Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA un IKVD uzsāk dialogu

Ceturtdiena 06/10/2011

5.oktobrī notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) un Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pārstāvju saruna, kurā puses apmainījās viedokļiem par skolu vērtēšanas procesiem, akreditācijas nozīmi izglītības kvalitātes nodrošināšanā, kā arī vienojās par turpmāku sadarbību izglītības kvalitātes veicināšanā.
Sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka IKVD nepieciešams pilnveidot sabiedrisko attiecību darbu un atgriezenisko saikni ar izglītības iestāžu dibinātājiem, jo šobrīd izglītības darbinieki dienestu uztver kā pārbaudītāju, nevis kā atbalsta institūciju, kas palīdz uzlabot izglītības kvalitāti skolās.
Arodbiedrības pārstāvji uzsvēra, ka par visām novērtēšanas formām, kurās ir iesaistīti skolēni un skolotāji, skolām jābūt informētām iepriekš un jābūt skaidram novērtēšanas mērķim. To pierāda arī pēdējās, sabiedrībā negatīvu noskaņu ieguvušās IKVD pārbaudes izglītības iestādēs, kuru laikā tiek inspicēta Latvijas vēstures mācīšana un mācību priekšmetu tematiskie plānojumi it kā tiek salīdzināti ar ierakstiem klašu žurnālos. IKVD informēja arodbiedrību, ka attiecīgās pārbaudes mērķis ir pārliecināties par vispārējās izglītības satura īstenošanu, bet par tematiskajiem plāniem – inspektori pārbaudot vien to esamību, jo iepriekš dienests konstatējis, ka dažās izglītības iestādēs to vispār neesot. IKVD pārbaudes plānojis jau 2010.gada beigās un tās esot saskaņotas ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pēc dienesta šī gada darba plāna attiecīgās pārbaudes skolu bibliotēkās uzsāktas 31.martā, bet stundu hospitācija notiek kopš 19.septembra. Šīm pārbaudēm inspektori neesot papildus gatavoti.
Arodbiedrības pārstāvji izteica interesi iepazīties ar pārbaužu rezultātiem, kas būšot pieejami decembrī. Kā arī LIZDA aicināja IKVD turpmāk neveikt skolu pārbaudes pedagogu atvaļinājumu un skolēnu eksāmenu laikā, lai neradītu liekas stresa situācijas izglītības iestādēs. Dienests ņēma vērā arodbiedrības norādījumus par konkrētu inspektoru darbu un to neētisko attieksmi.
Tikšanās laikā tika pārrunāts arodbiedrības atbalstītais Valsts funkciju audita priekšlikums atcelt vispārējās izglītības iestāžu akreditācijas procesu, izņemot jaunizveidotās izglītības iestādēs. Puses vienojās par plašāku diskusiju rosināšanu šajā jautājumā.
IKVD uzsvēra, ka 17.09.2010. stājušies spēkā akreditāciju regulējošie Ministru kabineta noteikumi, kas patiesībā izmaina akreditācijas metodiku atbilstoši funkciju audita ziņojuma priekšlikumiem. Saskaņā pašreizējiem akreditācijas noteikumiem, uz pašvērtējuma ziņojuma pamata izglītības iestādi var akreditēt atkārtoti uz 6 gadiem, ar noacījumu, ja iepriekšējā akreditācija ir bijusi 6 gadi.
Sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka konkrētus aspektus izglītības kvalitātes nodrošināšanā nepieciešams pilnveidot, piemēram, ar akreditācijas ziņojumiem un pārbaužu aktiem jāiepazīstina arī izglītības iestādes dibinātājs un aktuālā informācija jāievieto IKVD mājas lapā. Ir svarīgi sniegt informāciju klientam, lai spētu sekot pārbaudēs sniegto rekomendāciju ieviešanai skolās un būtu uzskatāmi akreditāciju labās prakses piemēri.
Tikšanās noslēgumā puses vienojās sadarboties un apmainīties viedokļiem arī turpmāk, lai konsultācijās un diskusijās ar izglītības iestādēm, pašvaldībām, Izglītības un zinātnes ministriju un citām izglītības, valsts pārvaldes institūcijām panāktu vēlamākos un efektīvākos rezultātus.
Sarunā piedalījās LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško, Pierīgas novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Skaidrīte Marča, arodbiedrības speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Baiba Bašķere un arodbiedrības sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Grigorjevs, savukārt IKVD pārstāvēja tā vadītājs Aivars Stankevičs, vadītāja vietniece un licencēšanas, reģistru departamenta direktore Andra Šenberga, kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore Kristīne Strūberga, uzraudzības departamenta direktora p.i. Maksims Platonovs un dienesta sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Mergups – Kutraitis.