Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem

Ceturtdiena 15/11/2012

Arodbiedrība no Norvēģijas Inovāciju aģentūras (Innovation Norway) saņēmusi apstiprinājumu projektam "Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem", kura īstenošanai turpmākajos divos gados no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas atbalsta programmas "Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai" piešķirti 118 015 eiro jeb 82 941 lati.

Projekta mērķis – veicināt izpratni par cienīga darba jautājumiem pedagogiem Latvijā. LIZDA kopā ar partnerorganizāciju – Norvēģijas Izglītības darbinieku arodbiedrību – turpmāko divu gadu garumā projekta ietvaros īstenos 8 galvenās aktivitātes:

• Pētījums – izglītības un zinātnes darbinieku vēlmju un vajadzību izpēte, lai nodrošinātu stabilitāti un cienīga darba apstākļus. Pēc analīzes tiks izstrādātas rekomendācijas pedagogu darba koplīgumu uzlabošanai.
• Kampaņa „Skolas diena”, lai veicinātu sabiedrības izpratni par pedagogu darba ikdienu un rosinātu lēmējvaras lielāku atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei.
• Konkurss „Pedagogam draudzīga skola” – kritēriju izstrāde, informēšanas pasākumi, dalībnieku atlase, apbalvošana.
• Konference Rīgā Pasaules dienā par cienīgu darbu.
• Pedagoga darba vietas vērtēšana – tiks izstrādāti kritēriji, lai novērtētu pedagogu darba vidi. Novērtēšana tiks veikta 10 izglītības iestādēs visā Latvijā, izstrādājot rekomendācijas, lai nodrošinātu cienīga darba apstākļus pedagogiem.
• Dažādos Latvijas reģionos 6 diskusijas par pētījuma rezultātiem un rekomendācijām.
• Mācību programmas izstrāde arodbiedrībām, darba devējiem, darbiniekiem un organizēti 8 semināri dažādos Latvijas reģionos par darba koplīguma jautājumiem.
• Projekta noslēguma konference Rīgā, kas veltīta cienīga darba jautājumiem.

Kā projekta rezultāti tiek sagaidīti parakstīto koplīgumu skaita un arodbiedrības biedru skaita pieaugums, politikas veidotāju daudz labāka izpratne par pedagoga cienīga darba apstākļiem. LIZDA projekta kopējais finansējums ir 131 128 eiro apmērā.

Kā liecina Finanšu ministrijas medijiem sniegtā informācija, projektu konkursā no Latvijas kopumā tika saņemti 8 pieteikumi par summu 921 282 eiro jeb 647 476 lati, kas vairāk kā divas reizes pārsniedza programmā pieejamo finansējumu. Administratīvo vērtēšanu izturēja 6 projekti, tomēr oktobrī programmas finansētāji Norvēģijā pieņēma lēmumu apstiprināt 4 projektus par visu Latvijai pieejamo finansējumu. Atbalstu saņēma arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Celtnieku arodbiedrības un Latvijas Darba devēju konfederācijas projekti.

Turpmākai informācijai par LIZDA projekta "Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem" aktivitāšu īstenošanu un biedru iesaistes iespējām aicinām drīzumā sekot mājas lapas aktualitāšu un projekta sadaļās!

LIZDA project "Enhanced Understanding of Decent Work for Teachers" from Latvian Trade Union of Education and Science Employees