Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Panākta konceptuāla vienošanās par Sadarbības memoranda projektu

Otrdiena 09/04/20132012.gada 27.jūnijā LIZDA vadība vienojās ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski un nozares ministru Robertu Ķīli, ka par izglītības un zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksu noslēdzams atsevišķs dokuments, kas paredzēts arī 4.jūlijā parakstītā Sadarbības memoranda 8.punktā. Pēc LIZDA aktīvi izrādītas iniciatīvas IZM darba grupa pēc pusgada darba ir izstrādājusi Sadarbības memoranda projektu par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu.


Projekts

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ministra Roberta Ķīļa personā, kurš darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumiem Nr. 528 „Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”, un Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrība tās priekšsēdētājas Ingrīdas Mikiško personā, kura darbojas saskaņā ar LIZDA Statūtiem, vienojas par efektīvu un atklātu sadarbību augstākās izglītības un zinātnes ilgtermiņa attīstībai, tostarp par akadēmiskā un zinātniskā personāla atalgojuma, profesionālās kvalitātes nostādņu un novērtēšanas principu saskaņošanu. Memoranda parakstītāji atzīst, ka augstākās izglītības un zinātnes attīstība Latvijā ir atkarīga no daudzu pušu veiksmīgas sadarbības, tādēļ aicina tam pievienoties citas ieinteresētās institūcijas un nevalstiskās organizācijas.

1. Memoranda mērķis ir akadēmiskā un zinātniskā personāla atalgojuma sistēmas sakārtošana un kopējā finansējuma palielinājums augstākajai izglītībai un zinātnei atbilstoši Augstskolu likuma 78.panta septītajai daļai, kas paredz ik gadu vismaz par 0,25% no IKP palielināt finansējumu augstākajai izglītībai, un Zinātniskās darbības likuma 33.panta otrajai daļai, kas paredz ik gadu vismaz par 0,15% no IKP palielināt finansējumu zinātnei.
2. Memoranda parakstītāji (turpmāk – Puses) atzīst, ka:
2.1. nepieciešams kopējā valsts finansējuma palielinājums augstākajai izglītībai un zinātnei;
2.2. finansējuma palielinājums saistāms ar pasākumu plānu akadēmiskā un zinātniskā personāla profesionālajai pilnveidei un personālsastāva atjaunošanai, to iekļaujot Augstākās izglītības un zinātnes reformu īstenošanas rīcības plānā 2013. – 2014.gadam un Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam;
2.3. jāpārskata akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas principi, ar to saprotot atalgojumu un slodzi, nodrošinot atalgojuma sistēmas pamatotību un caurskatāmību.
3. Puses vienojas sadarbības posmā līdz 2014.gada beigām veikt šādus uzdevumus:
3.1. līdz 2013.gada 2.aprīlim izveidot darba grupu akadēmiskā un zinātniskā personāla slodzes un darba samaksas sistēmas sakārtošanai. Darba grupā iekļaut pārstāvjus no organizācijām un institūcijām, kuru darbība saistīta ar augstāko izglītību un zinātni, kā arī no ministrijām, kuru padotībā ir augstākās izglītības iestādes;
3.2. līdz 2013.gadam 1.jūnijam izstrādāt augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla slodzes un darba samaksas sistēmas harmonizēšanas plānu, veidojot vienotu izpratni par darba slodzi, tās saturu un tai atbilstošu, arī ar rezultātiem pamatotu atalgojumu un paredzot konkrētus plāna ieviešanas soļus;
3.3. 2013.gada laikā izvērtēt un, ja nepieciešams, izstrādāt bāzes finansējuma piešķiršanas modeli zinātniskajām institūcijām, ievērojot humanitāro un sociālo zinātņu specifiku;
3.4. ja tiek izdarīti grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2013. gadam”:
3.4.1. pieprasīt finansējuma palielinājumu zinātnei, tai skaitā:
3.4.1.1. bāzes finansējumu valsts zinātniskajām institūcijām;
3.4.1.2. piešķirt finansējumu tiem Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) fundamentālo un lietišķo pētījumu grantiem, kas LZP zinātnisko projektu izvērtējumā (no 2012.gada novembra līdz 2013.gada februārim) saņēmuši novērtējumu vismaz 75% apjomā no maksimālā;
3.4.2. pieprasīt augstākās izglītības finansējuma palielinājumu no 2013.gada 1.septembra, tai skaitā:
3.4.2.1. nodrošināt valsts budžeta studiju vietām vismaz pilnu studiju izmaksu minimālo koeficientu;
3.4.2.2. paaugstināt akadēmiskā personāla zemāko mēneša darba algas likmi vismaz par 10%;
3.5. sagatavot priekšlikumus likumam „Par valsts budžetu 2014.gadam”, pieprasot no 2014.gada 1.janvāra finansējuma palielinājumu augstākajai izglītībai un zinātnei, tai skaitā:
3.5.1. palielināt valsts budžeta studiju vietu izmaksu koeficientu, kā arī aktualizēt un palielināt studiju vietas bāzes izmaksas atbilstoši reālajām izmaksām;
3.5.2. palielināt valsts budžeta finansēto doktorantūras pilna laika studiju vietu īpatsvaru;
3.5.3. paaugstināt akadēmiskā personāla zemāko mēneša darba algas likmi vismaz par 10%, ja tas nav izdarīts 2013.gadā;
3.5.4. palielināt zinātnes bāzes finansējumu, ievērojot humanitāro un sociālo zinātņu specifiku, un finansējumu fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem.
4. Puses apņemas darīt visu nepieciešamo, lai īstenotu Memorandā ietvertos uzdevumus un principus savstarpējas koleģialitātes un izpratnes gaisotnē.
5. Memorandu var aktualizēt reizi gadā, pusēm savstarpēji vienojoties.

