Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Jaunieti, vēlies doties uz nometni Anapā?

Piektdiena 05/04/2013

Lai pievērstu politikas veidotāju, pedagogu, vecāku un citu iesaistīto pušu uzmanību nepieciešamībai nodrošināt UNESCO „Izglītība visiem” mērķu sasniegšanu līdz 2015.gadam, ik gadu visā pasaulē, tostarp Latvijā, notiek Globālā rīcības nedēļa (GAW), kura šogad būs no 21. – 28.aprīlim. GAW rīkotāji – organizācija „Vispasaules izglītības kampaņa” un Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība – par 2013.gada tēmu izvirzījuši katra bērna tiesības uz kvalitatīvu izglītību, kas nav iespējama bez labi sagatavota, atbalstīta un motivēta pedagoga. Globālās rīcības nedēļas ietvaros Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar laikrakstu „Izglītība un Kultūra” vēlas vērst sabiedrības uzmanību uz atbalsta nepieciešamību īpaši gados jaunajiem pedagogiem sagatavošanās un darba uzsākšanas posmā valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu līmenī. LIZDA jauniešu veiktā aptaujā noskaidrots, ka gandrīz puse jauno pedagogu, uzsākot darbu skolā, nav saņēmuši nekāda veida atbalstu kā jaunie speciālisti. Mēs aicinām jaunos pedagogus atklāt labās prakses un pieredzes, kas sniegušas atbalstu un veicinājušas motivāciju uzsākt un veiksmīgi turpināt darbu izglītības iestādēs, nodrošinot bērniem kvalitatīvu izglītību.

Konkursa nolikums

Konkursa mērķis
Veidot nozares pārstāvju lielāku izpratni par atbalsta pasākumu nozīmi jauno pedagogu darba dzīves uzsākšanā Latvijas izglītības iestādēs un apzināt jauno pedagogu dažādās prakses un pieredzes.

Dalībnieki
Ikviens jaunais pedagogs vecumā līdz 35 gadiem, kurš strādā kādā no Latvijas izglītības iestādēm un ir Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) biedrs.

Uzdevums
Uzrakstīt interesantu rakstu par jaunā pedagoga praksi un pieredzi, rakstā atspoguļojot:
• jaunā pedagoga darba grūtības un izaicinājumus izglītības iestādē;
• saņemto un/vai vēlamo atbalstu (iestādes, reģiona, valsts līmenī);
• jaunā pedagoga un darba kolēģu vai iestādes vadības viedokli par esošo situāciju.
Raksts jāveido brīvā formā, latviešu valodā un 1 lappuses apjomā no 2000 – 4000 zīmēm. Vēlams pievienot atbilstošu foto labā kvalitātē. Viens dalībnieks var iesūtīt vienu rakstu. Raksts nedrīkst būt jau publicēts.

Rakstu iesūtīšana
Raksti jānosūta līdz 2013.gada 28.aprīlim elektroniski uz e-pastu: skolasdiena@lizda.lv
Pieteikumā obligāti jānorāda raksta virsraksts un tā autora vārds, uzvārds, izglītības iestāde, amats, novads/pilsēta, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Iesūtīto rakstu autori piekrīt rakstu literārai rediģēšanai.

Vērtēšana
No visiem iesūtītajiem rakstiem konkursa rīkotāju izveidota žūrija noteiks vienu uzvarētāju, izvērtējot raksta tematisko atbilstību, oriģinalitāti un radošumu, emocionālo vēstījumu un izteiksmes skaidrību. Uzvarētāji un labākie raksti tiks publicēti LIZDA tīmekļa žurnālā www.SkolasDiena.lv un laikrakstā „Izglītība un Kultūra”. Uzvarētāji tiks paziņoti 2013.gada 9.maijā.

Balvu fonds
Galvenā balva – ceļojums uz Anapu un dalība jauno pedagogu nometnē (23.06.-06.07.2013.) kopā ar arodbiedrību jauniešiem no Krievijas, Ukrainas, Latvijas. Veicināšanas balvas – rīkotāju sarūpētas piemiņas veltes.

Video no LIZDA jauniešu delegācijas dalības jauno pedagogu nometnē Anapā 2011.gadā