Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Darba koplīgumi

Kas ir darba koplīgums?
Darba koplīgums ir darba devēja un darbinieku rakstiska vienošanās, kas paredz darbiniekiem labvēlīgākus noteikumus nekā noteikts Darba likumā un citos darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvajos aktos. Darba koplīguma būtība ir sabalansēt darbinieku vajadzības un vēlmes ar darba devēja iespējām, kas realizējas abpusējā ieguvumā. Koplīguma noteikumi nedrīkst pasliktināt darbinieku tiesisko stāvokli. Koplīgums arī neaizstāj darbinieka noslēgto darba līgumu ar darba devēju.

Arodbiedrība gadā noslēdz vidēji 800 darba koplīgumus izglītības iestādēs un vidēji 50 vienošanās ar pašvaldībām. Vienošanās ar novadu domēm iniciē LIZDA dalīborganizācijas, tādejādi nostiprinot pašvaldības izrādīto labas gribas žestu un izglītības iestāžu iespējas darba koplīgumu kontekstā.

Kādus jautājumus var risināt koplīguma ietvaros?
Darba koplīguma ietvaros var risināt jautājumus, kas regulē darba tiesisko attiecību saturu -  darba samaksa; darba laika organizācija; pabalstu un citu materiālo labumu piepiešķiršanas gadījumi, kritēriji un apmēri; dāvanu piešķiršanas gadījumi un apmēri; papildatvaļinājumu un apmaksātu brīvdienu piešķiršanas gadījumi un ilgums; ar darba aizsardzību saistītos papildu nosacījumus; darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas īpašos nosacījumus; kvalifikācijas paaugstināšanas un citus nosacījumus.

Darba koplīguma paraugs

Kas un kā var ierosināt darba koplīguma noslēgšanu?
Darba koplīguma noslēgšanu var ierosināt darbinieku arodbiedrība, darba devējs vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji. Tā noslēgšanai puses rīko sarunas, kuru laikā vienojas par koplīguma projekta izstrādāšanas un apspriešanas kārtību. Priekšlikumus koplīguma projektam rakstiski var iesniegt ikviens  organizācijas darbinieks. Darba koplīgumu ar balsu vairākumu apstiprina darbinieku kopsapulcē, kurā piedalās vismaz puse no organizācijas darbiniekiem. Darba koplīgumu slēdz darba devējs un arodbiedrība vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji. To noslēdz uz noteiktu laiku vai uz noteikta darba izpildīšanas laiku.

Nepieciešama palīdzība?
Ja Tavā darba vietā vēl nav noslēgts darba koplīgums, tad uzrunā savu arodorganizāciju un noskaidro, kādas iespējas pastāv darba koplīguma noslēgšanai, lai Tev un kolēģiem tiktu panākti labvēlīgāki darba noteikumi! Sazinies ar sava reģiona LIZDA dalīborganizāciju vai LIZDA biroju Rīgā!

Aicinām iepazīties ar informāciju par:
• darba koplīguma saturu un tā noslēgšanas kārtību, normatīvo aktu regulējumu, darba koplīguma paraugu -
LBAS metodiskajā izdevumā "Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās";
• koplīguma veidiem, saturu, noslēgšanas un grozīšanas kārtību, kolektīvajiem strīdiem, koplīgumiem un to regulējumu Eiropas Savienībā, biežāk uzdotajiem jautājumiem - LBAS metodiskajā izdevumā "Darba koplīgums katrā uzņēmumā";
• drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, darba aizsardzības pasākumu gada plāna paraugu -
LBAS koplīguma sadaļas paraugā.