Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2010.gadā

2010.gada 16.decembrī
Darba kārtība:
1. Par Valsts budžeta projektu 2011.gadam un IZM sadaļu tajā;
2. Informācija par LIZDA darba grupas veikumu, strādājot pie valsts un pašvaldību budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmas pilnveides;
3. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmi 2011.gadam;
4. Par finanšu jautājumu;
5. Par LIZDA darbības virzieniem un pasākumiem 2011.gada I ceturksnim;
6. Par LIZDA darbinieku ārzemju komandējumiem 2010.gadā;
7. Par LIZDA biedru informācijas apmaiņas programmu Live@edu;
8. Par LIZDA interneta mājas lapas statistiku un dalīborganizāciju iesaisti lapas satura veidošanā;
9. Citi jautājumi

2010.gada 20.oktobrī
Informatīvie jautājumi:
- 10. Saeimas vēlēšanu rezultāti un politiskās situācijas attīstības scenāriji - „Latvijas Fakti” direktors Aigars Freimanis;
- Pētījuma "Skolotāju darba samaksa Latvijā un citās valstīs" prezentācija - Latvijas Universitātes ekonometrijas profesors un BICEPS asociētais pētnieks Mihails Hazans;
- Arodbiedrību iesaiste ESF projektos - LBAS Priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča.
Darba kārtība:
1. Par LIZDA deleģējuma apstiprinājumu darbam 4. kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības novērtēšanas komisijās (ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros);
2. Informācija par pedagogu atalgojuma mērķdotācijas sadales kārtību;
3. Par LIZDA 9 mēnešu budžeta izpildi;
4. Par LIZDA nelaimes gadījumu fonda 9 mēnešu darbības rezultātiem;
5. Citi jautājumi:
5.1. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.

2010.gada 22.septembrī
Darba kārtība:
1. LIZDA jaunās mājas lapas atklāšana;
2. LIZDA V kongresa lēmuma un rezolūcijas izpildes gaita;
3. Par LIZDA komisiju nolikumu;
4. LIZDA nelaimes gadījumu fonda 1.pusgada darbība;
5. Par dalību Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) akcijā š.g. 29.septembrī;
6. LIZDA darbības virzieni un pasākumi 2010.gada IV ceturksnim;
7. Tikšanās ar IZM vadību par ministrijas 2011.gada budžetu;
8. Tikšanās par izglītības jautājumiem ar partiju pārstāvjiem pirms 10.Saeimas vēlēšanām;
9. Citi jautājumi:
9.1. LIZDA atzinība IZM balvas laureātiem;
9.2. Labākā arodorganizācija 2010;
9.3. LIZDA parakstītais sadarbības memorands pret finansējuma samazināšanu augstākajai izglītībai.

2010.gada 14.jūnijā

Darba kārtība:
1. Par LIZDA Padomes sastāvu;
2. Par LIZDA Valdes sastāvu;
3. Par LIZDA pārstāvjiem Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Padomē;
4. Par LIZDA Fonda Valdes sastāvu;
5. Par LIZDA darbības virzieniem un pasākumiem 2010. gada III ceturksnī;
6. Par LIZDA Padomes sekciju nolikumu;
7. Par finanšu jautājumu;
8. Par līdzekļu piešķiršanu no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Balvu fonda;
9. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu;
10. Citi jautājumi:
10.1. par Sadarbības līgumu ar Latvijas Pedagogu domi.

