Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kongress

Kongress ir LIZDA augstākā lēmējinstitūcija, kas tiek sasaukta katru piekto gadu.
Kongresā ar balsstiesībām piedalās teritoriālo organizāciju konferencēs ievēlētie delegāti.

LIZDA kongresa kompetencē ir sekojoši arodbiedrības darbības galvenie uzdevumi:
- apstiprināt arodbiedrības Statūtus un darbības programmu, izdarīt tajos grozījumus;
- apstiprināt  revīzijas komisijas nolikumu un veikt tā grozījumus;
- ievēlēt arodbiedrības priekšsēdētāju, vietnieku, revīzijas komisiju;
- pieņemt lēmumu par arodbiedrības izveidošanu, pārveidošanu vai darbības izbeigšanu;
- apspriest un izlemt citus svarīgus arodbiedrības darbības jautājumus.