Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Nelaimes gadījums

Kas tiek uzskatīts par nelaimes gadījumu?
Nelaimes gadījums ir pēkšņs, neparedzēts, no LIZDA biedra gribas neatkarīgs, cēloniskā sakarībā ar ārēju spēku iedarbību radies notikums, kura rezultātā nodarīts kaitējums biedra dzīvībai, veselībai vai fiziskajam stāvoklim un, kam iestājoties, atbilstoši LIZDA nelaimes gadījumu fonda nolikumam, paredzēts materiālais pabalsts.

Par nelaimes gadījumu uzskata sekojošus gadījumus, kas notikuši Latvijas teritorijā un bez  iepriekšēja nodoma:
• sadzīves traumas, kas radušās ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ārēja spēka iedarbības;
• ceļu satiksmes negadījumos gūtās traumas;
• slīkšana;
• siltumdūriens, saules dūriens;
• apsaldēšanās;
• apdegumi;
• zibens spēriens;
• elektrotraumas;
• saindēšanās ar gāzi vai saindēšanās ar vielām, kas lietotas neuzmanības dēļ;
• dzīvnieku kostas brūces;
• ērču encefalīts, gadījumos, kad biedrs iepriekš ir saņēmis pilnu vakcinācijas kursu;
• insekta kodiens, kura rezultātā iestājās nāve.

Kā rīkoties, ja noticis nelaimes gadījums?
1. Nekavējoties jādodas pie ārsta saņemt medicīnisko palīdzību! Biedram jāievēro ārsta noteiktā ārstēšana un jāsekmē sava atveseļošanās. Ja cietušais nav griezies pie ārsta savlaicīgi, tad materiālā palīdzība no LIZDA Fonda netiek izmaksāta!
2. Ja trauma notikusi darbā, tad LIZDA Fondā jāiesniedz Akts par nelaimes gadījumu darbā – kopija vai darba devēja izziņa. 

Par turpmāko rīcību un nepieciešamiem dokumentiem nelaimes gadījuma izvērtēšanai
un materiālās palīdzības lieluma noteikšanai var uzzināt LIZDA birojā!

Izņēmumi
Par nelaimes gadījumiem netiek atzīti un materiālā palīdzība netiek izmaksāta sekojošos gadījumos:
• kas saistīti ar pašnāvību vai pašnāvības mēģinājumu, vai citu apzinātu kaitējumu savai veselībai;
• kas iestājas alkohola (alkohola reibums ir vienāds vai pārsniedz noteikto normu ar kādu Latvijā ir atļauts vadīt transportlīdzekli), toksisku vai narkotisku vielu lietošanas rezultātā;
• kuriem par cēloni ir psihiskas reakcijas, neatkarīgi no iemesla, kas šīs reakcijas izraisījis;
• kas notikuši operācijas, ārstēšanas, citu medicīnisko procedūru laikā vai to rezultātā;
• kas radušies vadot transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli;
• kas notikuši nirstot ar elpošanas aparātu, nodarbojoties ar klinšu kāpšanu, alpīnismu, speleoloģiju, medībām, jāšanu, izmantojot bezmotora lidmašīnas, žiroplānus, planierus, deltaplānus, kā arī lecot ar izpletni vai gumijas atsaitē;
• kurus izsaukuši miesas bojājumi, iepriekš gūtas traumas, slimības - tādas kā epilepsija, cukura diabēts, miokarda infarkts, asinsrites traucējumi, mugurkaula deformācija;
• kas radušies veicot pretlikumīgu darbību;
• lidojot kā pasažierim vai apkalpes loceklim jebkurā lidaparātā, kurš nepieder aviosabiedrībai un nav reģistrēts kā pasažieru pārvadāšanas līdzeklis pa noteiktu maršrutu;
• kas notikuši piedaloties sacensībās, spēlēs vai treniņos, ko organizējis sporta klubs vai asociācija, kā dalībniekam vai trenējoties saskaņā ar treniņu programmu, kā arī nodarbojoties ar jebkādu ekstrēmu sporta veidu vai hobiju;
• kas radušies sakarā ar nepārvaramu varu, kuru nav varēts paredzēt, novērst un par kuru nenes atbildību, kā atomieroču, kara vai naidīga militāra tipa operāciju, streika, lokauta, dumpja, nemieru, sacelšanās, revolūcijas, terora aktu vai dabas katastrofu rezultātā;
• kas iestājušies, kad biedrs atrodas apcietinājumā;
• kuriem par cēloni ir jonizējošais starojums vai radioaktīvais piesārņojums;
• infekcijas slimības vai slimības, ko izraisījis insektu kodiens vai dzēliens, to sekas, izņemot ērču encefalītu;
• arodslimības;
• ja nelaimes gadījums ir noticis ārpus Latvijas Republikas teritorijas.