Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Revīzijas komisija

Revīzijas komisija ir patstāvīga LIZDA institūcija, kuras pienākumos ietilpst sekot tam, kā Padome, Valde un arodorganizācijas ievēro Statūtu prasības un kā tiek pildīti pieņemtie lēmumi. Revīzijas komisiju uz 5 gadiem ievēl LIZDA Kongress. LIZDA revīzijas komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā.

LIZDA Revīzijas komisijas kompetence un galvenie uzdevumi:
- pārbaudīt LIZDA īpašuma izmantošanas pareizību;
- auditēt LIZDA finansiālo darbību un budžeta izpildi, grāmatvedības dokumentāciju;
- reizi gadā iesniegt ziņojumu LIZDA Padomei un par savu darbu atskaitīties LIZDA Kongresam;
- ir tiesīga veikt pārbaudes un revīzijas visās dalīborganizācijās;
- sniegt metodisko palīdzību dalīborganizāciju un pirmorganizāciju revīzijas komisijām;
- komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs ar padomdevēja tiesībām piedalīties LIZDA Padomes un Valdes sēdēs.

Komisija darbojas saskaņā ar LIZDA VI kongresa apstiprinātu Revīzijas komisijas nolikumu.

LIZDA REVĪZIJAS KOMISIJAS SASTĀVS 2015 - 2020

Jānis Krastiņš, LIZDA Revīzijas komisijas priekšsēdētājs
Tālrunis: 292 633 52 E-pasts: janis.krastins[at]lizda.lv
Dace Caune, Madonas starpnovadu AO priekšsēdētāja
Ilga Kārpiņa - Māla, Liepājas pilsētas AO grāmatvede
Ināra Radčenko, Jelgavas pilsētas AO priekšsēdētāja
Janīna Staudža, Rēzeknes pilsētas AO priekšsēdētāja
Lilija Skadiņa, Daugavpils Universitātes AO grāmatvede
Valija Strode, Latvijas Zinātņu akadēmijas AO grāmatvede