Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Projektu konkurss Latgales reģiona attīstībai

Otrdiena 01/03/2011

Apzinoties ekonomiskās krīzes īpaši nelabvēlīgo ietekmi Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās, Sorosa fonds – Latvija (SFL) izsludina projektu konkursu Latgales reģiona attīstībai „AUDZ, LATGALE!”. Konkursa mērķis ir panākt ilgtspējīgas pozitīvas pārmaiņas iedzīvotāju dzīves kvalitātē Latgales plānošanas reģiona īpaši atbalstāmajās teritorijās, atbalstot vietēja mēroga, ekonomiskās krīzes padziļināto problēmu risināšanu, jaunu resursu veidošanu un kopienu attīstību.

Konkursa prioritātes ir:
* Vietēja mēroga problēmu (nabadzība, atkarības vielu lietošana, sociālo pakalpojumu nepieejamība, u.c.) efektīvi un inovatīvi risinājumi, piemēram, vietējās attīstības plāna izstrāde un īstenošana, jaunu sociālās aprūpes pakalpojumu izstrāde un ieviešana, esošo pakalpojumu pieejamības risinājumi - brīvprātīgo iesaiste, informēšana, mobili pakalpojumi utt.
* Sociālās uzņēmējdarbības attīstība – izglītības pasākumi un uzņēmumu veidošana;
* Daudzfunkcionālu izglītības, kultūras sociālo centru attīstība.

Projektu pieteikumus konkursam var iesniegt biedrības un nodibinājumi, komersanti, kas reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā. Katra organizācija var iesniegt vienu projektu, maksimāli pretendējot uz 18 865 EUR. Konkursam pieteikto projektu aktivitātēm jānorisinās Latgales plānošanas reģiona teritorijā, izņemot republikas nozīmes pilsētas Daugavpili un Rēzekni.

Konkurss notiek 2 kārtās.  Projekta I kārtas pieteikums divos eksemplāros drukas formātā, pievienojot elektronisku versiju CD vai USB atmiņas formātā, ir jāiesniedz līdz 2011.gada 11.martam (līdz plkst. 16:00) slēgtā aploksnē personīgi Sorosa fonda – Latvija birojā (adrese: Rīga, Alberta iela 13, LV-1010) vai pa pastu (pasta zīmogs 2011.gada 11.marts) ar norādi "Projektu konkurss Latgales reģiona attīstībai „AUDZ, LATGALE!” I kārta, Ideju sacīkste".

Aicinām uzzināt vairāk konkursa nolikumā, iepazīties ar pieteikuma anketu un projektu ideju piemēriem - šeit!