Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Interešu aizstāvībaArodbiedrība biedru intereses pārstāv:

Eiropas Savienības līmenī
• Eiropas Komisijas Profesionālās izglītības konsultatīvajā padomē
Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta darba grupā par skolu agri pametušo skolēnu problēmas risināšanu
Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (Education International) augstākās izglītības un pētniecības komisijā
Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) dalīborganizāciju vadītāju komitejā
• Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības komitejā
• Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības sektorālā sociālā dialoga darba grupā
Eiropas Profesionālās izglītības uzziņu pieredzes apmaiņas tīklā ReferNet

Saeimas līmenī
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā
• Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā
• Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā

Valdības līmenī
Ministru kabineta sēdēs
Nacionālā trīspusējās sadarbības padomē
• Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē
• Sociālās drošības apakšpadomē
• Latvijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes darba grupā
• Labklājības ministrijas darba grupā par izdienas pensijām

Izglītības un zinātnes ministrijas līmenī
• Valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales komisijā
• ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” valsts komisijā
• Koledžu stratēģiskās attīstības koncepcijas izstrādes darba grupā
• IZM darba grupā vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas un novērtēšanas programmas izstrādei
• IZM darba grupā par augstākās izglītības un zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksas pārskatīšanu
• IZM darba grupā par augstākās izglītības un zinātnes attīstību
• IZM darba grupā par profesionālās izglītības attīstību
• IZM darba grupā par mazo lauku skolu attīstību
• IZM darba grupā par sporta attīstību
• IZM darba grupā par agrāku vidējās izglītības ieguvi
• IZM vispārējās izglītības pamatgrupā un tās apakšgrupās:
o Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas apakšgrupa
o Finansēšanas principu izstrādes apakšgrupā
o Mācību satura un procesa organizācijas apakšgrupā
o Pirmsskolas izglītības attīstības apakšgrupā
o Izglītības kvalitātes monitoringa apakšgrupā
o Iekļaujošās izglītības apakšgrupā
Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijā

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības institūcijās

Citās institūcijās
Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejā
Konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem”
Latvijas Zinātnes padomē
• Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā
• Augstskolu programmu izvērtēšanas ekspertu komisijā
• Augstākās izglītības kvalitātes centra padomē
Augstākās izglītības padomē