Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA un IZM vienošanās 2012

Otrdiena 07/02/2012

Sekmīgas sadarbības nodrošināšanai LIZDA un Izglītības un zinātnes ministrija noslēgusi vienošanos par sadarbību, lai sekmētu izglītības un zinātnes attīstību, sociālo dialogu un demokrātiju nozarē, kā arī veicinātu  izglītības un zinātnes jomā strādājošo darba un sociāli ekonomisko tiesību, interešu aizstāvību.
Arodbiedrības vārdā priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško vienošanās dokumentu parakstīja jau janvārī, LIZDA padomei tiekoties ar ministrijas augstākā līmeņa vadības pārstāvjiem un uzklausot viņu atbildes uz jautājumiem par ministra plānotajām reformām nozarē. Savukārt izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis no savas puses parakstītu vienošanos šonedēļ arodbiedrībai nosūtīja pa pastu.
LIZDA un IZM vienojušās sadarboties normatīvo aktu projektu izstrādē, kas attiecas uz izglītības un zinātnes jomā strādājošo interesēm, uzaicinot piedalīties darba grupās, ja tādas tiek organizētas. Puses  apņēmušās informēt viena otru par semināru un apspriežu organizēšanu izglītības un zinātnes darbiniekiem. Vienošanās paredz arī regulāras tikšanās reizi mēnesī starp arodbiedrības un ministrijas pārstāvjiem.
Arodbiedrība un IZM apņemas sadarboties, lai panāktu kopēju nostāju valsts budžeta finansējuma pieprasījuma izstrādē izglītības un zinātnes nozarei, kā arī sadarbosies, lai tiktu izstrādāta un īstenota tāda valsts un pašvaldību  budžeta finansētu izglītības un zinātnisko iestāžu darbinieku darba samaksas sistēma, kas par līdzvērtīgas kvalifikācijas darbu nodrošinātu līdzvērtīgu atalgojumu. Pausta arī apņemšanās sadarboties, lai tiktu izstrādāts, pieņemts un īstenots rīcības plāns, kas nodrošinātu pakāpenisku valsts budžeta palielinājumu zinātnes nozares finansēšanai.