Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Padome

Padome ir LIDZA lēmējinstitūcija, kas LIZDA Kongresu starplaikos izlemj visus svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot Kongresa kompetencē esošos jautājumus. Padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi trīs mēnešos.

LIZDA Padomes kompetencē ir sekojoši jautājumi:
- organizēt arodbiedrības programmas un Kongresa lēmumu izpildi;
- izlemt svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot Kongresa kompetencē esošos;
- sasaukt arodbiedrības Kongresu un noteikt delegātu pārstāvniecības kārtību;
- izstrādāt arodbiedrības stratēģiju;
- apstiprināt LIZDA darbības plānu un budžetu, kontrolēt to izpildi;
- ievēlēt LIZDA Valdes locekļus un to kandidātus;
- apstiprināt priekšsēdētāja un vietnieka darba samaksas apmēru;
- ievēlēt arodbiedrības priekšsēdētāju, vietnieku, ja Kongresa starplaikā šie amati kļūst vakanti;
- ievēlēt jaunus Revīzijas komisijas locekļus, ja to vietas kļuvušas vakantas;
- reģistrēt LIZDA dalīborganizācijas;
- lemt par LIZDA iestāšanos arodbiedrību apvienībās, ievēlēt tajās LIZDA pārstāvjus.

LIZDA padomi veido visu teritoriālo arodorganizāciju priekšsēdētāji, arodorganizāciju apvienību un institūciju arodorganizāciju priekšsēdētāji, kuri pārstāv ne mazāk kā 100 biedrus un, kuriem nav augstākstāvošas arodorganizācijas. Padomes dalīborganizāciju, kuras sastāvā ir līdz 1000 biedriem, padomē pārstāv tās priekšsēdētājs. Katri nākošie 1000 biedri dod tiesības deleģēt padomes sastāvā papildus pārstāvi, kura izvirzīšanas kārtību nosaka pati dalīborganizācija. LIZDA priekšsēdētāja vienlaikus ir padomes priekšsēdētāja, bet LIZDA priekšsēdētājas vietnieks – padomes priekšsēdētājas vietnieks.

LIZDA PADOMES SASTĀVS 2015 - 2020

1. Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja
2. Ilze Priževoite, LIZDA priekšsēdētājas vietniece
3. Aiga Šēnberga, Kuldīgas starpnovadu AO priekšsēdētāja
4. Airisa Lepere, Ogres starpnovadu AO priekšsēdētāja
5. Andris Pakers, Preiļu starpnovadu AO priekšsēdētājs
6. Andris Pimenovs, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas AO priekšsēdētājs
7. Anita Asare, Rīgas pilsētas AO priekšsēdētāja
8. Anta Zāģere, Aizkraukles starpnovadu AO priekšsēdētāja
9. Ausma Klētniece, Cēsu starpnovadu AO priekšsēdētāja
10. Evita Liepa-Kuhto, Dobeles starpnovadu AO priekšsēdētāja
11. Dace Caune, Madonas starpnovadu AO priekšsēdētāja
12. Dace Ruško, Ludzas starpnovadu AO priekšsēdētāja
13. Edīte Kaimiņa, Limbažu starpnovadu AO priekšsēdētāja
14. Ilze Vītoliņa, Saldus un Brocēnu novadu AO priekšsēdētāja
15. Ināra Radčenko, Jelgavas pilsētas AO priekšsēdētāja
16. Indra Mokorenko, Liepājas starpnovadu AO priekšsēdētāja
17. Inga Ermansone, Jēkabpils starpnovadu AO priekšsēdētāja
18. Inta Genesa – Plaude, Liepājas Universitātes AO priekšsēdētāja
19. Inta Libreiha, Talsu starpnovadu AO priekšsēdētāja
20. Janīna Staudža, Rēzeknes pilsētas AO priekšsēdētāja
21. Kristīne Junkule, Daugavpils un Ilūkstes novadu AO priekšsēdētāja
22. Laila Ozoliņa, Valkas starpnovadu AO priekšsēdētāja
23. Inguna Daukste - Silasproģe, Latvijas Zinātnes darbinieku AO apvienības priekšsēdētāja
24. , Rīgas pilsētas AO priekšsēdētājas vietniece
25. Līvija Baļčūne, Rīgas pilsētas AO pārstāve
26. Māra Graudiņa, Bauskas starpnovadu AO priekšsēdētāja
27. Olga Markova, Balvu starpnovadu AO priekšsēdētāja
28. Rasma Vanaga, Gulbenes novada AO priekšsēdētāja
29. Regīna Sakoviča, Krāslavas un Dagdas novadu AO priekšsēdētāja
30. Sandis Bērziņš, Jūrmalas pilsētas AO priekšsēdētāja
31. Sergejs Paipals – Šulcs, Ventspils pilsētas AO priekšsēdētāja
32. Simona Petrovica, Liepājas pilsētas AO priekšsēdētāja
33. Skaidrīte Marča, Pierīgas novadu AO priekšsēdētāja
34. Svetlana Orlova, Daugavpils pilsētas AO priekšsēdētāja
35. Tamāra Kuciņa, Ventspils novada AO priekšsēdētāja
36. Tamāra Pokrovska, Jelgavas un Ozolnieku novadu AO priekšsēdētāja
37. Tatjana Marhileviča, Tukuma starpnovadu AO priekšsēdētāja
38. Tatjana Voronova, Daugavpils Universitātes AO priekšsēdētāja
39. Vija Dikule, Rēzeknes un Viļānu novadu AO priekšsēdētāja
40. Ziedīte Aigare, Alūksnes un Apes novadu AO priekšsēdētāja
41. Zinta Irbe, Valmieras starpnovadu AO priekšsēdētāja