Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Arodbiedrību jaunieši gūst pieredzi Maskavā

Otrdiena 18/12/2012

Šā gada novembrī Friča Brīvzemnieka pamatskolas skolotāja, LIZDA Rīgas pilsētas organizācijas Jauno pedagogu centra pārstāve Inese Venckus un LIZDA biroja sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Grigorjevs kopā piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Maskavu, Krieviju. Pieredzē dalījās arī arodbiedrību pārstāvji no Maskavas, Murom, Vladimiras (Krievijas), Minskas (Baltkrievijas), Doņeckas un Kijevas (Ukrainas). Pieredzes apmaiņu rīkoja Krievijas Federācijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Maskavas pilsētas organizācija, kas vairāk nekā 45 000 pirmorganizācijās apvieno un aizstāv pusmiljona biedru – aptuveni 85% no Maskavā izglītībā strādājošo un studējošo – ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses. Aptuveni 250 000 no Maskavas pilsētas arodorganizācijas biedriem ir studenti.
Arodbiedrību pārstāvji apmeklēja vienu no pilsētas labākajām un prestižākajām skolām – Maskavas 1518. ģimnāziju, kurā tikās ar direktori Marinu Firsovu, direktora vietniekiem un skolas arodbiedrības pārstāvjiem. Ģimnāzijā šobrīd mācās 850 bērni un strādā 59 skolotāji. Visi mācību kabineti ir aprīkoti ar interaktīvajām datortehnoloģijām – tāfelēm, projektoriem, datoriem, balsošanas pultīm, ekrāniem, dokumentu un web kamerām u.c. Direktore sarunā ar viesiem minēja, ka skolas prioritāte ir kvalitatīva izglītība, kas balstīta uz mūsdienīgām mācību metodēm un informācijas tehnoloģijām. Dalība dažādos projektos ir devusi iespēju skolai piesaistīt apjomīgu papildus finansējumu infrastruktūras uzlabošanai, lai nodrošinātu tās prioritāšu īstenošanu. Ģimnāzijas skolotāji aktīvi izmanto interaktīvās tehnoloģijas – paši izstrādājot mācību materiālus un stundās iesaistot skolēnus, vadot kursus skolotājiem, paplašinot mērķauditoriju un mācot pensionārus lietot e-pastu, apmaksāt rēķinus internetā u.c. Ģimnāzijā jau piecus gadus ir ieviests elektroniskais žurnāls. Praktiski visiem pedagogiem ir sava darba vieta klasē, kas aprīkota ar datoru un interneta pieslēgumu. Skolā neatliekamiem skolēnu, vecāku, personāla un citu interesentu jautājumiem darbojas „karstais e-pasts”, kuru regulāri pārbauda un uz vēstulēm operatīvi sniedz atbildes kāds pārstāvis no administrācijas. Sarunas laikā direktore, izmantojot kādā klasē uzstādīto web kameru, pieslēdzās matemātikas stundai un demonstrēja kā viņas kolēģe strādā ar skolēniem. Direktore uzsvēra, ka web kameras netiek izmantotas pedagogu kontrolei, bet mācību darba hospitācijai, par ko konkrētais pedagogs tiek laicīgi informēts iepriekš. Katram pedagogam ir arī savs skolas e-pasts, kuru darbinieks ieslēdz reizē ar savas darba vietas datoru, tādejādi pierakstoties skolas informācijas sistēmā, kas ļauj administrācijai sekot vai konkrētais pedagogs ir ieradies darbā. Jautāta par elektronisko mācību līdzekļu ieviešanu ģimnāzijā, direktore atzina, ka Maskavas izglītības iestādēm līdz interaktīvām mācību grāmatām elektroniskā formā vēl tālu, taču process pamazām virzoties.
Jāatzīst, ka visu ģimnāzijā satikto skolotāju acis tiešām mirdzēja un nemanījām nevienu pārgurušu vai norūpējušos seju. To var izskaidrot arī ar augsto vidējo darba samaksu skolā, kas ir aptuveni 3000 latu mēnesī. Skolotāja vidējā alga Maskavā ir aptuveni 607 lati, taču jāņem vērā dzīves dārdzības līmenis galvaspilsētā. Pieredzē dalījās arī arodbiedrību pārstāvji no Baltkrievijas un Ukrainas, kur skolotāja vidējā alga ir mazāka – Minskā aptuveni 122 lati un Kijevā aptuveni 200 lati.
