Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   ETUCE atbalsta LIZDA dalību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesos

Ceturtdiena 22/11/2018

 

Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrība (ETUCE), kas pārstāv 132 Izglītību darbinieku arodbiedrības un 11 miljonus izglītības nozarē strādājošo 50 Eiropas valstīs ir nosūtījusi atbalsta vēstuli Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) prasībām. Atbalsta vēstulē, kas adresēta Latvijas Republikas Ministru kabinetam, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), kā arī informatīvi Zemkopības ministrijai, Kultūras ministrijai, Augstākās izglītības padomei, Rektoru padomei, Latvijas Studentu apvienībai, Latvijas Darba devēju konfederācijai, Latvijas Koledžu asociācijai un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, ETUCE izsaka bažas par turpmāko darba ņēmēju interešu pārstāvniecību augstākajā izglītībā.

Ar šo vēstuli ETUCE izsaka dziļu nožēlu par Latvijas Izglītības un zinātnes nodomu atsaukt ETUCE dalīborganizāciju - LIZDA, no līdzdalības Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes un augstskolu un koledžu studiju programmu licencēšanas un akreditācijas procesiem. Jau iepriekš ziņojām, ka 2018.gada novembrī IZM saskaņošanai ir izsludinājusi vairākus augstskolām un koledžām nozīmīgus Ministru kabineta (MK) noteikumus, kā: "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi""Studiju programmu licencēšanas noteikumi" un "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi".

LIZDA norāda, ka izstrādātajos normatīvo aktu projektos ir paredzēta studentu kā pakalpojumu gala saņēmēja, IZM kā nozares politikas veidotāja, augstskolu vadītāju kā darba devēja līdzdalība akreditācijas procesos, bet netiek iekļauts augstākās izglītības iestāžu darbinieku pārstāvis. LIZDA uzsver, ka tieši augstskolu darbinieki ir tie, kas ikdienā nodrošina kvalitatīvu studiju procesu, līdz ar to ir svarīgs darba ņēmēju nodrošinājums ar nepieciešamajiem resursiem - atbalsts profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, adekvāti darba apstākļi un atalgojums, par ko iestājas LIZDA.

ETUCE vēstulē norāda uz vairākām starptautiskām vadlīnijām, kā piemēru atsaucoties uz European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG (2015), kas tieši nosaka ciešāku sadarbību ar izglītības darbinieku iesaisti kvalitatīvu izglītības procesu nodrošināšanā Eiropā. ETUCE uzsver, ka ESG izstrādātie standarti ir neatņemama Boloņas procesa sastāvdaļa un tas tika apstiprināts Boloņas Politikas izstrādes kongresā, kurā IZM ir biedrs.


ETUCE tic, ka IZM balstoties uz minētajiem argumentiem tieši spēcinās sadarbību ar sociālo partneri  - LIZDA, lai panāktu nozarei svarīgu problēmu atrisināšanu. ETUCE turpinās uzraudzīt izveidojušos situāciju un atbalstīt LIZDA centienus nodrošināt visu izglītības darbinieku interešu aizstāvību Latvijā.

Eiropas arodbiedrību Izglītības komitejas (European Trade Union Committee for Education) European Director, Susan Flocken

ETUCE atbalsta vēstule (PDF)