Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Valde

Valde ir LIZDA lēmējinstitūcija, kas vada arodbiedrības darbību LIZDA Padomes starplaikā.
Sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos.

LIZDA Valdes kompetencē ir:
- izskatīt un izlemt arodbiedrības jautājumus, izņemot Kongresa un LIZDA Padomes kompetencē esošos;
- pārstāvēt arodbiedrību dažādās iestādēs un organizācijās;
- izteikt attieksmi par valsts normatīvajiem aktiem, ja tie ir saistīti ar arodbiedrības biedru sociāli ekonomiskajām tiesībām un interesēm;
- izstrādāt un apstiprināt nolikumus un instrukcijas, kas nodrošina Statūtu izpildi un arodbiedrības pārvaldi;
- koordinēt un vadīt LIZDA dalīborganizāciju un LIZDA tiešā uzskaitē esošo pirmorganizāciju darbību;
- apstiprināt LIZDA biroja funkcijas un struktūru;
- nodrošināt praktisku un metodisku palīdzību darba koplīgumu un vienošanās ar pašvaldībām izstrādāšanā;
- iesniegt valsts institūcijās ierosinājumus un priekšlikumus veikt izmaiņas likumos un normatīvajos aktos;
- nodrošināt juridisku palīdzību arodbiedrības biedriem un arodbiedrības organizācijām;
- organizēt arodbiedrības apmācības dalīborganizāciju priekšsēdētājiem, viņu vietniekiem un to aktīvam;
- skaidrot arodbiedrības Statūtus un to piemērošanas kārtību, kontrolēt to ievērošanu;
- apturēt un atcelt arodbiedrību organizāciju un to vēlēto institūciju lēmumus, ja tie ir pretrunā ar LIZDA Statūtiem;
- reģistrēt dalīborganizāciju pirmorganizācijas;
- pieņemt lēmumu par teritoriālās organizācijas izveidošanu, pārveidošanu vai likvidāciju;
- izstrādā teritoriālās organizācijas priekšsēdētāja darba samaksas nolikumu;
- veidot LIZDA komisijas un darba grupas;
- izstrādāt vienotus teritoriālās organizācijas, pirmorganizācijas, Revīzijas komisijas, revidenta darbības principus un nolikumus.

LIZDA VALDES SASTĀVS

1. Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja
2. Ilze Priževoite, LIZDA priekšsēdētājas vietniece
3. Māra Graudiņa, Zemgales AO pārstāvis
4. Ausma Klētniece, Vidzemes AO pārstāvis
5. Edīte Kaimiņa, Vidzemes AO pārstāvis
6. Skaidrīte Marča, Vidzemes AO pārstāvis
7. Regīna Sakoviča, Latgales AO pārstāvis
8. Inta Libreiha, Kurzemes AO pārstāvis
9. Sandis Bērziņš, Republikas pilsētu AO pārstāvis
10. Janīna Staudža, Republikas pilsētu AO pārstāvis
11. Inga Ermansone, Republikas pilsētu AO pārstāvis
12. Anita Asare, Galvaspilsētas AO pārstāvis
13. Inta Genese – Plaude, Augstskolu un zinātnes pārstāvis