Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Eiropas Savienības vērtības iekļaujošai izglītībai

Piektdiena 22/02/2019

 

Projekta “ES kopējās vērtības iekļaujošā izglītībā” (EU CONVINCE), pirmajā seminārā, kas notika Romā šī gada 31.janvārī,  tika uzsvērts, ka izglītības arodbiedrībām, izglītības darba devējiem un skolu vadītājiem ir galvenā loma demokrātiskas pilsonības un sociālās iekļaušanas veicināšanā dažādos izglītības kontekstos un mācību vidēs. Seminārā no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības piedalījās Irina Avdejeva, eksperte vispārējās izglītības jautājumos.

Eiropas izglītības darbinieku arodbiedrība (ETUCE), kas pārstāv 11 miljonus biedru visā Eiropā no 132 Izglītības arodbiedrībām no 51 valsts sadarbībā ar EFEE (Eiropas Izglītības darba devēju federācija) un ESHA (Eiropas skolu vadītāju asociācija) kopīgā projekta ietvaros organizēja darba semināru „Veiksmīgas labās prakses piemēri par demokrātisku pilsonisko izglītību un ES kopīgo vērtību mācīšanu”, kurā piedalījās aptuveni 40 dalībnieki no Beļģijas, Kipras, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Īrijas, Latvijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas un Nīderlandes.

Iepazīstinot ar ETUCE, EFEE un ESHA dalīborganizāciju starpā iepriekš veikto projekta tiešsaistes aptauju un pētījuma provizoriskajiem aptaujas rezultātiem, Dominique Danau, ziņoja, ka pilsoniskuma un iekļaujošas izglītības efektīvai veicināšanai ir nepieciešami atbalsta politikas pamatprincipi un to īstenošanas vadlīnijas, novērtēšanas sistēmas, un ilgtspējīgs atbalsts pedagogiem un skolu vadītājiem, aptverot, sākotnējo izglītību un nepārtrauktu profesionālo pilnveidi. Eiropas Padomes eksperts un Timišoaras Starpkultūru institūta Rumānijas eksperts Calin Rus iepazīstināja ar skolotāju apmācības starpkultūru izglītību, kas tika ieviesta nesen publicētajā Demokrātiskās kultūras kompetenču ietvarstruktūrā.  Turklāt Dr. Catherine Lowry-O'Neill no „Waterford Institute of Technology” (Īrija), iepazīstināja ar ES pilsoniskās izglītības stratēģiju un ES kopējās izglītības veicināšanas pasākumiem.

Darba grupās dalībnieki dalījās savos nacionālajos izaicinājumos, ar kuriem saskaras pedagogi, mācot demokrātiskās, cilvēktiesību pamatvērtības, kā arī rosināja labākos risinājumus pilsoniskuma un cilvēktiesību izglītības jomā (piemēram, iesaistot studentus kā mentorus, kas var skolēniem (no reemigrējošām un imigrantu ģimenēm) palīdzēt mācīties valodu, lai veicinātu skolēnu iekļaušanos un radītu drošu vidi, kurā skolotāji un bērni var brīvi apspriest visas problēmas). Semināra dalībnieku apzinātie labās prakses piemēri tiks integrēti arī tiešsaistes atklātajā kursā (MOOC), ko sagatavojis Eiropas Starpuniversitāšu centrs cilvēktiesību un digitalizācijas jautājumos, kas notiks no 2019. gada 29. aprīļa līdz 9. jūnijam. MOOC programmu prezentēja tiešsaistes programmu akadēmiskais koordinatore Angela Melchiorre no Cilvēktiesību globālās universitātes.

Noslēdzot semināru, Eiropas direktore Susan Flocken teica: „Sabiedrības pārmaiņu un augošā individuālisma laikā pilsoniskuma izglītošana ir īpaši svarīga, lai jaunieši kļūtu par atbildīgiem pilsoņiem, kuri apzinās savas tiesības un pienākumus un novērtētu savstarpēju cieņu, vienlīdzību iespējas un daudzveidību. Visām izglītības procesā iesaistītājām pusēm ir jāapvienojas, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, aktīvu līdzdalību un piederības sajūtu visiem izglītojamajiem, jo ​​īpaši tiem, kas ir nelabvēlīgā situācijā un atstumti.

Aicinām pievienoties Facebook grupai “Schools for Inclusion”, kas ir platforma viedokļu un uzskatu apmaiņai par pilsonību un iekļaujošu izglītību starp izglītības arodbiedrību pārstāvjiem, skolu vadību, darba devējiem izglītībā un citām ieinteresētajām personām izglītībā. Grupa kalpo kā līdzeklis, lai apmainītos ar veiksmīgu iekļaujošas izglītības praksi, apspriestu aktuālās problēmas un sagatavotu platformu turpmākai sadarbībai veidojot iekļaujošu skolu. Grupai var pievienoties, izmantojot saiti: https://www.facebook.com/groups/150471735627825/#_=_


Semināra materiāli pieejami šeit: par pētījumuhttps://www.csee-etuce.org/images/attachments/2018_CONVINCE_research_presentation_Rome_training_workshop_Dominique_Danau.pdf

Par daudzkultūru izglītības vidihttps://www.csee-etuce.org/images/attachments/ETUCE_Rome_Jan_2019_intercultural_education_Calin_Rus.pdf

Par plānoto tiešsaistes kursu par pilsonisko izglītību https://www.csee-etuce.org/images/attachments/EU_CONVINCE_MOOC_Angela_Melchiorre.pdf

EU_Convince_POSTER_LV (PDF)