Bankas pētījums par augstāko izglītību Latvijā, 2018).

Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) nosaka, ka ārējās kvalitātes nodrošināšanas izveidē un nepārtrauktā pilnveidē jāiesaista visas ieinteresētās puses. LIZDA uzskata, ka arodbiedrības pārstāvniecība Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē, augstskolu un koledžu studiju programmu licencēšanas un akreditācijas procesos (novērotāja statusā) ir loģiska un pamatota.

2018.gada 5.novembra starpinstitūciju saskaņošanas rezultātā LIZDA atkārtoti akcentēja, ka sadarbība AIC licencēšanas un akreditācijas procesos bijusi veiksmīga un LIZDA eksperti līdz šim ir veiksmīgi tajos piedalījušies.

Saskaņošanas sanāksmē Latvijas Studentu apvienība, AIC, augstskolas un pārējās nozaru ministrijas neiebilda pret LIZDA ekspertu dalību Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē un augstskolu un koledžu studiju programmu licencēšanas, kā arī akreditācijas vizītēs.

IZM norāda, ka LIZDA nav saistīta ar kvalitātes nodrošināšanas procesiem. IZM uzskata, ka jebkura organizācija, t.sk. LIZDA var pieteikties dalībai licencēšanas un akreditācijas procesos, bet nevēlas LIZDA pārstāvniecību noteikt normatīvajā regulējumā. LIZDA norāda, ka šobrīd IZM piedāvātais normatīvo aktu regulējums palielinās administratīvo slogu AIC.

LIZDA norāda, ka izstrādātajos normatīvo aktu projektos ir paredzēta studentu kā pakalpojumu gala saņēmēja, IZM kā nozares politikas veidotāja, augstskolu vadītāju kā darba devēja līdzdalība akreditācijas procesos, bet netiek iekļauts augstākās izglītības iestāžu darbinieku pārstāvis. LIZDA uzsver, ka tieši augstskolu darbinieki ir tie, kas ikdienā nodrošina kvalitatīvu studiju procesu, līdz ar to ir svarīgs darba ņēmēju nodrošinājums ar nepieciešamajiem resursiem - atbalsts profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, adekvāti darba apstākļi un atalgojums, par ko iestājas LIZDA.

Pretstatā šīm izmaiņām augstāko izglītības iestāžu akreditācijas un licencēšanas procesos, varam minēt pozitīvu piemēru vispārējā izglītībā, kad 2018.gada oktobrī, stiprinot LIZDA un Izglītības kvalitātes valsts dienesta sadarbību kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai, ir pieņemts lēmums, ka turpmāk vispārējo izglītības iestāžu akreditācijā novērotāja statusā piedalīsies arī arodbiedrības deleģētie pārstāvji, kuri varēs sniegt ekspertu komisijas vadītājam secinājumus par akreditācijas procesā novēroto.

LIZDA plāno vērsties pie MK, Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE), Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (EI) lai panāktu, ka arodbiedrības pārstāvis (novērotāja statusā) var piedalīties Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē un augstskolu un koledžu studiju programmu licencēšanas un akreditācijas procesos.