Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2010.gadā

2010.gada 16.decembrī
Darba kārtība:
1. Par Valsts budžeta projektu 2011.gadam un IZM sadaļu tajā;
2. Informācija par LIZDA darba grupas veikumu, strādājot pie valsts un pašvaldību budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmas pilnveides;
3. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmi 2011.gadam;
4. Par finanšu jautājumu;
5. Par LIZDA darbības virzieniem un pasākumiem 2011.gada I ceturksnim;
6. Par LIZDA darbinieku ārzemju komandējumiem 2010.gadā;
7. Par LIZDA biedru informācijas apmaiņas programmu Live@edu;
8. Par LIZDA interneta mājas lapas statistiku un dalīborganizāciju iesaisti lapas satura veidošanā;
9. Citi jautājumi

2010.gada 20.oktobrī
Informatīvie jautājumi:
- 10. Saeimas vēlēšanu rezultāti un politiskās situācijas attīstības scenāriji - „Latvijas Fakti” direktors Aigars Freimanis;
- Pētījuma "Skolotāju darba samaksa Latvijā un citās valstīs" prezentācija - Latvijas Universitātes ekonometrijas profesors un BICEPS asociētais pētnieks Mihails Hazans;
- Arodbiedrību iesaiste ESF projektos - LBAS Priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča.
Darba kārtība:
1. Par LIZDA deleģējuma apstiprinājumu darbam 4. kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības novērtēšanas komisijās (ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros);
2. Informācija par pedagogu atalgojuma mērķdotācijas sadales kārtību;
3. Par LIZDA 9 mēnešu budžeta izpildi;
4. Par LIZDA nelaimes gadījumu fonda 9 mēnešu darbības rezultātiem;
5. Citi jautājumi:
5.1. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.

2010.gada 22.septembrī
Darba kārtība:
1. LIZDA jaunās mājas lapas atklāšana;
2. LIZDA V kongresa lēmuma un rezolūcijas izpildes gaita;
3. Par LIZDA komisiju nolikumu;
4. LIZDA nelaimes gadījumu fonda 1.pusgada darbība;
5. Par dalību Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) akcijā š.g. 29.septembrī;
6. LIZDA darbības virzieni un pasākumi 2010.gada IV ceturksnim;
7. Tikšanās ar IZM vadību par ministrijas 2011.gada budžetu;
8. Tikšanās par izglītības jautājumiem ar partiju pārstāvjiem pirms 10.Saeimas vēlēšanām;
9. Citi jautājumi:
9.1. LIZDA atzinība IZM balvas laureātiem;
9.2. Labākā arodorganizācija 2010;
9.3. LIZDA parakstītais sadarbības memorands pret finansējuma samazināšanu augstākajai izglītībai.

2010.gada 14.jūnijā

Darba kārtība:
1. Par LIZDA Padomes sastāvu;
2. Par LIZDA Valdes sastāvu;
3. Par LIZDA pārstāvjiem Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Padomē;
4. Par LIZDA Fonda Valdes sastāvu;
5. Par LIZDA darbības virzieniem un pasākumiem 2010. gada III ceturksnī;
6. Par LIZDA Padomes sekciju nolikumu;
7. Par finanšu jautājumu;
8. Par līdzekļu piešķiršanu no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Balvu fonda;
9. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu;
10. Citi jautājumi:
10.1. par Sadarbības līgumu ar Latvijas Pedagogu domi.