2010.gada 21.aprīlī
Darba kārtība:
1. Par kandidatūru LIZDA priekšsēdētāja amatam;
2. Par LIZDA V kongresa reglamenta un darba kārtības projektiem;
3. Par LIZDA V kongresa rezolūciju projektiem;
4. Par LIZDA Padomes ziņojuma tēzēm V kongresam (1.variants);
5. Par LIZDA V kongresa delegātu aptaujas lapu;
6. Par priekšlikumiem sakarā ar LIZDA 20 gadu jubileju un ilggadējo dalīborganizāciju priekšsēdētāju apbalvošanu;
7. Par LBAS divdesmitgades atzīmēšanu;
8. Par kandidatūrām Norvēģijas arodbiedrību konfederācijas (LO Norway) stipendijai;
9. Informācija par darbu IZM komisijā "Par mērķdotācijas pedagogu darba samaksas aprēķināšanas, sadales un izlietošanas uzraudzības kārtību saskaņā ar finansēšanas modeli "nauda seko skolēnam"";
10. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un līdzekļu novirzījuma tāmi, biedru naudas uzskaites, centralizēto fondu izveidošanas un izlietojuma atšifrējumu 2010.g.I ceturksnī;
11. Citi jautājumi:
11.1. par grozījumiem Darba likumā un Izglītības likumā;
11.2. par pārskaitītajiem līdzekļiem HAITI zemestrīcē cietušo atbalstam;
11.3. par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.

2010.gada 17.martā
Darba kārtība:
1. Par izglītības politikas aktualitātēm, finansēšanas principa „nauda seko skolēnam”, ieviešanu un finansēšanas prognozēm 2011.gadā, ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” tālākajām perspektīvām;
2. Par LIZDA V kongresa pārstāvniecības normu;
3. Par LIZDA pārstāvjiem dalīborganizāciju pārvēlēšanas konferencēs;
4. Par LIZDA V kongresa norises vietu un viesu sarakstu;
5.Par kandidatūru LIZDA priekšsēdētāja amatam;
6. Par LIZDA statistikas datiem uz 2010.gada 1.janvāri;
7. Par LIZDA finanšu pārskatu par 2009.gadu;
8. Par LIZDA sociālās palīdzības fondu darbības rezultātiem 2009.gadā;
9. Par LIZDA Fonda darba rezultātiem 2009.gadā un turpmāko darbību;
10. Par LIZDA Padomes un Izpildbiroja dokumentālās revīzijas rezultātiem;
11. Par finanšu jautājumu;
12. Par priekšlikumiem sakarā ar LIZDA 20 gadu jubileju ;
13. Citi jautājumi:
13.1. Par pārskatu un vēlēšanu sapulcēm pirmorganizācijās;
13.2. informācija par LIZDA pārstāvju līdzdalību starpnovadu, novadu un pilsētu mērķdotācijas sadales komisijās;
13.3. par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu;
13.4. par LIZDA izglītības iestāžu darbinieku sacensībām individuālajā šahā un volejbolā;
13.5. par iespēju pieteikties uz CEDEFOP organizētajiem pieredzes apmaiņas/apmācību braucieniem izglītības jomā;
13.6. par brošūru "Ceļā uz V kongresu".

2010.gada 16.februārī
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Statūtos;
2. Par LIZDA darbības pamatvirzieniem 2010.-2015.gadam;
3. Par LIZDA Revīzijas komisijas nolikumu;
4. Par LIZDA dalīborganizāciju konferenču grafiku;
5. Par LIZDA dalīborganizāciju Sociālās palīdzības fonda darbības rezultātiem 2009.gadā;
6. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un līdzekļu novirzījumu tāmi un biedru naudas uzskaites, centralizēto fondu izveidošanas un izlietojuma atšifrējumu 2009.gadā;
7. Par LIZDA statistikas un finanšu atskaitēm;
8. Citi jautājumi:
8.1. par finansiālo palīdzību Haiti zemestrīcē cietušajiem.

2010.gada 20.janvārī
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Statūtos;
2. Par LIZDA darbības pamatvirzieniem 2010.-2015.gadam;
3. Par LIZDA Revīzijas komisijas nolikumu;
4. Citi jautājumi:
4.1. par pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides iespējām 2010.gadā ;
4.2. informācija par Starptautiskā Valūtas fonda un Starptautiskās Brīvo arodbiedrību konfederācijas rīkoto politikas semināru arodbiedrību pārstāvjiem no jaunajām un topošajām Eiropas valstīm (Bosnijas – Hercogovinas, Ungārijas, Latvijas, Rumānijas, Serbijas un Ukrainas) š.g. 11.-15.janvārī Austrijā (Vīnē).