Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA: bez papildus resursiem, t.sk. finansējuma, jaunā pamatizglītības standarta pilnvērtīga īstenošana var būt apdraudēta

Pirmdiena 12/11/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iepazīstoties ar Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" norāda uz vairākiem iebildumiem:

1. nepieciešams vēlreiz pārskatīt saturu – to atslogojot. Izvērtējot pamatizglītības saturu kopumā, secinām, ka izglītojamiem jāapgūst tikpat liels satura apjoms ar līdzvērtīgu stundu apjomu kā tas ir šobrīd, papildus vēl apgūstot 6 caurviju prasmes. LIZDA īpaši vērš uzmanību uz to, ka noteikumu projekta programmas paraugā minētajā stundu skaitā nav iespējams īstenot sasniedzamos rezultātus matemātikas, latviešu valodas, literatūras un svešvalodu jomās. Netiek paredzēts laiks izglītojamiem mācību procesā sadarbībai, domāšanai, analīzei un citu caurviju prasmju apgūšanai;

2. LIZDA uzskata, ka mācību priekšmets – drāma, nav jāmāca kā atsevišķs priekšmets, bet jāintegrē saturā, definējot, kā caurviju prasmi, kas īstenojama literatūrā un citos mācību priekšmetos vai interešu izglītībā;

3. noteikt līdzšinējo literatūras stundu skaitu 7. - 9. klašu posmā – 2 stundas nedēļā vai 210 stundas 3 gados;

4. pamatizglītības programmas paraugā noteikt, ka izglītības iestādē veidojot mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plānu, nedrīkst pieļaut situāciju, ka kāds mācību priekšmets netiek mācīts visu mācību gadu.  Pamatojums: Ja izglītojamais mainīs izglītības iestādi, var rasties problēma nodrošināt šī priekšmeta apguvi nepārsniedzot mācību slodzi izglītojamam nedēļā, kā arī nepieciešamo resursu trūkums - telpu un pedagogu, pedagogu palīgu, atbalsta personāla trūkumu individuāla atbalsta sniegšanai visa mācību gada garumā, finansiālo resursu trūkums pedagogu darba samaksai, ja tādi izglītojamie būs vairāki. LIZDA konstatējusi, ka daudzās izglītības iestādēs šobrīd pedagogiem tiek apmaksātas tikai kontaktstundas vai nepietiekams stundu skaits mācību stundu plānošanai, rakstu darbu labošanai u.c. pienākumiem, kas rada situāciju, ka pedagogi veic daļu darba nesaņemot par to samaksu. Nemācot kādu mācību priekšmetu pietiekamā apjomā var rasties tēmu pēctecības, savstarpējās sasaistes un sabalansētības problēmas;

5. veikt aprēķinus jaunajām standarta prasībām atbilstošu nepieciešamo materiāltehnisko resursu nodrošināšanai izglītības iestādēs kopumā un atsevišķi tehnoloģiju mācību jomā. Pamatojums: Pie sasniedzamajiem rezultātiem tehnoloģiju jomā tiek minēts, ka visiem izglītojamiem jābūt prasmēm izmantot programmas programmējamiem darba galdiem, 3D printeriem, programmvadāmām ierīcēm, jākonstruē modeļus un vienkāršus robotus ar elektromotora konstruktoru un lietojot robotu vadīšanas programmas, jādemonstrē lodēšanas prasmes, automatizēta darba procesā jālieto dažādus elektroinstrumentus un programmvadāmās iekārtas u.c. prasmes. Iepriekšminēto prasmju apguvei ir nepieciešami materiāltehniskie resursi, kas šobrīd nav visās izglītības iestādēs, kā arī nav pedagogi ar atbilstošām prasmēm. Vēršam uzmanību, ka jau šobrīd izglītības iestādes izjūt asu STEM priekšmetu pedagogu trūkumu;

6. nodrošināt izglītojamiem iespēju praktiski iepazīties ar dažādiem tehnoloģiju veidiem visiem un izvēlēties padziļināto apmācību pēc izvēlētā tehnoloģijas veida. Pamatojums: LIZDA  pauž bažas par visu izglītojamo spējām un motivāciju sasniegt standartā noteiktos sasniedzamos rezultātus tehnoloģiju jomā un izglītības iestāžu spēju nodrošināt nepieciešamos resursus nepieciešamā apjomā  katram izglītojamam līdz jaunā satura ieviešanas plānotajam laikam. Šobrīd nav skaidrs, kādā veidā tiks nodrošināti atbilstoši cilvēkresursi un materiāltehniskais nodrošinājums, lai visas izglītības iestādes īstenotu spētu īstenot jauno standartu;

7. jaunā standarta īstenošanai nepieciešams pedagogiem nodrošināt apmaksātu darba laiku visu pienākumu veikšanai – tai skaitā, sadarbībai, kopīgai mācību satura īstenošanas plānošanai, analīzei, jaunu mācību materiālu atlasei, izveidei, vecāku, sabiedrības izglītošanai un sadarbībai. Uzsākot īstenot jauno standartu pedagogiem būs nepieciešams papildus laiks jaunu mācību materiālu izveidei, to individualizācijai un diferenciācijai. Tiks samazināts standartizētu testu daudzums, būs jāveido nestandarta uzdevumi, kas pārbauda kompleksās prasmes – nepieciešams laiks to atlasei, izveidei un ilgāks laiks izglītojamo rakstu darbu labošanai.

 

LIZDA atbalsta mācību satura pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu prasībām, bet norāda, ka plānojot un īstenojot pārmaiņu procesus izglītībā, nepieciešams nodrošināt atbilstošus materiāltehniskos resursus, cilvēku resursus un profesionālu atbalstu pārmaiņu īstenotājiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu jaunā kompetencēs balstītā mācību satura īstenošanu. Bez papildus resursiem, t.sk. finansējuma, valsts pamatizglītības standarta pilnvērtīga īstenošana var būt apdraudēta.