Maskavas 1518. ģimnāzijā personāla atalgojuma politiku ietekmē arī administrācijas ieviestā darbinieku motivēšanas sistēma, kuras pamatā ir godīgs darba kvalitātes novērtējums. Darbinieku novērtēšanas automatizētās sistēmas centrā ir pedagogs, kura darbu pēc konkrētiem kritērijiem izvērtē administrācija (ne mazāk kā 2 cilvēki), skolēnu vecāki (ne mazāk kā 10 cilvēki), kolēģi (ne mazāk kā 10 pedagogi), skolas psihologs un arodbiedrības pārstāvji (ne mazāk kā 2 cilvēki). Vērtēšana notiek skolas mājas lapas sistēmā, aizpildot anonīmu elektronisku pedagoga darba novērtēšanas formu. Uzreiz pēc visu izvērtētāju e-anketu aizpildīšanas sistēma automātiski nosūta pedagogam un administrācijai uz e-pastiem izvērtējuma analīzi, kas atklāj pedagoga darba kvalitātes rādītājus konkrētos kritērijos.
Ģimnāzijas skolotājiem ir noslēgti beztermiņa darba līgumi, kuros stingri atrunāta arī atbrīvošanas kārtība. Savukārt Maskavas normatīvajos aktos nostiprināts, ka direktorus var atbrīvot no darba, nepaskaidrojot atlaišanas iemeslus.
Arodbiedrību pārstāvji piedalījās starptautiskā konferencē „Jaunais pedagogs mūsdienu sabiedrībā”, kurā uzstājās gan arodbiedrības līderi, gan sadarbības partneri un viesi. Maskavas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja vietniece Marina Ivanova savā ievadrunā minēja: „Visiem pedagogiem ir tiesības uz līdzvērtīgu atalgojumu par kvalitatīvu darbu. Taču jaunajiem pedagogiem ir nepieciešams īpašs papildus materiālais un psiholoģiskais atbalsts, jo tie ir pirmie soļi, mācoties mācīt.” Šobrīd aptuveni 31% no Maskavas pilsētas arodorganizācijas biedriem ir vecumā līdz 35 gadiem, kuru atbalsta aktivitātēm arodbiedrība ik gadu atvēl finansējumu 2% apjomā no kopējā arodbiedrības budžeta.
Marina Ivanova iepazīstināja konferences dalībniekus ar arodbiedrības īstenotajām aktivitātēm jaunajiem pedagogiem, starp kurām tika pieminēts radošo rakstu darbu konkurss „Pedagoģiskais starts”, profesionālie konkursi, konferences, jauno skolotāju kvalifikācijas celšanas kursi, semināri tiešsaistē ar partneriem no citām valstīm, erudīcijas spēles, kultūras un sporta pasākumi u.c. Īpaša uzmanība tika veltīta arodbiedrības jauniešu tematiskajai nometnei Anapā, kura tiek rīkota jau septiņus gadus un ik vasaru tajā piedalās vairāk kā 200 jaunie pedagogi no visas Maskavas un ārzemju viesi. Arī LIZDA jauniešu delegācijas ir piedalījušās šajā nometnē 2011. un 2012.gada vasarās. Arodbiedrības psiholoģes prezentēja Anapas nometnes laikā izstrādāto jaunā pedagoga psiholoģisko portretu. Psiholoģes paskaidroja, ka veidojot šādu profilu, skolu vadītāji var izstrādāt pārdomātu stratēģiju darbam ar jaunajiem pedagogiem. Savukārt Maskavas pedagoģijas universitātes rektors aicināja arodbiedrību kopā izstrādāt īpašu stažieru programmu jaunajiem pedagogiem.
Konferencē uzstājās arī Maskavas izglītības centra – 1858. veselības skolas direktors, kurš saistībā ar jauno pedagogu aktivitātēm uzsvēra savā skolā izveidoto „grupu tēvu” sistēmu. Tā ļauj nodrošināt dzimumaudzināšanu – klasēs ar daudziem skolēniem, kuru ģimenēs ir tikai mammas, kā klases audzinātājs tiek norīkots jaunais pedagogs – vīrietis. Šobrīd skolā strādā 144 pedagogi – 96 sievietes un 48 vīrieši, kuri izglīto 1768 skolēnus. Vidējais personāla vecums sākumskolā ir 38 gadi, bet vidusskolā – 42 gadi.
LIZDA pārstāvis Edgars Grigorjevs konferences dalībniekus iepazīstināja ar arodbiedrības darbību Latvijā, bet Inese Venckus ar savu skatījumu par atbalstu jaunajam pedagogam mūsdienīgā Latvijas skolā. Latvijas jaunie pedagogi šobrīd var vien vēlēties tādu motivācijas elementu, kāds tiek īstenots Kijevā, Maskavā un Murom pilsētā – jaunajiem pedagogiem pirmos trīs gadus piemaksā prēmiju līdz 30% apjomam no skolotāja pamatalgas, lai jaunie skolotāji pēc studijām dotos strādāt izglītības iestādēs.
Pēc konferences ziņotāju uzstāšanās notika Maskavas pilsētas izglītības un zinātnes darbinieku arodkomitejas paplašinātā sēde, kurā vienbalsīgi tika apstiprināta arodbiedrības programma darbam ar jaunajiem pedagogiem 2013. – 2015.gadam.

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) 11.2012. from Latvian Trade Union of Education and Science Employees