Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Mūžizglītības iespējas Gulbenes pusē

Pirmdiena 16/04/2012

Liena Silauniece un Aiga Vagule, Gulbenes novada Galgauskas pamatskolas skolotājas (gatves@inbox.lv)

Mūsdienu sabiedrības pieprasījums liek domāt par ilgtspējīgu attīstību un īpaši par mūžizglītību laukos, kur cilvēkiem ir visai ierobežotas iespējas apgūt ko jaunu gan finansiālā aspekta, gan attāluma dēļ. Domājot par šīm problēmām, mēs – Galgauskas pamatskolas skolotāji, kopā ar domubiedru grupu dibinājām biedrību „Tautskolu Vijata”. Ar biedrības palīdzību organizējām datorapmācības kursus pieaugušajiem, floristikas, daiļdārza veidošanas nodarbības, nodarbības par bioloģiskās saimniecības veidošanu. Lielu uzmanību veltījām arī cilvēkiem pensijas vecumā, organizējot tiem kopīgus pasākumus ar blakuspagasta pensionāriem, tādējādi mudinot viņus rīkot kopīgas vakarēšanas un dalīšanos savā pieredzē ar jaunāko paaudzi. Mūsu aizsāktā darbība turpinās vēl aizvien un tas ir labākais pierādījums tam, ka vajag tikai uzdrošinaties sākt un gadi nav šķērslis dzīvot aktīvu dzīvi, lai aizvien mācītos ko jaunu.
Neatņemama mūsu skolas dzīves sastāvdaļa ir arī dažādi pasākumi, tikšanās un projekti, kuri dod iespēju skolotājam savas zināšanas un prasmes nodot tālāk ne tikai skolēniem, bet  palīdzēt skolēnu vecākiem un citiem interesentiem atrast un veidot domubiedru grupas, apgūt ko jaunu, iegūt iedrošinājumu tālākai radošai darbībai vai uzņēmējdarbības sākšanai.
Iesaistījāmies starptautiskā projektā „Green fingers”, kurš deva iespēju skolēnu vecmāmiņām mācīt gan mūs, gan arī ārzemju viesus cept pīrāgus, siet sieru, gatavot latviskās maskas un ievērot Meteņdienas tradīcijas. Kā atzina pašas dalībnieces, tā ir bijusi neaizmirstama iespēja un uzdrošināšanās viņu vecumā, nezinot svešvalodu, mācīt un turpināt mācīties pašām. Savukārt skolotājiem, tā bija iespēja paplašināt savu profesionalo sadarbību un iespēja mācīties svešvalodas.
Pateicoties Hipotēku un zemes bankas klientu kluba „Mēs paši” atbalstītajam labdarības projektam „Nāc pulkā!”, mūsu skolas skolotāji mācīja skolēnu vecākus, vecvecākus un citus interesentus filcēt, pērļot, šūt, izšūt apsveikuma kartiņas un gatavot Ziemassvētku dāvaniņas, kuras bērni pasniedza vientuļajiem pagasta pensionāriem un veco ļaužu mājas iemītniekiem Gulbenē. Šis projekts deva ārkārtīgi lielu gandarījumu bērniem, kuri varēja lepoties gan ar savu vecāku veikumu, gan paaugstinājās skolotāja loma viņu acīs, jo tika parādīts ceļš uz brīvprātīgā darba iespējām tepat pagastā, labdarības nozīmi un prieku ko tas nes sev līdzi.
Jau pāris gadus skolā darbojas vecaku klubiņš, kurā tiek vadītas dažādas vecākus interesējošas nodarbības. Kā lektori tiek iesaistīti gan skolotāji, gan paši vecāki. Šādās nodarbībās ir bijusi iespēja mācīties gatavot ekoloģisku parfimēriju, marmorēšanu, iegūt informāciju par sociāla darbinieka un pagasta bāriņtiesas darbu un iespējamo palīdzību, tiekoties ar ārsta palīgu uzzināt dažādas iespējas kā sevi un savu ģimeni pasargāt no saslimšanas, kā sniegt pirmo palīdzību. Sadarbībā ar skolas psihologu izzināt kā palīdzēt savam bērnam mācīties. Kopā ar skolotājiem veidota kolāža „Mans sapnis par Galgausku”, kurai ierosme nāca no vecāku puses, jo, piedaloties dažādās skolas aktivitātēs, viņi secinājuši – lai bērni pēc skolu absolvēšanas velētos atgriezties savā pagastā, ir jābūt nākotnes vīzijai par savu pagastu. Bērniem ir jāredz ko vēlas viņu vecaki, ka viņi ir ieinteresēti pagasta attīstībā.
Uzskatām, ka skolā ir svarīgi skolēniem iemacīt saglabāt un novērtēt senos amatus, tādēļ jau trešo gadu skolā darbojas aušanas pulciņš.
Cenšamies skolēnu vecākiem sniegt informāciju par jaunākajām mācību metodēm un tehnoloģiju izmantošanas iespējām gan stundās, gan arī mājās. Skolotāji vada mācību stundas vecākiem, tādējādi dodot iespēju labāk izprast savus bērnus un mūsdienu mācību procesu. Divus gadus, e-prasmju nedēļas ietvaros, skolā tika organizētas nodarbības izglītojamo vecākiem par tēmām: drošs internets, e-iespējas, bērnu drošība internetā. Ar katru gadu vecāku atsaucība ir aizvien lielāka, jo viņi atzīst, ka ir svarīgi zināt, ko bērns drīkst un ko nedrīkst darīt e-vidē.