Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2012.gadā


2012.gada 12.decembrī
Darba kārtība:
1.
Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
2.
Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājuma tāmes izpildi 2012.gada 9 mēnešos.
3. Par LIZDA Fonda darbības rezultātiem 2012.gada 9 mēnešos un izmaiņām Fonda nolikumā.
4. Par grozījumiem 2012.gada
LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājuma tāmē.
5. Par LIZDA budžeta projektu 2013.gadam.
6. Par LIZDA Revīzijas komisijas veiktajām pārbaudēm 2012.gada 4. ceturksnī un darba plānu 2013.gadam.
7. Par LIZDA izvirzītajiem pretendentiem LBAS balvai "Sadarbības partneris 2012".
8. Par LIZDA darbības plāna 2012.gadam izpildi.
9. Par LIZDA
darbības virzieniem un pasākumiem 2013.gada 1. ceturksnim.
10. Dažādi.

2012.gada 3.oktobrī
Darba kārtība:
1. Tikšanās ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāju Initu Juhņēviču.
2. Informācija par ETUCE septembra konferencē prezentēto pētījumu "Pedagogu iesaiste un noturēšana darba tirgū".
3. Par Norvēģijas Inovāciju fonda atbalstīto arodbiedrības projektu "Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem".
4. Par situāciju saistībā ar valsts budžeta mērķdotāciju sadali pašvaldībām.
5. Par  IZM darba grupām.
6. Par grozījumu projektu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.
7. Par LIZDA darbības virzieniem un pasākumiem 2012.gada 4.ceturksnim.
8. Par LIZDA Revīzijas komisijas veiktajām parbaudēm LIZDA Izpildbirojā, Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu un Daugavpils Universitātes arodorganizācijās.
9. Par arodorganizāciju izvirzīšanu apbalvošanai ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvu "Labākā arodorganizācija 2012".
10. Par LIZDA pārstāvi Augstākās izglītības padomē.
11. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
12. Dažādi.

2012.gada 22.augustā
Darba kārtība:
1. LIZDA, LIVA un IZM sadarbības memoranda īstenošana.
2. Par skaitļiem izglītībā.
3. Par akcijas "Skolas diena 2012" īstenošanu.
4. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājuma tāmes izpildi 2012.gada 1.pusgadā.
5. Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli par aktualitātēm jaunajā mācību gadā.
6. Dažādi.

2012.gada 20.jūnijā
Darba kārtība:
1. Par Starptautiskās Skolotāju dienas pasākumu rīkošanu Latvijā.
2. Par LIZDA apsveikumu Skolotāju dienā.
3. Par akcijas "Skolas diena" norisi.
4. Par LIZDA darbības virzieniem un pasākumiem 2012.gada 3.ceturksnim.
5. Par Sadarbības memoranda projektu.
6. Dažādi.

2012.gada 7.jūnijā
Darba kārtība:
1. Par Sadarbības memoranda un LR MK noteikumu Nr. 836 un LR MK noteikumu Nr. 1616 grozījumu projektiem.
2. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
3. Dažādi.


2012.gada 9.maijā
Darba kārtība:
1. Par LIZDA aktivitātēm, nodrošinot atbalstu izvirzītajām prasībām.
2. Par 2011.gada LIZDA finanšu pārskatu.
3. Dažādi.

2012.gada 28.martā
Darba kārtība:

1. Par LIZDA, LIVA un LPD prasībām valdībai.
2. Par LIZDA aktivitātēm, nodrošinot atbalstu izvirzītajām prasībām.
3. Par LIZDA dalību IZM Vispārējās izglītības darba grupā.
4. Dažādi.
 
2012.gada 14.martā
Darba kārtība:
1. LIZDA statistikas dati uz 2012.gada 1.janvāri.
2. LIZDA sociālās palīdzības fondu darbības rezultāti 2011.gadā.
3. LIZDA fonda darbības rezultāti 2011.gadā.
4. LIZDA darbības virzieni un pasākumi 2012.gadā.
5. LIZDA darbības virzieni un pasākumi 2012.gada II.ceturksnim.
6. Par mūzikas un mākslas skolu finansējumu.
7. Par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu.
8. Par LIZDA pārstāvju dalību IZM darba grupās.
9. LIZDA padomes un biroja dokumentālās revīzijas rezultāti.
10. LIZDA revīzijas komisijas veiktās pārbaudes 2011.gadā un darba plāns 2012.gadam.
11. LIZDA biedru naudas izlietojuma tāmes izpilde 2011.gadā un arodbiedrības gada pārskats VID.
12. Dažādi.

2012.gada 26.janvārī
LIZDA dalīborganizāciju priekšsēdētāju un biroja izbraukuma seminārs Jūrmalā par LIZDA darbības stratēģiju un taktiku 2012.gadā, aizstāvot arodbiedrības biedru intereses un īstenojot LIZDA V kongresa lēmumu un rezolūciju