Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa vēstījums skolēniem, skolotājiem un vecākiem

Ceturtdiena 30/08/2012

Sveiki, skolēni!
Pamatā jūs esat tie, kuru dēļ notiek pārmaiņas Latvijas izglītībā. No jums ļoti daudz ir un būs atkarīgs. Pirmkārt jau jūsu pašu dzīves – tas, cik tās būs interesantas, jēgpilnas un bagātas – būs atkarīgs pirmkārt no jums pašiem.
Jūsu mācības, zināšanu un pieredzes gūšana ir galvenokārt jūsu darīšana. Taču ar to šis stāsts nebeidzas. Veids un apstākļi, kādos jūs mācaties, ir mūsu – skolotāju, vecāku un izglītības darbinieku – atbildība. Mūsu pienākums ir parūpēties, lai jūsu mācības būtu interesantas un lietderīgas. Lai tas, ko jūs uzzināt, jūsu dzīvēs būtu noderīgs un jēdzīgs, jo tikai ieinteresēti, izzināt griboši un savās izvēlēs brīvi jauni cilvēki var būt pamats stiprai valstij.
Jaunā Izglītības ministrija ir ieguldījusi un ieguldīs lielas pūles, lai sagatavotu augsni tam, ka mācības skolās kļūs brīvas, aizraujošas un radošas, sniedz prieku un gandarījumu. Lai došanās uz skolu, līdzīgi kā pirmajā skolas dienā, arī pārējā mācību laikā ir priecīgs un iedvesmojošs notikums.
Šī mācību gada otrajā pusē, pateicoties Izglītības ministrijas sarūpētam konkursam, pie jums nonāks virkne digitālu mācību materiālu. Tie būs gan lietojami mājās datorā, lai interesantā veidā papildus apgūtu mācību vielu, gan arī izmantojami klasēs uz interaktīvajām tāfelēm – tur, kur tas iespējams. To mērķis būs padarīt mācības aizraujošākas un mūsdienīgākas.
Pavisam drīz pie jums uz skolām aizceļos arī apmēram 11 tūkstoši ministrijas iepirktu datoru. Tie iegādāti ar mērķi veicināt digitālu materiālu izmantošanu skolās, kā arī padarīt mācības tuvākas reālajai dzīvei, jo tajā dators jau sen ir pašsaprotams rīks.
Vienlaikus ministrija strādā, lai cik iespējams drīz piedāvātu būtiski pārveidotu – mūsdienīgu un daudzveidīgu – mācību procesu, kas jūs nepārslogos, bet mēģinās ieinteresēt. Tiks novērsts sadrumstalots saturs un tā pārklāšanās; mācīties kļūs vieglāk un foršāk.
Patlaban gatavojam plānu arī plašākai mācību satura digitalizācijai. Arī tā mērķis būs sagādāt lielāku mācīšanās prieku, padarīt mācības 21. gadsimtam atbilstošas un dažādas. Plāns paredzēs, ka šajā mācību gadā aizvien vairāk naudas tiks veltīts digitāla mācību satura izstrādei. Vienlaikus notiks darbs pie skolotāju sagatavošanas darbam ar digitālajiem mācību līdzekļiem. Un ļoti ticams, ka jau tuvākos gados ar Eiropas Savienības līdzekļu palīdzību ikviens skolēns Latvijā tiks pie sava personīgā planšetdatora.

