Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA biedru interešu aizstāvība

Otrdiena 14/08/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība šobrīd gatavo atzinumus Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei, Izglītības un zinātnes ministrijai par sekojošiem normatīvo aktu projektiem:

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"";
Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi";
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs";
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām asistentam un asistenta pakalpojumu personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs un tā piešķiršanas kārtību".

Jautājumu gadījumā par šiem projektiem un LIZDA atzinumiem aicinām sazināties ar arodbiedrības biroja speciālisti vispārējās izglītības jautājumos Baibu Bašķeri (baiba.baskere@lizda.lv, 27897702) vai speciālisti sociāli ekonomiskajos jautājumos Ilzi Priževoiti (ilze.prizevoite@lizda.lv, 27857525).

Arodbiedrība ir sniegusi atzinumus Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei, Izglītības un zinātnes ministrijai par sekojošiem normatīvo aktu projektiem:

Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi";
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Amerikas Savienoto Valstu "Savstarpējās izglītības un kultūras apmaiņas" likuma programmai";
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem";
Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā";
Grozījums Augstskolu likumā;
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"";
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi";
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo".

Vairāk par to, kur tiek pārstāvētas un aizstāvētas LIZDA biedru intereses aicinām uzzināt šeit!