Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Arodorganizācijas izveide

Arodbiedrība ir neatkarīga sabiedriskā organizācija, kas pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās, ekonomiskās tiesības un intereses saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par arodbiedrībām". Arodbiedrības mērķis ir pievērst uzmanību darbinieku vajadzībām, panākt viņu ienākumu nepārtrauktu pieaugumu, darba tiesību aizsargāšanu un tādu sociālo garantiju nodrošināšanu, kas veicinātu personības brīvu un vispusīgu attīstību.

Veidojot arodorganizāciju darba vietā paveras lielākas iespējas veidot sociālo dialogu ar darba devēju, slēgt darba koplīgumu,
lai uzlabotu situāciju Jūsu izglītības/zinātnes iestādē ne tikai arodbiedrības biedriem, bet visiem kolektīvā strādājošiem. 

Lai nodibinātu arodbiedrību savā organizācijā:
- jāatrod sev domubiedri, jo jābūt vismaz trīs darbiniekiem, kuri vēlas izveidot arodbiedrību;
- jāiepazīstas ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Statūtiem;
- jāsazinās ar Jūsu reģiona LIZDA dalīborganizāciju par vēlmi iestāties attiecīgā starpnovadu arodorganizācijā;
- jānoorganizē Jūsu arodbiedrības biedru sapulce un jāievēl arodorganizācijas vadītājs;
- jāuzraksta iesniegums LIZDA ar lūgumu uzņemt jauno arodorganizāciju par LIZDA pirmorganizāciju.

Iepazīsties ar LIZDA ceļvedi jaunas arodorganizācijas izveidē!
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LIZDA izpildbiroju!