Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2010.gadā

2010.gada 24.novembrī
Darba kārtība:
1. Par valsts budžeta projektu 2011.gadam, Izglītības un zinātnes ministrijas sadaļu tajā;
2. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājuma tāmes projektu 2011.gadam;
3. Par arodbiedrības protesta piketu pret 2011.gasa valsts budžetu;
4. Par LIZDA Ogres starpnovadu arodorganizācijas veikto darbu;
5. Par Latvijas Universitātes un Tukuma starpnovadu AO veiktās revīzijas rezultātiem;
6. Par LIZDA kandidatūrām LBAS sociālās partnerības balvai „Sadarbības parneris 2010”;
7. Par deleģējuma apstiprinājumu darbam 4.kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības novērtēšanas komisijās ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”  Nr.2009/0196/IDP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001 ietvaros;
8. Par LIZDA pārstāvja deleģēšanu darbam nodibinājuma „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” padomē;
9. Par LIZDA biedru informācijas apmaiņas programmu Live@edu;
10. Par LIZDA interneta mājas lapas statistiku un dalīborganizāciju iesaisti lapas satura veidošanā.

2010.gada 9.septembrī
Darba kārtība:
1. Par finanšu situāciju izglītības iestādēs jaunā mācību gadā sākumā.

2010.gada 18.augustā
Darba kārtība:
1. Par uzdevumiem LIZDA V Kongresa lēmuma un rezolūcijas izpildē:
1.1. par saņemto atbildi no Izglītības un zinātnes ministrijas uz LIZDA V Kongresa rezolūciju;
1.2. par pasākumu plānu LIZDA V Kongresa lēmuma un rezolūcijas izpildei;
1.3. par LIZDA V Kongresa lēmuma 4.1. punkta izpildi – darbu pie valsts un pašvaldību budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku darba samaksas pilnveides;
1.4. par situāciju saistībā ar LIZDA V Kongresa rezolūcijā izteiktajām prasībām valdībai – informācija par izdienas pensijām;
1.5. par LIZDA V Kongresa lēmuma 4.2. punkta izpildi - LIZDA struktūras sakārtošana teritoriju un pirmorganizāciju līmenī;
1.6. LIZDA pozitīvās pieredzes popularizēšana (jauna mājas lapa, avīze);
2. Par LIZDA sekciju nolikumu;
3. Par Latvijas Zinātņu akadēmijas iesniegumu;
4. Par dalību akcijā „Skolas soma”;
5. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un līdzekļu novirzījumu tāmi 2010.g. 1.pusgadā;
6. Dažādi:
6.1. par LIZDA semināriem reģionos;
6.2. par LIZDA Valdes locekļu un Izpildbiroja darbinieku semināru 8., 9.septembrī;
6.3. par LIZDA dalību starptautiskajās aktivitātēs;
6.4. par sadarbības iespējām ar IzglītībasPortāls.lv;
6.5. par Izglītības un zinātnes ministrijas balvu.

2010.gada 12.maijā
Darba kārtība:
1. Par LIZDA Padomes ziņojuma tēzēm V kongresam;
2. Par LIZDA V kongresa rezolūcijām un paziņojuma projektiem;
3. Par LIZDA Revīzijas komisijas sastāvu;
4. Dažādi:
4.1. par saņemto vēstuli no Amatas, Priekuļu, Raunas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Pārgaujas, Līgatnes novadu izglītības iestāžu vadītājiem, Amatas novada pašvaldības apvienotās Izglītības pārvaldes darbiniekiem par situāciju izglītības jomā.

2010.gada 21.aprīlī
Darba kārtība:
1. Par kandidatūru LIZDA priekšsēdētāja amatam;
2. Par LIZDA V kongresa delegātu aptaujas lapu;
3. Par priekšlikumiem sakarā ar LIZDA 20 gadu jubileju un ilggadējo dalīborganizāciju priekšsēdētāju apbalvošanu ;
4. Par LBAS divdesmitgades atzīmēšanu;
5. Par kandidatūrām Norvēģijas arodbiedrību konfederācijas (LO Norway) stipendijai;
6. Par balvu piešķiršanu.

2010.gada 11.martā
Darba kārtība:
1. Par kandidatūru LIZDA priekšsēdētāja amatam;
2. Par priekšlikumiem sakarā ar LIZDA 20 gadu jubileju;
3. Par LIZDA V kongresa viesu sarakstu;
4. Par LIZDA V kongresa norises vietu (nolēma organizēt LIZDA V kongresu LU Lielajā aulā);
5. Dažādi:
5.1. par LIZDA pārstāvjiem dalīborganizāciju pārvēlēšanu konferencēs;
5.2. par IZM pārstāvju uzaicināšanu uz LIZDA padomes 17.03.2010. sēdi.