Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2011.gadā


2011.gada 14.decembrī
Darba kārtība:
1. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmi  2012.gadam.
4. Dažādi.

2011.gada 19.oktobrī
Darba kārtība:
3. LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmes izpilde 2011.gada 9 mēnešos.
5. LIZDA vasaras skolas 2011 rezultāti.
6. Par LIZDA Fonda darbības rezultātiem un izmaiņām Nolikumā.
8. Dažādi.

2011.gada 13.septembrī
Darba kārtība:
1. Pirmsvēlēšanu diskusija ar politisko partiju pārstāvjiem.
2. Aktualitātes 2011./2012. mācību gadā.
3. Delegātu apstiprināšana uz LBAS 7.kongresu.
4. LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmes izpilde 2011.gada 1.pusgadā.
5. LIZDA darbības virzieni un pasākumi 2011.gada IV. ceturksnim.
6. Par pretendentu izvirzīšanu LBAS balvai "Labākā arodorganizācija".
7. LIZDA akcijas "Skolas diena" sagatavošanas gaita.
8. LIZDA konferences "Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte" sagatavošanas gaita.
9. Par dalību LIZDA organizētajos pieredzes apmaiņas braucienos.
10. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
11. Dažādi.

2011.gada 15.jūnijā
Darba kārtība:
1. LIZDA īstermiņa un ilgtermiņa uzdevumi vispārējās izglītības sistēmas sakārtošanai.
2. LIZDA darbības virzieni un pasākumi 2011.gada III. ceturksnim.
3. LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmes izpilde 2011.gada 1.ceturksnī.
4. Pētījuma "LIZDA biedra profils" prezentācija un priekšlikumi dalīborganizāciju darba plānu papildināšanai.
5. LIZDA akcija "Skolas diena".
6. LIZDA vasaras skola Kurzemē.
7. Par delegātu izvirzīšanu uz LBAS 7. kongresu.
8. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
9. MK noteikumi "Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība".
10. Par LIZDA jauniešu delegāciju dalībai arodbiedrību jauniešu seminārā Krievijā.
11. Dažādi.

2011.gada 16.martā
Darba kārtība:
1. LIZDA statistikas dati uz 2011.gada 1.janvāri.
2. 2010.gada LIZDA finanšu pārskats.
3. LIZDA biedru naudas izlietojuma un līdzekļu novirzījumu tāmes izpilde 2010.gadā.
4. LIZDA Revīzijas komisijas darba plāns 2011.gadam.
5. LIZDA Padomes un Izpildbiroja dokumentālās revīzijas rezultāti.
6. Latvijas Zinātņu akadēmijas AO revīzijas rezultāti.
7. LIZDA Fonda darbības rezultāti 2010.gadā.
8. LIZDA sociālās palīdzības fondu darbības rezultāti 2010.gadā.
9. LIZDA darbības virzieni un pasākumi 2011.gada II. ceturksnim.
10. Deleģējuma apstiprinājums darbam 4.kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības novērtēšanas komisijās ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros.
11. Jaunās pirmorganizācijas pēc LIZDA V kongresa un to reģistrācijas kārtība.
12. AS „Grindeks” arodorganizācijas izslēgšana no LIZDA reģistra.
13. Iesaistes iespējas Eiropas salīdzinošā pētījumā „Stress un tā radīto psihosociālo faktoru ietekme uz skolotājiem”.
14. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
15. Par pedagogu darba samaksu.
16. Dažādi.