Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA iesaka vairākus priekšlikumus Valdības rīcības plāna projektam

Piektdiena 22/02/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2019. gada 21. februārī piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā sanāksmē par priekšlikumiem Valdības rīcības plāna projektam, kas tapis pamatojoties uz Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību.

 

LIZDA iepazīstoties ar Valdības rīcības plāna projektu ir izteikusi vairākus priekšlikumus:

1.     Lūgums precizēt vai rīcības plānā minētās Eiropas Skolas izveidei 2019. gadā ir paredzēts finansējums valsts budžetā, ņemot vērā, ka 2019. gada valsts budžets tiek dēvēts par tehnisko budžetu?

2.     Plāna pasākumā - nodrošināt pakāpenisku finansējuma pieaugumu Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu finansēšanai - priekšlikums ir papildināt sadaļu “Rīcības plāna pasākums” ar punktu par zinātnes bāzes finansējuma pieaugumu, un sadaļu “Darbības rezultāts” ar ikgadēju finansējuma pieaugumu.

3.     Rīcības plāna pasākumus papildināt ar punktu Zinātnē nodarbināto prestiža paaugstināšanu, darba samaksas noteikumu pilnveidi un paaugstināšanu.

4.     Sadaļā “Darbības rezultāts” – nenorādīt konkrētas jomas par valsts pētījumu programmām, jo neaptver visas un var radīt pārpratumus, uzskatot, ka tādējādi tiek norādītas tikai prioritārās.

5.     Arodbiedrība vērš uzmanību par rīcības plānā minēto valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu, pārejot uz elektroniskajiem risinājumiem. Priekšlikums nodrošināt alternatīvus risinājumus, lai neapdraudētu pārbaudījumu kārtošanu, ja rodas tehniskas problēmas, tiešsaistes nodrošināšanas problēmas.

6.     Deklarācijas uzdevumā par birokrātisko sloga mazināšanu pedagogiem aicinām precizēt, konkretizēt rīcības plāna pasākumus un darbības rezultātus.

7.     Pie rīcības plāna pasākuma - nodrošināt iekļaujošās izglītības principa īstenošanu. Veikt speciālās izglītības iestāžu tīkla pilnveides pasākumus, t.sk. stiprinot iestāžu kapacitāti - LIZDA vērš uzmanību uz rīcības plāna pasākuma izpildes nodrošināšanas iespējām, jo no 2020. gada stāsies spēkā normatīvo aktu higiēnas prasības, kas nosaka lielāku kvadrātmetru apjomu vienam izglītojamajam. Tas ietekmē izglītības iestāžu tīkla modelēšanu.

8.     Pie rīcības plāna pasākuma - nodrošināt iekļaujošās izglītības principa īstenošanu. Veikt speciālās izglītības iestāžu tīkla pilnveides pasākumus, t.sk. stiprinot iestāžu kapacitāti – pie sadaļas “Darbības rezultāts” papildināt ar tekstu “Skolotāju palīgu un pietiekama atbalsta personāla nodrošināšana”. LIZDA vērš uzmanību, ka svarīgi ir apzināt izglītojamo skaitu, skolu infrastruktūras pielāgotību, mācību līdzekļu pietiekamību, pedagogu profesionālās pilnveides nepieciešamību u.c., lai pilnvērtīgi nodrošinātu rīcības plāna pasākumu izpildi.

9.     Pie rīcības plāna pasākuma - īstenot pedagogu sagatavošanas izglītības programmu restartu - rīcības plāna pasākumus papildināt ar diviem jauniem punktiem par Jauno pedagogu piesaistes, atbalsta plāna izstrādi un par Sociālā atbalsta programmas nodrošināšanu pedagogiem, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudē darbu.

10.  Pie deklarācijas dotā uzdevuma - turpināsim palielināt pedagoģiskā un akadēmiskā personāla atalgojumu un pilnveidosim atalgojuma modeli, tai skaitā pirmsskolas pedagogiem - Sadaļu “Darbības rezultāts” papildināt ar tekstu: 1) “Nodrošināta 15.01.2018. MK apstiprinātā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpilde; 2) “Pārskatītas pedagogu darba slodzes komponentes, nodrošināti skolotāju palīgi kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanai”.

11.  Pie deklarācijas dotā uzdevuma - spēcināsim augstskolu kapacitāti, mainot akadēmiskā personāla karjeras attīstības sistēmu, sekmējot labākā akadēmiskā personāla, tostarp ārvalstu mācībspēku, piesaisti un akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču stiprināšanu - sadaļu “Darbības rezultāts” papildināt – “izstrādātas vadlīnijas augstākās izglītības iestāžu mācībspēku darba slodzes pilnveidei.”

12. Pie deklarācijas dotā uzdevuma - stiprināsim novadmācību vispārējās izglītības iestādēs - sadaļu “Darbības rezultāts” papildināt ar ceturto punktu par pedagogu sagatavošanu, profesionālo pilnveidi.

13. Papildināt valdības rīcības plāna atbilstošo rīcības plāna pasākumu sadaļu – par karjeras izglītību.

LIZDA ir lūgusi iekļaut sevi, kā līdzatbildīgo institūciju pie vairākiem deklarācijā dotajiem uzdevumiem:

ü  Nodrošināsim Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā noteikto budžeta pakāpenisku palielinājumu augstākajā izglītībā un zinātnē;

ü  Turpināsim pilnveidot zinātnes finansējuma sistēmu, nodrošinot kvalitāti un starptautisko konkurētspēju;

ü  Nodrošināsim pilnvērtīgu valsts pasūtījumu zinātnē, ieviešot jaunas valsts pētījumu programmas visās nozarēs ilgtermiņa izaugsmei un efektīvai resursu izmantošanai;

ü  Nodrošināsim mērķtiecīgus un efektīvus ieguldījumus iekļaujošas izglītības īstenošanai un atbalstīsim kvalitatīvas izglītības pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bērniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm;

ü  Veidosim efektīvu pārvaldības modeli konkurētspējīgas profesionālās un pieaugušoizglītības attīstībai, profesionālās izglītības iestāžu kā nozares izcilības centru stiprināšanai, kā arī profesionālās izglītības prestiža celšanai;

ü  Celsim pedagoga profesijas prestižu, stiprinot skolotāju mentoru institūciju, turpināsim īstenot pedagogu profesionālās attīstības stratēģiju un sniegt atbalstu pedagogu sākotnējās izglītības attīstībai;

ü  Turpināsim palielināt pedagoģiskā un akadēmiskā personāla atalgojumu un pilnveidosim atalgojuma modeli, tai skaitā pirmsskolas pedagogiem;

ü  Spēcināsim augstskolu kapacitāti, mainot akadēmiskā personāla karjeras attīstības sistēmu, sekmējot labākā akadēmiskā personāla, tostarp ārvalstu mācībspēku, piesaisti un akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču stiprināšanu;

ü  Stiprināsim novadmācību vispārējās izglītības iestādēs.