Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijas realitāte: Skolotājs strādā vairākās darba vietās

Piektdiena 25/05/2012

Dzērves pamatskolas skolotāju
vēstule valdībai, paužot atbalstu LIZDA prasībām

Vēršamies pie Jums ar prasību izskatīt jautājumu par pedagogu algu paaugstināšanu.

Prasības, ko skolotājam izvirza Izglītības un zinātnes  ministrija, skolēni, vecāki un sabiedrība:
1) augstākā pedagoģiskā izglītība;
2) regulāra tālākizglītības kursu apmeklēšana;
3) daudzveidīgu metodisko paņēmienu pārzināšana un izmantošana;
4) labas IT prasmes;
5) plašs redzesloks dažādās jomās;
6) izcilas komunikācijas prasmes;
7) tolerance un empātija;
8) valodu prasme;
9) nepārtraukta savas personības pilnveidošana, lai  būtu līdzvērtīgs un interesants sarunu biedrs skolēniem;
10) pārdomāts, mūsdienīgs vizuālais tēls;
11) piedalīšanās pagasta, pilsētas, novada sabiedriskajā dzīvē;
12) atsevišķos gadījumos sociālā darbinieka funkciju veikšana (nopirkt par savu naudu mazturīgo ģimeņu bērniem zīmuļus, burtnīcas, pildspalvas, biļeti uz teātri utt.).

Skolotāja darba pienākumos ietilpst:
1) gatavoties stundām;
2) vadīt stundas;
3) aizpildīt apjomīgu dokumentāciju;
4) sagatavot tematiskos plānus;
5) izstrādāt savas mācību programmas atbilstoši skolēnu spējām;
6) audzināt klasi;
7) strādāt ar talantīgiem bērniem;
8) gatavot īpašus uzdevumus bērniem ar mācīšanās grūtībām;
9) komunicēt ar vecākiem un organizēt vecāku sapulces;
10) piedalīties skolas darba plānošanā;
11) labot mājas darbus;
12) risināt sadzīviskus konfliktus;
13) organizēt konkursus, olimpiādes;
14) konsultēt un vadīt skolēnu pētnieciskos darbus;
15) labot eksāmenu un ieskaišu darbus;
16) organizēt un vadīt ārpusstundu pasākumus (arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās);
17) organizēt projektu nedēļas pasākumus;
18) nodarboties ar skolēnu profesionālo orientāciju;
19) gatavot pasākumu scenārijus, izstrādāt ekskursiju maršrutus un koncertu programmas;
20) atbildēt par bērnu drošību un veselību skolā un ārpusstundu pasākumos;
21) sniegt pirmo medicīnisko palīdzību;
22) būt gatavam jebkurā brīdī sagaidīt kādu no daudzajām kontrolējošajām organizācijām (VVI, IKVD, VUGD utt.)

Un viss šis atbildīgais un apjomīgais darbs ir jāveic par Ls 250 (pirms nodokļu nomaksas)!

Sekas šādai valdības attieksmei pret pedagoga darba novērtējumu:
1) skolotājs strādā vairākās darba vietās un uzņemas papildu slodzi, lai uzturētu sevi un savu ģimeni, kā rezultātā skolotājs ir fiziski un garīgi noguris un savā profesijā izdeg;
2) skolā nevēlas strādāt jaunie speciālisti un vīrieši, tāpēc šeit veidojas feministiska vide, kas izkropļo normālu sabiedrības modeli;
3) skolotājs nevar iegādāties preses izdevumus, jaunākās grāmatas, apmeklēt teātra izrādes un koncertus, nopirkt kvalitatīvu, savam statusam atbilstošu apģērbu un apavus, doties ceļojumos, un tāpēc  zaudētāji ir skolēni;
4) skolotāja nenovērtētā loma sabiedrībā nemotivē skolēnus uztvert izglītību kā vērtību.

Mēs, Dzērves pamatskolas skolotāji, pieprasām izskatīt jautājumu par pedagogu algas paaugstināšanu par 10% no šā gada 1.septembra un vēl par 10% no 2013.gada 1.janvāra.