Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA panākusi vairākus pozitīvus risinājumus par pedagogu darba samaksu

Otrdiena 13/08/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 2013.gada darba prioritāte ir cienīgas darba samaksas nodrošināšana pedagogiem. Pedagogu darba samaksas palielināšana 2013.gadā bija viens no būtiskākajiem jautājumiem, kuru LIZDA pārstāvēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izveidotajā darba grupā par pedagogu motivācijas programmas izstrādi. IZM izstrādātais dokuments neietvēra skaidri saprotamu vēstījumu, proti, kā nākamo 3 gadu laikā pieaugs pedagogu darba samaksa, kā un kādos termiņos IZM plāno ieviest caurskatāmāku pedagogu darba samaksas kārtību. Tādēļ LIZDA nevarēja minēto dokumentu parakstīt un uzskatām, ka pedagogu motivācijas programma aizvien nav izstrādāta.

Valdībā maijā izskatītais IZM informatīvais ziņojums „Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programma” ietver vairākas izmaiņas valsts mērķdotācijas pedagogu algām aprēķināšanas kārtībā, kurām LIZDA nav piekritusi, par to gan rakstiski, gan publiski informējot IZM. Pirmkārt, tā ir koeficienta paaugstināšana, kas nosaka skolēnu attiecību pret pedagoģisko likmi pilsētās un novados.

Neskatoties uz dažu brīdi ļoti smagajām sarunām ar IZM, arodbiedrībai ir izdevies panākt vairākus pozitīvus risinājumus, kas daļai pedagogu varētu nedaudz palielināt darba samaksu vai radītu priekšnoteikumus pedagogiem par darbu saņemt tādu pašu samaksu, kā iepriekšējā mācību gadā. Turklāt kopējais finansējuma apmērs pedagogu darba samaksai nesamazināsies.

• Pamatojoties uz LIZDA priekšlikumu, no 01.09.2013. pirmsskolu 5. – 6.gadīgo bērnu pedagogiem paredzēts papildus finansēt 2 papilddarba stundas.


IZM plāno no 01.09.2013. nodrošināt 8% piemaksu tiem pedagogiem, kas 3. kvalitātes pakāpi ieguvuši ESF projekta ietvaros. Sākotnēji IZM plānoja, ka minētā piemaksa aprēķināma no minimālā atalgojuma par pedagoģisko likmi jeb 280 latiem un tā jānodrošina no skolai aprēķinātā valsts finansējuma. Šāda 3. pakāpes piemaksas noteikšanas kārtība būtiski ietekmētu pedagogu darba samaksu skolā, radot vēl lielāku diferenci starp darba algām. LIZDA prasība ir, lai 3. kvalitātes pakāpes piemaksām nepieciešamo finansējumu skola saņemtu papildus un tas tiktu aprēķināts no 392 latiem (280 lati + 40% papilddarba apmaksai). Šobrīd sagatavotie grozījumi MK noteikumos Nr.1616 liecina, ka LIZDA prasība ir ņemta vērā.

IZM plānoja mainīt arī piemaksas noteikšanas kārtību 4. un 5. kvalitātes pakāpi ieguvušajiem pedagogiem, aprēķinot to papildus skolas finansējumam attiecīgi 10% un 12% apmērā no minimālā atalgojuma par pedagoģisko likmi jeb 280 latiem. Šāda piemaksa par 4. un 5. kvalitātes pakāpi nesamazinātu pārējo skolas pedagogu atalgojumu, taču būtu ievērojami mazāka, kā tas bija 2012./2013.m.g. Ņemot vērā vairākkārtējus, pamatotus LIZDA protestus, IZM ir palielinājusi piemaksu procentuālo apjomu attiecīgi 20% un 25%, kas tiktu aprēķināts no 392 latiem (280 lati + 40% papilddarba apmaksai). Tas nenodrošinās būtisku algas paaugstinājumu 4. un 5. kvalitātes pakāpi ieguvušajiem pedagogiem, bet kādai daļai minēto pedagogu ļaus saņemt piemaksu iepriekšējā mācību gada līmenī.

LIZDA turpina diskusijas ar IZM par sagatavotajiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, kas paredz mainīt vairākus koeficientus valsts mērķdotācijas pedagogu algām aprēķinā.

Saistībā ar šo procesu LIZDA atkārtoti pieprasa, lai:

Turpmāk jebkādas izmaiņas valsts mērķdotācijas aprēķināšanā tiktu savlaicīgi izdiskutētas ar sociālajiem partneriem un apstiprinātas Ministru kabinetā līdz attiecīgā gada 1. jūnijam;

Katrai skolai aprēķinātā valsts mērķdotācija pedagogu algām tiktu paziņota vēlākais līdz katra gada 25.augustam.