Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA sagalabā novērotāja statusu licencēšanas un akreditācijas vizītēs, ka arī pārstāvniecību Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē

Pirmdiena 17/12/2018

Atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” un “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) eksperti kopš 2015. gada aktīvi ir piedalījušies augstskolu studiju programmu licencēšanas un studiju virzienu akreditācijas vizītēs. LIZDA eksperti vizīšu laikā augstākās izglītības iestādēs vienmēr ir iestājušies par mācībspēku atalgojuma, profesionālās pilnveides, darba apstākļu  un sociālo garantiju uzlabojumu.

Ar 2019. gada 1. janvāri līdzšinējo divu MK noteikumu vietā spēkā stāsies trīs MK noteikumi: “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”, Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” un “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi”.

Arodbiedrība piedaloties vairākās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) saskaņošanas sanāksmēs un saņemot Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības atbalsta vēstuli aktīvi iestājās par LIZDA, kā augstākās izglītības iestāžu darbinieku pārstāvja saglabāšanu novērotāja statusā. LIZDA ir panākusi, ka jaunajos noteikumos  par studiju programmu licencēšanu, studiju virzienu atvēršanu, augstskolu un koledžu akreditāciju, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī, LIZDA saglabā novērotāja statusu. Sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru (AIC) tiks izstrādāts reglaments licencēšanas un akreditācijas novērotāja statusam. Tāpat LIZDA priekšsēdētājs saglabā pārstāvniecību Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē, kas ir AIC izveidota koleģiāla institūcija, kas apstiprina studiju kvalitātes komisijas sastāvu. Minētos nosacījumus LIZDA izcīnīja pēc ilgstošām un vairākkārtīgām pārrunām IZM saskaņošanas sanāksmēs.

2018. gada 6. decembrī Eiropas kvalitātes nodrošināšanas Reģistra komiteja ir pieņēmusi lēmumu par AIC iekļaušanu Eiropas uzticamo kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrā (EQAR).

AIC ir pirmā Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra, kas iekļauta EQAR reģistrā. Tas ir apliecinājums Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras darbībai atbilstoši Eiropas Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā (ESG) un veicinās Latvijas augstskolu/koledžu un to izsniegto diplomu atpazīstamību un uzticamību starptautiski.

Par LIZDA ekspertu dalību vizītēs saņemts pozitīvs novērtējums, kad  izveidojoties veiksmīgai sadarbībai ar AIC, LIZDA eksperts 2018. gada februārī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) starptautiskās izvērtēšanas procesā tika aicināts uz ENQA pārstāvju intervijām.

AIC iekļaušana EQAR ir nozīmīgs Latvijas augstākās izglītības sabiedrības sasniegums, kas panākts ciešā sadarbībā ar augstākās izglītības procesos ieinteresētajām pusēm, tajā skaitā, augstākās izglītības institūcijām, studējošajiem, darba devējiem, darbinieku pārstāvjiem, kā arī citiem sadarbības partneriem.

LIZDA uzskata, ka pārstāvniecība augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas procedūrās stiprina LIZDA pozīcijas augstākajā izglītībā un zinātnē un palīdzēs sekmīgi pārstāvēt strādājošo intereses. 

IZM prezentācija (ppt) - Augstākās izglītības kvalitāte: tiesiskā regulējuma pilnveide

AIC prezentācija (ppt) - Ārējā novērtēšana un ekspertu vizīte