Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Izglītība visiem Dagdas vidusskolā

Trešdiena 11/04/2012

Vija  Gekiša, Dagdas  vidusskolas  direktore
Velta  Augustova, Dagdas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā


Tuvojoties starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” pasākumiem, Dagdas vidusskolas pedagogi vēlas dalīties savās pārdomās, rosinot sabiedrību padomāt par skolotāju profesijas aktualitāti un prestižu.
Mainoties laikam, partijām, koalīcijām, ministriem, tiek aktualizēti dažādi ar izglītību saistīti jautājumi. Brīžiem skolotāja balss tiek sadzirdēta, bet vairumā gadījumu jūtamies lūdzēju lomā, nemitīgi cenšoties pierādīt sava darba nepieciešamību, kvalitāti un efektivitāti.
Skolotājs sniedz savas zināšanas un palīdz pilnveidot prasmes skolēniem ne tikai mācību procesā, bet iesaistās ļoti daudzās ārpusstundu aktivitātēs, sagatavo skolēnus konkursiem, olimpiādēm, zinātniski pētnieciskajiem darbiem, iet kopā pārgājienos un organizē ekskursijas, sadarbojas ar skolēnu vecākiem, pašvaldību un dažādām institūcijām. Tajā pat laikā, redzot straujās pārmaiņas izglītības sistēmā, paši meklē iespējas pilnveidoties, ir uzņēmīgi un piedāvā savas prasmes plašākai mērķauditorijai, vadot dažādus kursus pieaugušajiem, seminārus, lasot lekcijas, iesaistoties valsts un starptautiskos projektos, meklējot inovatīvus risinājumus sabiedrības izglītošanā.
Dagdas vidusskolas skolotāji sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru, iesaistoties pieaugušo apmācībā, vadot datorlietošanas kursus, mācot latviešu un angļu valodas. Skolas sporta zālē katru dienu interesentiem notiek nodarbības līdz pat plkst. 2100. Arī sestdienās un svētdienās sporta zāle ir noslogota, jo tiek organizētas novada sacensības gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Sporta sekcijas vakaros vada arī mūsu skolas skolotāji.
Skolai ir savs internāts, kur dzīvo apkārtējo pagastu skolēni. Vasarā internāta telpas izmanto tūristu un nometņu dalībnieku izmitināšanai.
Skolas sociālais pedagogs un psihologs, iesaistot skolotājus, vasarā rīko nometnes riska grupas bērniem un skolēniem no daudzbērnu ģimenēm. Mūsu skolā regulāri viesojas lektori no dažādām augstskolām, veicinot skolēnu karjeras izaugsmi, palīdzot izvēlēties nepieciešamo studiju virzienu. Sadarbība notiek arī starptautiskā līmenī, iesaistoties Comenius un eTwinning projektos, uzņemot gan skolā un ģimenēs ārvalstu skolēnus, gan pašiem apmeklējot dažādas izglītības iestādes ārzemēs.
Skolēni pēc stundām  labprāt  iesaistās dažādās ar interešu izglītību saistītās nodarbībās. Skolēni un skolotāji aktīvi piedalās Tautas nama rīkotajos kultūras pasākumos, izstādēs, pilsētas un novada dzīves dažādošanā. Ar interešu izglītības veikumu vecāki tiek iepazīstināti koncertos un izstādēs, kurus organizējam ne tikai skolā, bet arī novada Tautas namā. Dagdas vidusskolas skolotāji organizē dažādas radošās darbnīcas, attīstot savas profesionālās prasmes un iemaņas mācīt un mācīties.
Aicinot sabiedrību kļūt atvērtākiem un labestīgākiem, rīkojam dažādus labdarības pasākumus pansionāta un sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Savukārt projektu dienās esam iniciatori brīvprātīgā darba kustībai.
Centīsimies arī savā turpmākajā darbībā rast jaunas iespējas izglītot sabiedrību, palīdzot apkārtējiem justies nepieciešamiem mūsdienu pasaulē, kā arī pašiem aktīvi iekļauties vietējās kopienas dzīvē.