VIEDOKĻI


Rita Ozola, Liepājas Universitātes arodorganizācijas priekšsēdētāja


Augstākajā izglītībā ir samilzušas problēmas, kas saistītas ar valsts finansējumu pedagogu darba samaksai. Neskatoties uz to, ka darba grupas izveides un memoranda projekta izstrādes process bija ilgstošs, ir izdevies izstrādāt pieņemamu memoranda projektu. Īpaši apsveicama ir apņemšanās paaugstināt akadēmiskā personāla zemāko mēneša darba algas likmi vismaz par 10%, kā arī izveidot atsevišķu darba grupu akadēmiskā un zinātniskā personāla slodzes un darba samaksas sistēmas sakārtošanai.


Māra Kazubierne, Latvijas Zinātņu akadēmijas arodorganizācijas priekšsēdētāja

Ja Sadarbības memorandā un Zinātniskās darbības likumā, Augstskolu likumā iekļautie punkti tiks pildīti, tad turpmāk nevajadzētu būt problēmām nedz zinātnē, nedz augstākajā izglītībā. Mēs ceram uz drīzu memoranda parakstīšanu!

Ilze Trapenciere, LIZDA biroja speciāliste augstākās izglītības un zinātnes jautājumos

Pēc smagām diskusijām un ilgstoša darba IZM darba grupā esam panākuši konceptuālu vienošanos par Sadarbības memoranda projektu, kura galīgo versiju esam saņēmuši no IZM valsts sekretāres Sanda Liepiņas. Mani iepriecina, ka abas puses atzīst nepieciešamību palielināt kopējo valsts finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei. Cerams, ka memorands pēc parakstīšanas tiešām tiks pildīts.


Sanda Liepiņa, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

Sadarbības memoranda projektā iekļauto jautājumu par visu normatīvu 100% izpildi augstākajā izglītībā un zinātnē IZM virzīs izskatīšanai valdībā jauno politikas iniciatīvu kontekstā līdz 3.jūnijam.

FOTO: Vēršot uzmanību uz kritisko situāciju nozarē, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izbraukuma sēdē Zinātņu akadēmijā zinātnieki simboliski vāca ziedojumus zupas virtuvei