Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vai augstskolas palielina atalgojumu mācībspēkiem?

Ceturtdiena 14/02/2019

Pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) iniciatīvas izdevies panāk, ka valsts garantē augstskolu un koledžu pedagogu mēneša darba algas paaugstinājumu 2017.g. – 2019.g. Panāktā pieauguma summa augstskolu/koledžu budžetā kopā: 2018.g. - 3,7 milj. EUR, 2019.g. - 7,3 milj.EUR. Tas nozīmē, ka visiem augstskolu pedagogiem akadēmiskajos amatos mēneša darba algai būtu jāpieaug par 10%, par pamatu ņemot 2016.g. minimālo likmi.

Augstskolu pedagogu mēneša darba algas nevar būt zemākas par “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (MK 2016. g.5. jūlija noteikumi Nr. 445) (https://likumi.lv/ta/id/283667-pedagogu-darba-samaksas-noteikumi) pieņemtajām algas likmēm. Minētajos noteikumos (6. pielikums, 3. tabula  ”Zemākā mēneša darba algas likme pārejas periodā no 2016. gada 1. septembra) iespējams redzēt, kāda ir 2016. gada minimālā algas likme attiecīgajos akadēmiskajos amatos.

Zemākā mēneša darba algas likme pārejas periodā no 2016. gada 1. septembra

Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Rektors

1410,07

2.

Profesors

1175,29

3.

Prorektors

940,52

4.

Asociētais profesors

940,52

5.

Dekāns

940,52

6.

Docents

752,70

7.

Katedras vadītājs

752,70

8.

Prodekāns

601,87

9.

Lektors

601,87

10.

Asistents

480,93

Savukārt, “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks”, kas apstiprināts ar 2018. gada 15. janvāra MK rīkojumu Nr. 17.(https://likumi.lv/ta/id/296460-par-pedagogu-darba-samaksas-pieauguma-grafiku-laikposmam-no-2018-gada-1-septembra-lidz-2022-gada-31-decembrim) nosaka augstskolu un koledžu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes no 2018.g.-2022.g.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks

Augstskolu un koledžu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes (EUR) palielināšana:

2018. 1.janv.

2019.g. 1.janv.

2020.g. 1.janv.

2021.g. 1.janv.

2022.g.  1.janv.

Asistents

576,98

625

641

717

717

Lektors

723,96

785

805

900

900

Docents

904,23

980

1 004,97

1 123,57

1 123,57

Asociētais profesors

1 130,17

1 225

1 256,21

1 404,46

1 404,46

Profesors

1 411,76

1 530

1 568,98

1 754,14

1 754,14

Apzinot LIZDA arodorganizācijas augstskolās un koledžās, situācija ar atalgojuma pieaugumu pedagogiem ir dažāda. Piemēram, atalgojums no 2019. gada 1. janvāra palielināts DU, LLU, RTA, P. Stradiņa Medicīnas koledžā,  LiepU. Ne visas augstskolas valsts piešķirto papildus finansējumu, kas bija domāts tieši mācībspēku algu paaugstināšanai, šim mērķim arī izmanto. LIZDA saskārusies ar augstskolu vadības viedokli, ka “augstskolu pedagogiem jau tāpat tiek maksāts vairāk, nekā obligātā MK noteiktā minimāla likme. LIZDA uzskata, ka, pamatojoties uz faktu, ka gan 2018. gadā, gan 2019.g. valsts piešķīra papildus (miljonos EUR) finansējumu augstskolu/koledžu mācībspēku atalgojuma ikgadējai palielināšanai, atbilstoši šim mērķim finansējums augstskolām arī būtu jāizlieto. LIZDA lūgs rast iespēju pārrunāt šo jautājumu Latvijas Rektoru padomei, diskutēt par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, jo pretējā gadījumā izvēršas situācija, ka papildus finansējums tiek piešķirts , bet mācībspēku atalgojums nepalielinās. Tas var apdraudēt tālākā grafika īstenošanu attiecībā uz augstskolu mācībspēku atalgojumu.