Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2011.gadā

2011.gada 23.novembrī
Darba kārtība:
1. Par LIZDA pārstāvja deleģēšanu darbam Augstākās izglītības padomē.
2. LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājuma tāme 2012.gadam.
3. LIZDA jaunizveidoto pirmorganizāciju reģistrācija.
4. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
5. Deleģējuma apstiprinājums darbam 4.kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības novērtēšanas komisijās.
6. Avīzē "Pietura" izsludināto konkursu uzvarētāju noteikšana.
7. Dažādi

2011.gada 19.oktobrī
Darba kārtība:
1. Konferences "Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte" rezolūcijas tālāko virzību.
2. Situācija saistībā ar mērķdotāciju sadali.

2011.gada 28.septembrī
Darba kārtība:
1. Par mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas finansējuma
samazinājumu 2011.gada pēdējiem četriem mēnešiem
.

2011.gada 12.augustā
Darba kārtība:
1. Par Pasaules izglītības darbinieku arodbiedrības (EI) 6.kongresu un tajā pieņemtajām rezolūcijām.
2. Par akciju „Skolas diena” un konferenci 28.septembrī.
3. Par attieksmi pret masu mēdijos izskanējušo informāciju par vispārējās izglītības iegūšanu 11 gados.
4. Par LIZDA apsveikumu Zinību dienā.
5. Par IZM semināru Izglītības pārvalžu vadītājiem un speciālistiem š.g. 17.augustā.
6. Par sadarbību ar citu valstu arodbiedrībām.
7. Par vienošanos slēgšanu ar politiskajām partijām.
8. Dažādi

2011.gada 18.maijā
Darba kārtība:
1. LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmes izpilde 2011.gada I. ceturksnī.
2. Par LIZDA pirmorganizāciju reģistrāciju.
3. Par LIZDA īstermiņa un ilgtermiņa uzdevumiem vispārējās izglītības sistēmas sakārtošanai:
- informācija par LIZDA darba grupas veikumu, strādājot pie priekšlikumiem un argumentiem par pedagogu darba slodzes sakārtošanu un valsts, pašvaldību budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmas pilnveides;
- par LIZDA padomes un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas kopīgo sēdi 24.maijā.
4. Pētījuma "LIZDA biedra profils" prezentācija.
5. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
6. Dažādi:
- par LBAS 7.kongresu;
- par dalību LBAS sporta spēlēs 2011.gadā;
- par avīzes "Pietura" konkursa rezultātiem;
- par LIZDA plakātu konkursa "Mana skolas diena" rezultātiem;
- informācija pa r LIZDA akcijas "Skolas diena" sagatavošanas gaitu;
- informācija par LIZDA vasaras skolas Kurzemē sagatavošanas gaitu;
- informācija par plānotajiem ārzemju komandējumiem.

2011.gada 16.martā
Darba kārtība:
1. Par LIZDA Rīgas pilsētas AO iesniegumu.
2. Par LIZDA pirmorganizāciju reģistrāciju.
3. LIZDA dalīborganizāciju priekšsēdētāju mācības Sanktpēterburgas Humanitārajā arodbiedrību universitātē.
4. Dalība Maskavas pilsētas Tautas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības seminārā un tikšanās ar Krievijas Federācijas Tautas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadību.
5. Par Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības iesniegumu.
6. Diskusija par dalību LBAS Sporta spēlēs.
7. Dažādi.

2011.gada 16.februārī
Darba kārtība:
1. LIZDA Izpildbiroja darbības statistikas pārskats.
2. Par LIZDA darba plānu 2011.gadam.
3. Informācija par LIZDA dalīborganizāciju Sociālās palīdzības fonda atskaiti par 2010.gadu.
4. Par LIZDA pārstāvju deleģējuma apstiprināšanu darbam 4. kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības novērtēšanas komisijās ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros.
5. Par Valsts budžeta konsolidāciju un iespējamo mērķdotāciju samazinājumu pedagogiem.
6. Dažādi:
6.1. LBAS vēstuļu akcijas un LIZDA protesta vēstuļu akcijas gaita;
6.2. Informācija par LIZDA biedru e-aptauju;
6.3. Piekrišanas došana darba tiesisko attiecību izbeigšanai;
6.4. AS „Grindeks” AO iesniegums;
6.5. Arodbiedrības avīze „Pietura”; u.c.