2010.gada 21.aprīlī
Darba kārtība:
1. Par kandidatūru LIZDA priekšsēdētāja amatam;
2. Par LIZDA V kongresa reglamenta un darba kārtības projektiem;
3. Par LIZDA V kongresa rezolūciju projektiem;
4. Par LIZDA Padomes ziņojuma tēzēm V kongresam (1.variants);
5. Par LIZDA V kongresa delegātu aptaujas lapu;
6. Par priekšlikumiem sakarā ar LIZDA 20 gadu jubileju un ilggadējo dalīborganizāciju priekšsēdētāju apbalvošanu;
7. Par LBAS divdesmitgades atzīmēšanu;
8. Par kandidatūrām Norvēģijas arodbiedrību konfederācijas (LO Norway) stipendijai;
9. Informācija par darbu IZM komisijā "Par mērķdotācijas pedagogu darba samaksas aprēķināšanas, sadales un izlietošanas uzraudzības kārtību saskaņā ar finansēšanas modeli "nauda seko skolēnam"";
10. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un līdzekļu novirzījuma tāmi, biedru naudas uzskaites, centralizēto fondu izveidošanas un izlietojuma atšifrējumu 2010.g.I ceturksnī;
11. Citi jautājumi:
11.1. par grozījumiem Darba likumā un Izglītības likumā;
11.2. par pārskaitītajiem līdzekļiem HAITI zemestrīcē cietušo atbalstam;
11.3. par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.

2010.gada 17.martā
Darba kārtība:
1. Par izglītības politikas aktualitātēm, finansēšanas principa „nauda seko skolēnam”, ieviešanu un finansēšanas prognozēm 2011.gadā, ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” tālākajām perspektīvām;
2. Par LIZDA V kongresa pārstāvniecības normu;
3. Par LIZDA pārstāvjiem dalīborganizāciju pārvēlēšanas konferencēs;
4. Par LIZDA V kongresa norises vietu un viesu sarakstu;
5.Par kandidatūru LIZDA priekšsēdētāja amatam;
6. Par LIZDA statistikas datiem uz 2010.gada 1.janvāri;
7. Par LIZDA finanšu pārskatu par 2009.gadu;
8. Par LIZDA sociālās palīdzības fondu darbības rezultātiem 2009.gadā;
9. Par LIZDA Fonda darba rezultātiem 2009.gadā un turpmāko darbību;
10. Par LIZDA Padomes un Izpildbiroja dokumentālās revīzijas rezultātiem;
11. Par finanšu jautājumu;
12. Par priekšlikumiem sakarā ar LIZDA 20 gadu jubileju ;
13. Citi jautājumi:
13.1. Par pārskatu un vēlēšanu sapulcēm pirmorganizācijās;
13.2. informācija par LIZDA pārstāvju līdzdalību starpnovadu, novadu un pilsētu mērķdotācijas sadales komisijās;
13.3. par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu;
13.4. par LIZDA izglītības iestāžu darbinieku sacensībām individuālajā šahā un volejbolā;
13.5. par iespēju pieteikties uz CEDEFOP organizētajiem pieredzes apmaiņas/apmācību braucieniem izglītības jomā;
13.6. par brošūru "Ceļā uz V kongresu".

2010.gada 16.februārī
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Statūtos;
2. Par LIZDA darbības pamatvirzieniem 2010.-2015.gadam;
3. Par LIZDA Revīzijas komisijas nolikumu;
4. Par LIZDA dalīborganizāciju konferenču grafiku;
5. Par LIZDA dalīborganizāciju Sociālās palīdzības fonda darbības rezultātiem 2009.gadā;
6. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un līdzekļu novirzījumu tāmi un biedru naudas uzskaites, centralizēto fondu izveidošanas un izlietojuma atšifrējumu 2009.gadā;
7. Par LIZDA statistikas un finanšu atskaitēm;
8. Citi jautājumi:
8.1. par finansiālo palīdzību Haiti zemestrīcē cietušajiem.

2010.gada 20.janvārī
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Statūtos;
2. Par LIZDA darbības pamatvirzieniem 2010.-2015.gadam;
3. Par LIZDA Revīzijas komisijas nolikumu;
4. Citi jautājumi:
4.1. par pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides iespējām 2010.gadā ;
4.2. informācija par Starptautiskā Valūtas fonda un Starptautiskās Brīvo arodbiedrību konfederācijas rīkoto politikas semināru arodbiedrību pārstāvjiem no jaunajām un topošajām Eiropas valstīm (Bosnijas – Hercogovinas, Ungārijas, Latvijas, Rumānijas, Serbijas un Ukrainas) š.g. 11.-15.janvārī Austrijā (Vīnē).