Cienījamie skolotāji,
šajā mācību gadā jums pievērsta īpaša uzmanība. Sākot ar 1. septembri ir palielinātas skolotāju algas – gan tiem skolotājiem, kas līdz šim saņēma vismazāk, gan arī tiem, kas ieguvuši visaugstāko meistarību – 4. un 5.kvalitātes pakāpi. Lielāka alga būs arī direktoriem un viņu vietniekiem. Šis ir tikai pirmais solis plānā, kas paredz pedagogu darba samaksas palielināšanu – taču šoreiz vairs ne mehānisku, bet kopsolī ar darba kvalitātes novērtējumu. Tās mērķis ir motivēt skolotājus profesionāli augt un pilnveidoties, tādējādi celt kopējo izglītības kvalitātes latiņu. Algas pielikumu nākamgad budžeta iespēju robežās saņems arī 3. kvalitātes pakāpes pedagogi.
Vienlaikus esam parūpējušies, lai atvieglotu jūsu darbu un noņemtu tam pārspīlētu kontroli un birokrātiju. Tā vietā uzticamies jūsu spējām kvalitatīvi un godprātīgi strādāt. Jau sākot ar šo mācību gadu skolotājiem vairs nav obligāti mācību priekšmetu tematiskie plāni un pirmsskolas skolotāju dienasgrāmatas. Skolotāji varēs plānot savu darbu daudzveidīgi un būs brīvāki. Atradīsies iespēja neplānotām ekskursijām, konkrētajam brīdim atbilstošākām nodarbībām.
Sākot ar šī gada pirmo decembri paplašināsim skolotāju lomu atbilstīgi mūsdienīgas skolas vajadzībām. Paplašināsim un dažādosim pedagoga nodarbinātības spektru un karjeras iespējas. Ikdienas dzīvē tas nozīmēs atceltus aplamus ierobežojumus, kas patlaban neļauj ķīmijas skolotājiem mācīt fiziku un pieredzējušam pamatskolas latviešu valodas skolotājam pasniegt vidusskolā.
Sperot pirmos soļus autonomijas virzienā, esam panākuši un īstenojuši lielāku elastību izglītības saturā pirmskolās. Bērnudārzos vairs nav norādīts stundu skaits nedēļā konkrētām rotaļnodarbībām. Tas nozīmē, ka bērnudārza dzīve kļūst radošāka un kā bērniem, tā audzinātājām draudzīgāka.
Tāpat arī esam parūpējušies, lai Izglītības kvalitātes valsts dienests, sākot ar jaunā mācību gada sākumu, strādātu citādi – tam nav jātēlo spāņu inkvizīcija, bet gan jāsniedz palīdzīga roka un atbalsts kvalitatīva mācību procesa organizēšanā. Esmu parūpējies, ka jaunā IKVD vadība būs skolotājus atbalstoša, izprotoša un pretimnākoša, kur vien tas iespējams.

Dārgie vecāki,
jau sākot ar pirmo dienu ministra amatā, esmu aicinājis palielināt jūsu lomu izglītības procesos. Tieši jūs esat nodokļu maksātāji, un tādēļ jūsu viedoklim ir būtiska nozīme. Skolu darbības kvalitāte ir arī jūsu atbildība, jo ar savu balsi un tiesībām jūs varat ietekmēt notikumu gaitu. 2014. gadā ieviešot vaučeru sistēmu, tieši jūs būsiet tie, kuru ietekme izglītības procesā būtiski pieaugs.
Esmu dziļi gandarīts, ka pirmo reizi neatkarīgās valsts vēsturē vairākas vecāku organizācijas ir apvienojušās Vecāku forumā, lai kļūtu par sadarbības partneri Izglītības ministrijai. Tie ir savu bērnu nākotnē ieinteresēti un atbildīgi vecāki, kas vēlas sekot līdzi tam, kā tiek pieņemti lēmumi un sniegt savu ieguldījumu, lai darītu tos gudrākus un tālredzīgākus. Es gribētu aicināt visus Latvijas vecākus pievienoties kādai no šīm organizācijām un tādējādi kļūt par daļu no visaptveroša pārmaiņu procesa.
Nākamajā nedēļā mēs tiksimies ministrijā, lai parakstītu sadarbības hartu. Un es būšu ļoti priecīgs jūs vai jūsu pārstāvjus satikt.

Lai mums izdodas!

Ministrs Roberts Ķīlis

Atsauce