Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kā kļūt par biedru

Iestāšanās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA) ir brīvprātīga. Par LIZDA biedru var kļūt ikviens darbinieks, kas strādā, ir strādājis izglītības vai zinātnes iestādē, mācās vai studē kādā izglītības iestādē, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības vai kādas citas piederības.

 Kāpēc kļūt par arodbiedrības biedru?


Lai kļūtu par arodbiedrības biedru:
1. Iepazīsties ar LIZDA statūtiem un mērķiem;
2. Iesniedz parakstītu iesniegumu savas darba vietas arodorganizācijai*;
3. Pēc arodbiedrības lēmējinstitūcijas pozitīva lēmuma saņemšanas, konkrētajā arodorganizācijā izņem savu LIZDA biedra karti;
4. Izmanto savas LIZDA biedra iespējas.

*Ja Tavā darba vietā nav arodbiedrības, tad par iestāšanos arodbiedrībā interesējies sava novada LIZDA dalīborganizācijā vai LIZDA birojā! Ja Tavā darba vietā nav arodbiedrības un Tu vēlies tādu izveidot, tad iepazīsties ar LIZDA ceļvedi jaunas arodorganizācijas izveidē, informatīvo bukletu un LIZDA nolikumu par pirmorganizācijām!

LIZDA biedra tiesības:
• saņemt arodbiedrības aizstāvību un atbalstu, juridisko palīdzību darba tiesību, darba aizsardzības un citos sociālo tiesību jautājumos un to izskatīšanā valsts, darba devēju institūcijās, tiesā;
• saņemt pabalstus saskaņā ar LIZDA Fonda nolikumiem;
• piedalīties savas arodbiedrības institūciju vēlēšanās, brīvi apspriest un izvirzīt kandidatūras institūciju darbam, tikt ievēlētam tajās;
• piedalīties darba koplīgumu un vienošanās ar pašvaldību sagatavošanā, pieņemšanā un izpildes kontrolē;
• saņemt informāciju par arodbiedrības darbību, piedalīties arodbiedrības rīkotās apmācībās un pasākumos;
• piedalīties jautājumu izskatīšanā par savu profesionālo darbību;
• brīvi paust un aizstāvēt savu viedokli un priekšlikumus, uzņemties iniciatīvu un atbildību izteikto priekšlikumu realizēšanā.

LIZDA biedra pienākumi:
• pildīt arodbiedrības Statūtus, Kongresa, Padomes, Valdes un arodorganizāciju lēmumus;
• regulāri maksāt biedru naudu* arodbiedrības noteiktajā kārtībā;
• aktīvi piedalīties savas pirmorganizācijas darbā, augstākstāvošu arodbiedrības organizāciju rīkotajos pasākumos;
• pildīt arodbiedrības uzticētos uzdevumus, veicināt arodbiedrības biedru vienotību;
• apzinīgi strādāt, ievērot profesionālās ētikas normas, cienīt savu profesiju;
• pildīt darba un darba aizsardzības noteikumus, rūpēties par savu veselību un izglītību;
• pildīt pienākumus, kas paredzēti darba koplīgumā vai citos arodbiedrības noslēgtajos līgumos.

*Arodbiedrības biedra naudas apmērs mēnesī:
• strādājošiem biedriem - 1% apjomā no atalgojuma bruto summas;
• studentiem, mācekļiem un audzēkņiem - 15 centi;
• pensionāriem un darbiniekiem, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bezdarbniekiem - 70 centi.