Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Attīstīs profesionālās izglītības apguves iespējas

Ceturtdiena 03/03/2011

VIAA kopā ar sadarbības partneriem – Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldi un 25 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā īsteno ESF projektu "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai".
Projekta ietvaros līdz 2013.gada septembrim plānots sagatavot tautsaimniecībā pieprasītus speciālistus dažādās izglītības programmās vidējā izglītības pakāpē. Paredzēta arī vispārējo pamatprasmju apguve, lai sekmētu profesionālo kompetenču un prasmju apguvi gan darbam, gan izglītības turpināšanai un veicinātu projekta dalībnieku integrāciju darba tirgū.
Projekta galvenās aktivitātes:
1) izveidot profesionālās izglītības programmas jauniešiem (līdz  25 gadu vecumam), kas ir bez profesionālās kvalifikācijas, šobrīd nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai nepiedalās ES struktūrfondu finansētās mācībās vai nodarbinātības aktivitātēs;
2) pilnveidot un īstenot mācību programmas, lai ieslodzījumā esošas personas apgūtu pamatprasmes, profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas.
Vairāk par šo projektu uzzināsi šeit!