Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Arodbiedrības apbalvos 2012.gada labākos sadarbības partnerus

Trešdiena 09/01/2013

Šodien, 9.janvārī, jau tradicionāli ap Zvaigznes dienu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvos labākos sadarbības partnerus – darba devējus, kas aizvadītajā gadā izcili rūpējušies par darbiniekiem, sadarbojušies ar arodbiedrību un stiprinājuši sociālo dialogu. Pasākums „Sadarbības partneris 2012” notiks no plkst. 14:00, Latviešu biedrības namā.
„Ir prieks, ka šis pasākums ir ieguvis nopietnu un svarīgu vietu arodbiedrību gada kalendārā. LBAS dalīborganizācijas ļoti atbildīgi izturas pret darba devēju izvirzīšanu šai balvai gan valsts un pašvaldību, gan privātajā sektorā. Ceru, ka šī tradīcija dzīvos arī turpmāk, un labo darba devēju skaits tikai palielināsies,” minēja LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers
LBAS balvu – ozolzīli un atzinības rakstu saņems 13 sadarbības partneri, kurus izvirzījusi LBAS un astoņas LBAS dalīborganizācijas, tostarp Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība.
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība LBAS balvai izvirzījusi Jēkabpils pilsētas pašvaldību un tās priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir apzinājusies konsultāciju mehānisma priekšrocības, kā arī dialoga nepieciešamību, - attīstība var notikt tikai, ja līdzvērtīgi tiek apmierinātas visu pušu intereses – darba devēju, darba ņēmēju un pašvaldības.
Visās Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs, kurās izveidota LIZDA pirmorganizācija, ir noslēgts koplīgums. Katrai pirmorganizācijai ir tiesības papildināt šo koplīguma tekstu ar citiem nosacījumiem, par kuriem izdodas vienoties ar iestādes vadītāju.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Jēkabpils Starpnovadu arodbiedrības organizācija vienojusies par kopēju sadarbību, noslēdzot Vienošanos par sadarbību. Pašvaldības un arodbiedrības  sadarbībā izskatīti daudzi jautājumi, un, galvenokārt, saistībā ar  pedagogu darba vides un darba apstākļu uzlabošanu un sakārtošanu.
Izstrādāta kārtība pašvaldības algoto darbinieku motivācijai. Pašvaldības speciālisti un deputāti regulāri apmeklē izglītības iestādes un novērtē to vajadzības izglītības procesa nodrošināšanai: augustā, akcijas „Skolas diena” ietvaros u.c.
14.novembrī tika parakstīta Jēkabpils domes, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības un  Jēkabpils Uzņēmēju biedrības četrpusējs Līdzdarbības līgums, kas paredz sadarboties lēmumu pieņemšanas procesos, lai veicinātu sociālo partneru līdzatbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.
2012.gadā Jēkabpils dome saņēmusi Efektīvas pārvaldības gada balvu par labas pārvaldības principu ieviešanu pašvaldībā, izveidojot vienotu saziņas tīklu, uzlabojot izglītības iestāžu pārvaldību un ieviešot e–pakalpojumus iedzīvotājiem.
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība LBAS balvai izvirzījusi arī Jelgavas Valsts ģimnāziju un tās direktori Ināru Daščinsku. Ģimnāzijas vadība sadarbojas ar arodbiedrību, iesaista lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuri skar darbinieku intereses.
Darba devējs rūpējas par darba vidi, cenšas katru gadu uzlabot darba apstākļus -  tiek veikti remontdarbi kabinetos, IT nodrošinājums. Skolas vadība motivē un atbalsta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, veicina un organizē pasākumus kolektīva saliedēšanai. Veidojot stundu sarakstu, tiek ņemtas vērā katra pedagoga individuālās vēlmes.
Pieteikumā LBAS balvai skolas arodbiedrība raksta: „Direktore ir direktore ar lielo burtu. Nekad neatteiks labu padomu, vienmēr uzklausīs, atbalstīs. Skolu uzskata par otrajām mājām. Vienmēr ir palīdzējusi jaunajiem pedagogiem iejusties kolektīvā, atrast mājvietu, ja nepieciešams. Direktore cīnās par visu kolektīvu - vai tas ir pedagogs, vai tehniskais darbinieks, vai skolēns.  Ģimene kā vērtība viņai ir pirmajā vietā. Viņa ir kopā ar visiem gan priekos, gan bēdās.”
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība LBAS balvai izvirzījusi Cesvaines novada domi un tās priekšsēdētāju Vilni Špatu. Novada dome ir atvērta dialogam ar darbiniekiem. Ir noslēgts darbiniekiem labvēlīgs koplīgums Cesvaines vidusskolā. Pašvaldība neatlaidīgi strādā pie darba vides sakārtošanas. Neskatoties uz krīzi, tika pabeigta 2.kārta Cesvaines vidusskolas būvē un tiek plānota trešās kārtas celtniecība. Tāpat tika panākta Cesvaines pils renovācija pēc ugunsgrēka. Pils tiek atkal izmantota Cesvaines iedzīvotāju un skolas vajadzībām. Jaunajā  skolā katram pedagogam ir savs dators. Sākumskolā katru gadu tiek izremontēts 1 kabinets, un norit koplietošanas telpu labiekārtošana. Ir paredzēta sporta zāles būvniecība. Novadā ir renovētas sabiedriskās lietošanas ēkas – bibliotēka, kultūras nams, domes ēka. Pašlaik atjaunošanu gaida mūzikas un mākslas skola un pansionāts. Līdzekļi tiek piesaistīti ar projektu palīdzību. LIZDA akcijas „Skolas diena” ietvaros šī gada oktobrī novada deputāti tikās ar Cesvaines vidusskolas un PII „Brīnumzeme” darbiniekiem.

LBAS balvas vēl saņems:
• Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja;
• Eberta fonda Latvijas birojs (LBAS);
• VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” (Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība);
• Daugavpils novada pašvaldība, izpilddirektore Vanda Kezika (Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu arodbiedrība);
• SIA „L – Ekspresis” (Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība);
• Kārsavas novada dome (Pašvaldību darbinieku arodbiedrība);
• A/s „Valmieras stikla šķiedra” (Industriālo nozaru arodbiedrība);
• SIA „Lauma Fabrics” (Industriālo nozaru arodbiedrība);
• Cēsu pilsētas pansionāts (Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienība);
• VSIA „Latvijas Radio” (Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija).