Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Darbības virzieni

2015. - 2020.gadam

Rīcības programmā apkopoti galvenie mērķi, uzdevumi, kurus plānojam sasniegt līdz Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības VII kongresam. Mūsu uzmanības centrā ir arodbiedrības biedrs, viņa interešu un tiesību aizstāvība arodorganizācijā.
Kā atslēgas vārdus nākošajam periodam mēs izvirzām:
MOTIVĀCIJA – kāpēc man būt arodbiedrībā?
TIESISKĀ AIZSARDZĪBA – kā arodbiedrība mani aizstāvēs?
KVALITĀTE – kā paaugstināt profesionālo kvalitāti?
EFEKTIVITĀTE – kā nodrošināt līdzdalību organizācijā, lēmumu pieņemšanā?

Vēlamā situācija LIZDA 2020.gadā

•    Izglītībā un zinātnē nodarbinātie ir motivēti apvienoties un aktīvi darboties arodbiedrībā, lai sociāli un ekonomiski drošā vidē kvalitatīvi veiktu savu darbu.
•    Izglītības sistēmā un zinātnē nodarbinātie arodbiedrības biedri jūtās tiesiski aizsargāti savā profesijā un apzinās, ka saņems nepieciešamo atbalstu.
•    Izglītības un zinātnes nozarē nodarbinātajiem ir atbilstoša kvalifikācija, kompetences un materiālais nodrošinājums, lai sasniegtu profesionāli augstus rezultātus savā darbā.
•    Izglītības un zinātnes nozarē nodarbinātajiem ir brīvi pieejama informācija, nodrošināta dalība lēmumu pieņemšanā, lai veidotu sakārtotu, labvēlīgu sociālo un kultūrvidi.

1. Motivācija

1.1. Uzturēt aktīvu sociālo dialogu ar Izglītības un zinātnes ministriju, citām ministrijām, Latvijas Republikas Saeimu, Latvijas Pašvaldību savienību, pašvaldībām un citiem sadarbības partneriem. Pārstāvot LIZDA biedru intereses,  izmantot darba formas: dialogs, diskusija, darba koplīgums, vienošanās un citas.

1.2. Regulāri paust savu viedokli Saeimas komisijās, frakcijās, tiekoties ar politiskajām partijām.

1.3. Turpināt sadarbību ar:
•    nozares pārvaldes institūcijām, izglītības un zinātnes iestāžu administrācijām, novadu un pilsētu pašvaldībām,
•    Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), citu nozaru arodbiedrībām un nevalstiskajām organizācijām jautājumos, kas skar arodbiedrības biedru darba samaksas, sociālos un ekonomiskos jautājumus,
•    Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju (LIVA), Latvijas Pedagogu domi, pedagogu profesionālajām asociācijām,
•    Rektoru padomi, Latvijas Zinātnieku savienību, Latvijas Studentu apvienību, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību un citām ar augstāko izglītību un zinātni saistītām organizācijām.

1.4. Nodrošināt arodbiedrības biedrus ar informāciju  par aktualitātēm izglītības un zinātnes nozarē. Informēt par nozares problēmām un pētījumu rezultātiem Latvijā un citās valstīs, balstoties uz Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (EI), Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) un citu starptautisku organizāciju izstrādātiem un apkopotiem materiāliem.

1.5. Pilnveidot sadarbību un veidot jaunus starptautiskus kontaktus ar izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībām ārvalstīs, organizēt pieredzes apmaiņas vizītes.

1.6. Meklēt iespējas piedalīties starptautiskos sadarbības projektos.

1.7. Garantēt materiālās palīdzības saņemšanu visiem arodbiedrības biedriem    nelaimes gadījumos.

1.8. Piedalīties pedagogu jaunā darba samaksas modeļa izstrādē un īstenošanā, atalgojuma paaugstināšanas grafika izstrādē. Panākt atalgojuma sistēmas sakārtošanu augstākajā izglītībā un zinātnē nodarbinātajiem.

1.9. Veicināt motivācijas programmas izstrādi jaunajiem pedagogiem darbam izglītības iestādēs.

1.10. Prasīt turpmāku minimālās darba algas valstī paaugstināšanu.

1.11. Rosināt valdību un Saeimu atbalstīt darba ņēmējam labvēlīgas nodokļu vides veidošanu, samazinot nodokļu kopapjomu darbaspēkam.

1.12. Piedāvāt arodbiedrības biedriem pakalpojumu un preču atlaižu sistēmu.

2. Tiesiskā aizsardzība

2.1. Regulāri analizēt saņemtos  likumprojektus, citu normatīvo aktu projektus un Eiropas Savienības politikas dokumentus (normatīvos aktus), kas skar darbinieku intereses, kā arī grozījumus esošajos. Sekot, lai tiktu ievērotas un apmierinātas arodbiedrības biedru ekonomiskās, sociālās tiesības un intereses, to nodrošināšanai tiktu izstrādāti un iesniegti grozījumi normatīvajos aktos.

2.2. Palielināt noslēgto darba koplīgumu un vienošanos ar pilsētu un novadu pašvaldībām skaitu. Nepieļaut sasniegto darba tiesisko attiecību un garantiju līmeņa pazemināšanu.

2.3. Paaugstināt dalīborganizāciju un arodorganizāciju priekšsēdētāju izpratni par darba likumdošanu, sekot drošas darba vides nodrošināšanai izglītības iestādēs un piedalīties taisnīga atalgojuma sadales principu ievērošanā darba kolektīvā.

2.4. Prasīt valdībai nodrošināt tiesības uz izdienas pensiju pirmsskolas, speciālās izglītības un sporta skolotājiem.

2.5. Nodrošināt arodbiedrības biedru tiesību un interešu aizstāvību pilsētās un novados, izmantojot līdzdalību LBAS reģionālajos centros.

2.6. Sniegt konsultācijas arodbiedrību biedriem, veicinot darba strīdu ātru un efektīvu risināšanu.

2.7. Panākt pirmsskolas pedagogu darba samaksu no valsts budžeta, lai tā būtu  līdzvērtīga citu pedagogu darba samaksai.

2.8. Streiks kā galējs līdzeklis izmantojams, ja nav panākta vienošanās un samierināšanās kolektīvajā interešu strīdā. Streika un akciju norise tiek atbalstīta no LIZDA Streiku fonda līdzekļiem.

3. Kvalitāte

3.1. Iesaistīties vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanā valstī, tādējādi veicinot kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu un konkurētspēju palielināšanos darba tirgū.

3.2. Prasīt darba devējiem un valdībai nodrošināt cienīgus darba apstākļus pedagogiem, akadēmiskajam, zinātniskajam un tehniskajam personālam (taisnīgs atalgojums, droša darba vide, sociālā aizsardzība). Mazināt birokrātisko slogu pedagogu  un zinātnisko darbinieku ikdienas darbā.

3.3. Nodrošināt arodbiedrības vēlēto vadītāju un darbinieku mācības visos līmeņos, pieredzes apmaiņu, pilnveides kursus un seminārus.

3.4. Prasīt, lai tiktu nodrošināti skolotāju palīgi klasēs un grupās, kurās ir bērni ar speciālajām/īpašām vajadzībām.

3.5. Prasīt, lai valstīt tiktu nodrošināt savlaicīgs valsts līdzfinansējums Eiropas Struktūrfondu projektiem augstākajā izglītībā un zinātnē.

4. Efektivitāte

4.1. Iesaistīt arodbiedrībā jaunus biedrus un organizācijas. Popularizēt arodbiedrību ideju  skolēnu, profesionālo skolu audzēkņu un studentu vidū. Īpašu uzmanību veltīt jauno pedagogu un zinātnieku iesaistīšanai arodbiedrībā. Atbalstīt Jauno pedagogu padomes darbību.

4.2. Izmantot esošās un rast jaunas darbības formas informācijas pieejamības nodrošināšanā biedriem. Turpināt regulāru sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem. Regulāri aktualizēt LIZDA mājas lapu un izdot arodbiedrības laikrakstu.

4.3. Veidot ekspertu grupas izglītības un zinātnes nozarē aktuālo jautājumu risināšanai.

4.4. Reizi gadā organizēt konferenci par aktuāliem izglītības un zinātnes jautājumiem.

Darbības pamatvirzieni apstiprināti LIZDA VI kongresā 23.05.2015.