Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Arodbiedrība aicina izglītības un zinātnes iestāžu vadītājus slēgt darba koplīgumus

Trešdiena 17/04/2013

Sabalansēt darbinieku vajadzības un vēlmes ar darba devēja iespējām, kas realizējas abpusējā ieguvumā – tas ir iespējams! Pagājušajā gadā 62% no 1306 LIZDA pirmorganizācijām visā Latvijā ar darba devējiem ir noslēgušas 804 darba koplīgumus, panākot labvēlīgākus darba nosacījumus izglītības un zinātnes darbiniekiem.

Darba koplīgums ir darba devēja un darbinieku rakstiska vienošanās, kas paredz darbiniekiem labvēlīgākus nosacījumus nekā noteikts Darba likumā un citos darba tiesiskās attiecības regulējošos normatīvajos aktos. Lai nostiprinātu izglītības darbinieku darba devēja izrādīto labas gribas žestu un izglītības iestāžu iespējas darba koplīgumu kontekstā, LIZDA dalīborganizācijas slēdz vienošanās ar pašvaldībām – pagājušajā gadā arodorganizācijas noslēgušas 41 vienošanos ar novadu domēm.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina ikvienas izglītības un zinātnes iestādes vadītāju noslēgt darba koplīgumu ar savu darbinieku arodorganizāciju! Arodbiedrība ir izstrādājusi koplīguma paraugu un informatīvos materiālus.

Visā Latvijā ir vien dažas LIZDA teritoriālās dalīborganizācijas, kuru apvienotajās izglītības iestāžu arodorganizācijās visās ir noslēgti darba koplīgumi. Viena no tādām ir LIZDA Daugavpils pilsētas arodorganizācija, kuras priekšsēdētājai Annai Junelei jautājām, kā izdevies panākt, ka visās pirmorganizācijās ir 100% noslēgti darba koplīgumi?


Anna Junele, LIZDA Daugavpils pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja

Mēs Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs pirmos darba koplīgumus sākām slēgt 1996.gadā un līdz šim tā jau ir izveidojusies par sistēmu. Pēdējos piecus gadus koplīgumos veicam tikai kādus minimālus labojumus vai papildinājumus. Darba koplīgumi ietver konkrētas sociālajās garantijas, ar kurām var rēķināties izglītības darbinieki. Šobrīd sociālo dialogu esam attīstījuši tik tālu, ka darba devēji paši izrāda interesi par darba koplīgumu pārskatīšanu un tādejādu darba vides uzlabošanu. Būtisks ir arī fakts, ka darba koplīgumu esamību skaidri ir atbalstījusi pilsētas dome.


LIZDA projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” ietvaros iecerēts panākt, ka līdz 2014.gadam arodorganizācijas un darba devēji noslēdz kopā 950 darba koplīgumus jeb šāds kolektīvais līgums ir vismaz 72% LIZDA pirmorganizāciju. To plānots panākt ar projekta aktivitātēm – pētījumu un rekomendācijām, konkursu darba devējiem, pedagogu darba vietu vērtēšanu un ieteikumiem, diskusijām un semināriem reģionos.
Arodbiedrības sadarbības partneri līdz šā gada rudenim veiks pētījumu par izglītības darbinieku vajadzībām nodarbinātības stabilitātes un cienīgu darba apstākļu nodrošināšanā. Pētījuma rezultāti dos iespēju iegūt integrētu skatījumu uz pedagogu darba vidi, sociālo drošību un sociālo dialogu dažādās izglītības iestādēs, kā arī dažādos sociālekonomiskos, ģeogrāfiskos un kultūrvēsturiskos apstākļos. Tāpat iecerēts noskaidrot pedagogu viedokli par galvenajiem darba vides, sociālās drošības un sociālā dialoga pilnveidošanas ceļiem, kas ļaus arodbiedrībai pilnveidot darba koplīgumu izstrādi.
Projekta ietvaros līdz vasarai arodbiedrība plāno izsludināt konkursu darba devējiem „Pedagogam draudzīga skola”, kurā dalībniekiem viens no vērtēšanas kritērijiem būs darba koplīguma esamība un tā saturs. Konkursa noslēgums un apbalvošana plānota Pasaules dienā par cienīgu darbu – 7.oktobrī.
Rudenī tiks uzsākta arī pedagogu darba vietu vērtēšana 10 izglītības iestādēs visā Latvijā, ko plānots pabeigt nākamajā gadā, izstrādājot rekomendācijas darba koplīgumiem, lai nodrošinātu cienīgus darba apstākļus pedagogiem.
Pētījuma rezultāti un izstrādātās rekomendācijas rudenī tiks pārrunātas 6 reģionālajās diskusijās, bet to secinājumi un ieteikumi iekļauti mācību programmā arodbiedrībām, darba devējiem, darbiniekiem. Savukārt mācību semināri par darba koplīguma jautājumiem notiks nākamā gada sākumā dažādos Latvijas reģionos.
Projekts tiek īstenots ar Norvēģijas Inovāciju aģentūras un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” atbalstu (projekta līguma Nr. 2012/104573).

Ko Jums nozīmē darba koplīgums?

Žaneta Flaksa, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas arodorganizācijas priekšsēdētāja
Mūsu arodbiedrībai ir ļoti labas koleģiālas attiecības ar skolas administrāciju. Tas ir ļāvis darba koplīgumā ievērot gan darba devēja reālās iespējas, gan darbinieku vajadzības. Šajā dokumentā esam vienojušies par dažādām priekšrocībām darbiniekiem, piemēram, pirmssvētku saīsinātajām darba dienām un papildus atvaļinājuma dienām. Koplīgums ir dokuments, uz kura pamata varam ne vien tikai kaut ko prasīt, bet tas palīdz arī regulēt attiecības ar darba devēju. Mums koplīgums ir noslēgts un mēs to veiksmīgi pildām, kā rezultātā nav nekādu problēmu un darba attiecības ir veselīgas.


Gaļina Skorobogatova, Liepājas 2.vidusskolas arodorganizācijas priekšsēdētāja
Mūsu skolā ir noslēgts darba koplīgums un nesen vienojāmies ar direktori par dažiem grozījumiem punktos, kuri vairs neatbilst dzīves prasībām. Koplīgumu pārskatām reizi gadā, parasti decembrī. Mūsu arodorganizācija apvieno 56% no visiem vidusskolā strādājošajiem un mūsu darba koplīgums attiecas tikai uz arodbiedrības biedriem. Koplīgumā paredzētas dažādas sociālās garantijas biedriem, piemēram, papildus atvaļinājuma dienas tiem pedagogiem, kuri vērtējuši skolēnu eksāmenu darbus vai rūpīgi gatavojuši skolēnus olimpiādēm.