Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Daugavpils speciālās pirmsskolas skolotāju pieredze

Trešdiena 11/04/2012

Jekaterīna Jankovska, Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece (specpii9@inbox.lv)

Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde darbojas kopš 1977.gada un īsteno pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes traucējumiem. Iestādē strādā acu ārsts, pirmsskolas izglītības skolotājas, sporta un mūzikas skolotājas, skolotājs – logopēds un speciālās vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības skolotājas. Viens no mūsu prioritārajiem darba uzdevumiem ir pedagogu tālākizglītība un konkurētspējas paaugstināšana, kas ir plaši atspoguļots iestādes darbības organizācijā.
Iestādes pedagogus, vecākus, administrāciju vieno lielisks komandas darbs, kas veicina bērnu ar īpašām vajadzībām pedagoģisko korekciju un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, uzsākot pamatizglītības apguvi skolā. Mums izveidojušās vairākas tradīcijas, kas ļauj skolotājām popularizēt savu darba pieredzi. Gada garumā pedagogi veic pieredzes apmaiņu kā ar Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem, tā arī plaši dalās pieredzē Republikas mērogā – nodarbību konspektu un metodisko izstrādņu publikācijās. Popularizējam speciālās pirmsskolas izglītības iestādes darbu, sagaidot viesus no Turcijas: piedāvājam dažādu aktuālo tēmu prezentācijas angļu valodā, kas arī prasa skolotāju papildkompetences svešvalodu zināšanās.
Šā gada sākumā iestādes speciālisti ar administrācijas atbalstu vadīja semināru vecākiem „Sīkās motorikas attīstība bērniem ar redzes traucējumiem”. Šie praktiskie semināri vecākiem ir viena no mūsu tradīcijām, kas veicina pedagogu un vecāku sadarbību bērnu pilnvērtīgās attīstības procesā.
Esam vadījuši metodisko apvienību Daugavpils speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem un vadītāju vietniekiem, kuru pamatā bija iestādes pedagogu darba pieredzes popularizēšana noteiktā darba virzienā – „Tēlotājdarbība kā acs – roku koordinācijas sistēmas attīstības veicinātāja”. Pirmsskolas izglītības skolotājas rādīja atklātās nodarbības visās vecuma grupās: grupā „Pīlīte” (M.Čaplinska, A.Kolosova), grupā „Varavīksne” (S.Šņepste, I.Seļska), grupā „Bitīte” (V.Dmitrijeva, I.Puķe). Vadītājas vietniece, pedagoģijas maģistrs J.Jankovska apkopoja pirmsskolas izglītības programmas uzdevumus tēlotājdarbībā kā acs – roku kustību koordinācijas sistēmas aspektā un piedāvāja kolēģiem no citām iestādēm apkopoto materiālu analīzi un darba rezultātus. A.Laurena un I.Grigorjeva palīdzēja grupas „Pasaciņa” bērniem iejusties skolotāju lomā un novadīt video nodarbību konstruēšanā – tas ir vienīgais labās prakses piemērs Daugavpilī, kad pirmsskolas izglītības skolotājiem nodarbību vadīja pirmsskolas vecuma bērni ar īpašām vajadzībām. Skolotājs – logopēds G.Romanceviča piedāvāja metodiskās izstrādnes prezentāciju „Acs-roku koordinācijas veicināšana runas nodarbībās ar IKT izmantošanu”.
Pirmsskolas iestāde ir viena no iespējām skolotāju lomas paaugstināšanā un mērķauditorijas paplašināšanā: izglītojamo vecāki, kolēģi, citu iestāžu pirmsskolas izglītības skolotāji, speciālisti. Pedagogiem rasta iespēja cieši sadarboties arī ar citām izglītības iestādēm un interesentiem, kas paplašina pedagogu zināšanas, paaugstina profesionālo kompetenci, lai veiksmīgi strādātu ar bērniem ar īpašām vajadzībām, attīstot katra bērna individuālās spējas un veicināt harmonisku un vispusīgu personas attīstību. Līdz ar jaunu ilgtspējīgas attīstības veidošanos, skolotājas veic dažādu profesionālās kompetences pilnveidi, kas ir nepieciešams, lai skolotājas paplašinātu savu mērķauditoriju un kļūtu uzņēmīgākas.
Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi arī pērn iesaistījās UNESCO starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” norisē, aicinot piedalīties pasākumos dažādu Daugavpils izglītības iestāžu pārstāvjus. Šogad plaši un skaisti atzīmējām arī UNESCO starptautisko „Dzimtās valodas dienu”, iesaistot bērnus aizraujošajā pasaku piedzīvojumā.