Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   No semināra izglītības pārvaldēm

Ceturtdiena 14/04/2011

Vakar, 13.aprīlī LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja Ligita Semjonova  un starptautiskā darba koordinatore Natālija Grjazeva piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotā seminārā Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītājiem un speciālistiem. Ministrijas pārstāvji atzina, ka šogad šis esot pirmais seminārs izglītības pārvalžu pārstāvjiem un arī pēdējais šajā mācību gadā. Diemžēl semināra atklāšanu ar sākotnēji plānoto izglītības un zinātnes ministra Rolanda Broka uzrunu neizdevās īstenot, jo ministrs piedalījās Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kurā tika izskatīti grozījumi Vispārējās izglītības likumā un grozījumi Augstskolu likumā. Šajā Saeimas komisijas sēdē piedalījās arī LIZDA Izpildbiroja juriskonsulte Brigita Fricsone, referente sociāli ekonomiskajos jautājumos Rasma Stabiņa un speciāliste augstākās izglītības un zinātnes jautājumos Ilze Trapenciere.
Vispārējās izglītības likuma grozījumi neparedz obligātu svešvalodas apguvi no pirmās klases, kas nozīmē, ka svešvaloda pirmo klašu skolēniem arī turpmāk tiks saglabāta kā fakultatīvs priekšmets.
IZM profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktors Jānis Gaigals semināra dalībniekus iepazīstināja ar aktualitātēm vispārējā izglītībā, savu prezentāciju balstot uz diviem pīlāriem: kvalitāte, pieejamība, resursi; kvalitāte, skolu tīkls, pedagogu atalgojums – analizējot kā šie faktori izglītībā ietekmē viens otru.
Kā zināms, pašvaldībām līdz 2013.gada 1.janvārim jāizstrādā attīstības programma, kurā jābūt iekļautai arī izglītības sadaļai. IZM pārstāvji informēja, ka šā gada maijā tiek plānoti pieci reģionālie semināri, kuros pašvaldībām tiks sniegta attīstības programmu izstrādei noderīga informācija.
IZM informācijas tehnoloģiju departamenta vecākā referente Inguna Kampāne seminārā minēja, ka ministrija Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) drīzumā plāno izveidot arī ikvienam interesentam pieejamu publisko versiju, uzrādot galvenos nozares rādītājus bez personu datiem.
IZM struktūrfondu departamenta finansēšanas un projektu nodaļas projektu vadītāja Inga Misiņa informēja, ka šā gada 5.aprīlī valdība apstiprinājusi grozījumus 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos””. Apstiprinātie grozījumi paredz, ka sākot ar 2011.gada 15.aprīli šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto atbalstu var piešķirt arī pedagogam, kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ un kura darba slodze ir 13 vai vairāk kontaktstundas nedēļā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darba vietā ārpus izglītības iestādes.
Seminārā izglītības pārvalžu pārstāvji tika informēti arī par Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludināto atklātas projektu iesniegumu atlases otro kārtu Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”. Atbalsts paredzēts individuālās papildu pedagoģiskās palīdzības nodrošināšanai kādā atsevišķā mācību priekšmetā, kuru bērns ir iekavējis vai nespēj stundās sekmīgi apgūt, psihologa vai logopēda pakalpojumu nodrošināšanai, piemērotas pedagoģiskās korekcijas, izlīdzinošās un profesionālās izglītības programmas vai sociālās korekcijas programmas izveidei. Projektos varēs finansēt pagarinātās dienas grupas darbību un dažādu vasaras nometņu organizēšanu, kā arī atbalstīt jauniešu klubu un vietējo kopienu pasākumus, ja tajos tiek veicināta darba un sadzīves prasmju apguve, nodrošināta jauniešu līdzdalība no nabadzīgām ģimenēm, nodrošināta bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaistīšanās kopējos pasākumos. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2011.gada 27.maijs. Savukārt 20.aprīlī VIAA rīkos bezmaksas informatīvo semināru par projektu iesniegumu sagatavošanu, kuram var pieteikties līdz šā gada 18.aprīlim.
Microsoft Latvia Izglītības programmu vadītāja Zane Matesoviča klātesošos iepazīstināja ar izglītības darbiniekiem piedāvāto iespēju Microsoft izglītības atbalsta programmas „Partners In Learning” ietvaros katru ceturtdienu piedalīties semināru cikla „Virtuālā klase” nodarbībās tiešsaistē.
Seminārā izglītības pārvalžu pārstāvjiem tika nodots arī Eiropas Savienības karogu dāvinājums skolām Vadības partnerības ietvaros un izskatīti citi aktuāli jautājumi.