Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2014.gadā


2014.gada 17.decembris
Darba kārtība:
1. Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili.
2. Par LIZDA Fonda 9 mēnešu rezultātiem un izmaiņām Fonda nolikumā.
3. Par LIZDA 9 mēnešu budžeta izpildi.
4. Par LIZDA budžeta projektu 2015.gadam.
5. Dažādi.

2014.gada 27.augusts
Darba kārtība:
1. Par IZM veiktajiem pasākumiem pedagogu un akadēmiskā personāla atalgojuma paaugstināšanas nodrošinājumam 2015. un 2016.gada valsts budžetā un pedagogu darba samaksas modeļu ieviešanu.
2.
Par LIZDA biedru un projektu naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmes izpildi 2014.gada 1. pusgadā.
3. Par LIZDA VI kongresu.
4. Par akciju "Skolas diena 2014".
5. Dažādi.

2014.gada 18.jūnijs
Darba kārtība:
1. Par IZM piedāvātajiem pedagogu darba samaksas modeļiem un tālāko darbību LIZDA prasību izpildē.
2. Par konkursu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014".
3. Par LIZDA jauniešu padomes darbību.
4. Par alianses "Vienoti kvalitatīvai izglītībai" aktivitātēm.
5. Par LIZDA pirmorganizāciju statistiku uz 01.01.2014.
6. Par
LIZDA darba plānu 2014.gada III ceturksnim.
7. Dažādi.

2014.gada 23.aprīlī
Darba kārtība:
1. Par LIZDA 12.maija protesta akcijas sagatavošanas gaitu.
2. Par LIZDA VI kongresa sasaukšanu.
3. Par IZM darba grupas jauna pedagogu darba samaksas modeļa un samaksas paaugstināšanas grafika izstrādes gaitu.
4. Par LIZDA tikšanās rezultātiem ar labklājības ministru Uldi Auguli.
5. Par LIZDA revīzijas komisijas
2014.gadā plānotajām pārbaudēm dalīborganizacijās.
6. Par apbalvošanu ar LIZDA atzinības rakstu.
7. Par konkursu "Kas ir kvalitatīva izglītības Latvijā?".
8. Dažādi.
9. Tikšanās ar politisko partiju izvirzītajiem Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem.

2014.gada 19.martā
Darba kārtība:
1. Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti.
2. Par LIZDA statistikas datiem uz 2014.gada 1.janvāri.
3. Par LIZDA fonda darbības rezultātiem 2013.gadā.
4. Par LIZDA finanšu pārskatu.
5.
Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmes izpildi un biedru naudas uzskaites, centralizēto fondu izveidošanu 2013.gadā.
6. Par LIZDA padomes un biroja dokumentālās revīzijas rezultātiem.
7. Par LIZDA darba plānu 2014.gadam.
8. Par LIZDA darba plānu 2014.gada II ceturksnim.
9. Par LIZDA jauniešu padomes nolikumu.
10. Par LIZDA saņemtajiem projektiem no ESF projekta "LBAS administratīvās kapacitātes stiprināšana" 2014.gadā.
11. Par LIZDA konkursa "Atspēriens" nolikumu.
12. Dažādi.

2014.gada 15.janvārī
Darba kārtība:
1. Par LIZDA pārstāvju deleģējumu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas komisijā.
2. Par LIZDA biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda nolikumu 2014.gadam.
3. Par LIZDA Statūtos paredzēto biedru naudas lielumu mēnesī, saskaņā ar pāreju ur eiro.
4. Par LIZDA streiku fonda pārvaldīšanu un līdzekļu izlietošanu.
5. Par priekšlikumiem LIZDA balvu fondā
, saskaņā ar pāreju ur eiro.
6.
Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājuma tāmi 2014.gadam.
7. Par LIZDA institūciju un darbinieku mēneša darba algu.
8. Par saņemto IZM atbildi par nozares darbinieku darba samaksas paaugstināšanu.
9. Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. - 2020.gadam.
10. Par LIZDA darba plāna 2013.gadam izpildi, darba plānu 2014.gadam un 2014.gada I ceturksnim.
11. Par LBAS ESF projekta aktivitātēm 2014.gadā.
12. Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumiem.
13. Dažādi.